PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n kestävyyspaketti tuo finanssialan toimijoille uusia velvollisuuksia

EU:n toimenpiteet vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi kohdistuvat etenkin finanssimarkkinatoimijoihin ja rahoitusneuvojiin.

Finanssimarkkinatoimijoilla tarkoitetaan rahastoyhtiöitä, vaihtoehtorahastojen hoitajia, EuVECA- ja EuSEF-rahastojen hoitajia, vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita tarjoavia vakuutusyhtiöitä, salkunhoitoa tarjoavia sijoituspalveluyrityksiä ja luottolaitoksia sekä ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia, vapaaehtoisten eläketuotteiden valmistajia ja yleiseurooppalaisten yksilöllisten eläketuotteiden (PEPP) tarjoajia. Rahoitusneuvojia taas ovat sijoitusneuvontaa tarjoavat sijoituspalveluyritykset, luottolaitokset, vaihtoehtorahastojen hoitajat ja rahastoyhtiöt sekä vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaa vakuutusneuvontaa tarjoavat vakuutusedustajat ja vakuutusyhtiöt.

EU pyrkii Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen edistämällä rahoituksen ohjautumista kestävään ja osallistavaan kasvuun sekä lujittamalla rahoitusvakautta tuomalla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät ESG-tekijät (Environmental, Social, Governance) tiiviimmin osaksi finanssialan päätöksentekoprosesseja.

Euroopan komissio antoi keväällä 2018 ehdotuksen uudeksi kestävyyssääntelypaketiksi edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tarkoituksena on edistää sijoittajien tietoisuutta ESG-tekijöistä, auttaa sijoittajia vertailemaan sijoitustuotteiden ympäristövaikutuksia ja estää sijoitustuotteiden ”viherpesua”. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat jo hyväksyneet osan sääntelypakettiin sisältyvistä asetuksista, ja ne tulevat pääosin sovellettaviksi vuoden 2020 aikana.

Kestävyyspaketin osa-alueet

EU:n kestävyyspaketti sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

Laajennettu tiedonantovelvollisuus ESG-tekijöiden huomioon ottamisesta riskiprosesseissa ja kestävissä sijoituksissa

Uusi ESG-tiedonantoasetus tuo kaikille finanssimarkkinatoimijoille ja rahoitusneuvojille tiettyjä tiedonantovelvollisuuksia siitä, miten ne ottavat toiminnassaan kestävyysriskit huomioon. Lisäksi finanssimarkkinatoimijoiden tulee antaa sijoittajille lisätietoja kestäviin sijoituksiin tähtäävien sijoitustuotteiden ja ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia piirteitä sisältävien sijoitustuotteiden kestävästä kokonaisvaikutuksesta sekä siitä, miten kestävyystavoitteiden saavuttaminen varmistetaan.

ESG-preferenssien tuominen pakolliseksi osaksi rahoitusneuvojien ja salkunhoitajien soveltuvuusarviointeja

Asiakkaan ESG-preferenssit tulee selvittää sijoitusneuvontaan, salkunhoitoon ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevaan neuvontaan liittyvän soveltuvuusarvioinnin yhteydessä, ja asiakkaalle on selitettävä, miten preferenssit on otettu huomioon palvelun tarjoamisessa.

Uusien vertailuarvokategorioiden luominen vähähiilisyyden indeksien sisällön yhtenäistämiseksi.

Lisäksi kaikkien vertailuarvojen hallinnoijille tulee uusia tiedonantovelvollisuuksia siitä, miten ESG-tekijät on otettu huomioon niiden hallinnoimissa vertailuarvoissa.

Yhtenäisen kestävyysluokitusjärjestelmän luominen EU:n finanssimarkkinoille ympäristön kannalta kestävän toiminnan määrittelemiseksi.

Finanssimarkkinatoimijoiden on annettava tiedot siitä, miten ja missä määrin luokitusjärjestelmän mukaisia kriteerejä on käytetty ympäristön kannalta kestävänä markkinoitujen tuotteiden kestävyyden määrittämiseen.

 

Lisäksi ESMA ja EIOPA valmistelevat komission pyynnöstä sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien sekä vakuutusyhtiöiden toimintaa koskevien delegoitujen säädösten ja ESMAn ohjeiden muuttamista niin, että ESG-tekijät ja -riskit otetaan niissä paremmin huomioon. ESMA ja EIOPA aikovat julkaista lopulliset raporttinsa huhtikuun 2019 loppuun mennessä.


Tarkkailemme kestävyyspaketin tuomia uusia velvollisuuksia ja avaamme tulevaa sääntelyä lähemmin kevään aikana.