PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n kestävyyspaketti: Finanssialan toimijoiden uudet tiedonantovelvollisuudet

Finanssialalla toimivien yritysten on hyvä olla tietoisia finanssialan tulevan kestävyystiedonantoasetuksen (menettely 2018/0179/COD) tuomista uusista tiedonantovelvollisuuksista, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä eli ESG-tekijöitä (Environmental, Social, Governance). Asetus on osa EU:n kestävyyspakettia, josta kirjoitimme 28.3.2019. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen asetuksen sisällöstä 7.3.2019, mutta sitä ei ole vielä julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Asetus sisältää ensinnäkin kaikkien finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien noudatettavaksi tulevia tiedonantovelvollisuuksia. Lisäksi asetus sisältää erityisiä tiedonantovelvollisuuksia, jotka koskevat sellaisia sijoitustuotteita, joiden tavoitteena ovat kestävät sijoitukset tai jotka muutoin edistävät ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia etuja. Kestäviä sijoituksia ovat sijoitukset ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta edistävään taloudelliseen toimintaan, jossa noudatetaan hyviä hallinnointitapoja ja joka ei aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille.

Finanssimarkkinatoimijoilla tarkoitetaan rahastoyhtiöitä, vaihtoehtorahastojen hoitajia, EuVECA- ja EuSEF-rahastojen hoitajia, vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita tarjoavia vakuutusyhtiöitä, salkunhoitoa tarjoavia sijoituspalveluyrityksiä ja luottolaitoksia sekä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia, vapaaehtoisten eläketuotteiden valmistajia ja yleiseurooppalaisten yksilöllisten eläketuotteiden (PEPP) tarjoajia. Rahoitusneuvojia taas ovat sijoitusneuvontaa tarjoavat sijoituspalveluyritykset, luottolaitokset, vaihtoehtorahastojen hoitajat ja rahastoyhtiöt sekä vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavat vakuutusedustajat ja vakuutusyhtiöt.

Kaikkien finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien tulee täyttää seuraavat tiedonantovelvollisuudet:

 • asettaa verkkosivuilleen saataville seuraavat tiedot:
  • tiedot toimintaperiaatteistaan koskien sitä, miten ne sisällyttävät kestävyysriskit sijoituksia koskeviin päätöksentekoprosesseihinsa ja neuvontaansa, ja
  • tiedot siitä, ottavatko ne sijoituspäätöksiään tehdessään ja neuvontaa antaessaan huomioon päätösten tai neuvonnan aiheuttamat merkittävät haitalliset vaikutukset ESG-tekijöihin; jos ottavat niin miten ja jos eivät niin miksi eivät (yli 500 työntekijän finanssimarkkinatoimijoiden täytyy kuitenkin aina ottaa haitalliset vaikutukset huomioon)
 • sisällyttää palkitsemispolitiikkoihinsa ja julkaista verkkosivuillaan tieto siitä, miten johdonmukaisesti niiden palkitsemisjärjestelmät ottavat huomioon kestävyysriskit, ja
 • antaa sijoittajille ennen sopimuksen tekemistä seuraavat tiedot:
  • miten kestävyysriskit sisällytetään sijoituspäätöksiin ja neuvontaan
  • millaisia vaikutuksia kestävyysriskeillä odotetaan olevan tarjottavien tai neuvonnan kohteena olevien sijoitustuotteiden tuottoon, ja
  • finanssimarkkinatoimijoiden osalta kuvaus siitä, miten merkittävät haitalliset vaikutukset ESG-tekijöihin on otettu huomioon yksittäisissä sijoitustuotteissa (tälle määräykselle on asetettu erillinen kolmen vuoden siirtymäaika).

Lisäksi sellaisten sijoitustuotteiden osalta, joiden tavoitteena ovat kestävät sijoitukset tai jotka muutoin edistävät ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia etuja, tulee finanssimarkkinatoimijoiden täyttää seuraavat tiedonantovelvollisuudet:

 • antaa sijoittajalle ennen sopimuksen tekemistä tiedot mahdollisesta vertailuarvoksi nimetystä indeksistä ja siitä, miten kestävyystavoite saavutetaan
 • sisällyttää määräaikaiskatsauksiinsa kuvaus tuotteen kestävästä kokonaisvaikutuksesta tai ympäristöllisten tai yhteiskunnallisten etujen saavuttamisesta, ja
 • julkaista verkkosivuillaan seuraavat tiedot:
  • edellä mainitut tiedot
  • kuvaus kestävyystavoitteesta tai tuotteen edistämistä ympäristöllisistä tai yhteiskunnallisista eduista, ja
  • tiedot kestävien sijoitusten vaikutusten tai tuotteen edistämien ympäristöllisten tai yhteiskunnallisten etujen arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetyistä menetelmistä.

Finanssimarkkinatoimijoiden ja rahoitusneuvojien on pidettävä verkkosivuilla julkaistavat tiedot ajan tasalla, ja mahdollisista muutoksista tulee julkaista verkkosivuilla selvitys. Lisäksi niiden on huolehdittava, ettei niiden markkinointiviestintä ole ristiriidassa niiden kestävyystiedonantojen kanssa.

Elleivät jäsenvaltiot toisin päätä, asetusta ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoituspalveluyrityksiin ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoaviin vakuutusedustajiin, joissa on alle kolme työntekijää.

Asetus tulee sovellettavaksi pääasiassa 15 kuukauden kuluttua sen julkaisusta EU:n virallisessa lehdessä. Poikkeuksen muodostavat määräaikaiskatsauksia koskevat säännökset, jotka tulevat sovellettavaksi vasta tätä seuraavan vuoden alusta. Tiedonantovelvollisuuksista on tarkoitus antaa tarkempia määräyksiä teknisillä sääntelystandardeilla.