PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
05.01.2023|

Hallituksen esityksessä merkittäviä muutoksia sähköalan Windfall-verolle

Hallitus antoi torstaina 29.12.2022 esityksen sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esityksen luonnokseen on tehty useampi oleellinen muutos annettujen lausuntojen perusteella. Alla merkittävimpiä muutoksia hallituksen esityksessä.

Alternative energy windmills and nearby power plant

 

Sähköalan voittoveron verosta vapauttaminen ja verovelvollisten piirin rajaus

Sähkön vähittäismyyjät, jotka eivät ole konserniyhteydessä yritykseen, joka omistaa suoraan tai välillisesti osakkeita tai osuuksia sähköntuotantoa harjoittavassa yrityksessä, eivät ole sähköalan voittoveron piirissä. Konserniyhteydellä tarkoitetaan sähkön vähittäismyyntiä koskevan verovapauden osalta samaa kuin siirtohinnoitteluoikaisua koskevalla etuyhteydellä. 

Muu yrityksen liiketoiminta ei vaikuta sen arviointiin, onko kysymys vähittäismyyntiä harjoittavasta yrityksestä. Hallituksen esityksessä esimerkkinä on annettu tilanne, jossa sähkön vähittäismyyntiä harjoittava yhtiö myy lisäksi erilaisia energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja.

Sähköalan voittoveron ulkopuolelle on hallituksen esityksessä rajattu yritykset, jotka ovat fossiilisten polttoaineiden alan yritysten voittoveron eli solidaarisuusmaksun piirissä.

Konsernisuhteiden huomioiminen sähköalan voittoverossa

Lopullisessa hallituksen esityksessä on pyritty huomioimaan konsernisuhteet luonnosta paremmin. Ensinnäkin veron piiriin kuuluvien yritysten välillä on mahdollista tasata voitollisia ja tappiollisia tuloksia. 

Toisekseen konsernin sisäisestä sähköliiketoiminnasta syntynyttä voittoa ei oteta huomioon veron laskentapohjassa. Sisäisellä sähköliiketoiminnalla tarkoitetaan sähkön tuotantoa tai toimitusta verovelvollisen tai saman konsernin yrityksen muussa liiketoiminnassa kulutettavaksi. Sisäisen sähköliiketoiminnan tulokseksi katsotaan se suhteellinen osuus sähköliiketoiminnan tuloksesta, joka vastaa verovelvollisen tai saman konsernin yrityksen muiden toimintojen sähkönhankinnan nettokustannusten suhdetta verovelvollisen sähköliiketoiminnan liikevaihtoon.

Molempien konsernia koskevien tasausjärjestelmien käyttäminen edellyttää sitä, että yritysten välillä olisi mahdollista tasata verotettavaa tulosta siten kuin konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2, 3 ja 7 §:ssä säädetään. Lisäksi yritysten on oltava sähköalan voittoveron piirissä eikä yrityksiä ole erikseen vapautettu verosta sillä perusteella, että yritys tai yritykset täyttävät sähkön vähittäismyyjiä koskevan verovapauden edellytykset.

Sähköliiketoiminnan tuloksen laskeminen

Hallituksen esitykseen on lisätty täsmennys siitä, että asiakkaille annetut alennukset ja hyvitykset ovat sähköliiketoiminnan menoja. Niin sanotut yleiskulut jaettaisiin sähköliiketoiminnan ja muun liiketoiminnan välille tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

Sähköliiketoiminnan tulosta laskettaessa ei huomioida nettokorkomenojen vähennysoikeutta koskevia säännöksiä (EVL 18 a §) eikä tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä.

Verotuksen poistot, varaukset ja muut tahdonvaltaiset vähennysvaatimukset tulee tehdä vastaavalla tavalla kuin samalta vuodelta toimitettavassa tuloverotuksessa. Verovuoden poistot tehdään vastaavista poistamattomista hankintamenoista kuin verovelvollisen saman verovuoden tuloverotuksessa. Poistot ovat vähennyskelpoisia siltä osin, kun hyödykettä on käytetty sähköliiketoiminnan käytössä. 

Kuitenkin irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöspoistot jaettaisiin kaavamaisesti. Jakaminen tapahtuu sähköliiketoimintaan kuuluvan irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden ja yrityksen koko irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden kirjanpidossa tehtyjen poistojen suhteessa. Irtaimen käyttöomaisuuden poistoihin sovelletaan koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annettua lakia.

Oman pääoman tuotto

Hallituksen esityksessä verovapaa 5 %:n tuotto sitoutuneelle omalle pääomalle korotettiin 10 %:iin. Sähköliiketoiminnan tulos, joka ylittää kymmenen prosentin suuruisen tuoton sähköliiketoimintaan sitoutuneen oman pääoman tuotolle, on veronalaista. Hallituksen esityksessä on täsmennetty, että oman pääoman tuotto lasketaan verovuotta edeltävän vuoden sähköliiketoiminnan eriytetyn tilinpäätöksen oman pääoman määrästä. Ennen kymmenen prosentin verovapaan tuoton määrittämistä, oman pääoman määrästä vähennetään kiinteän toimipaikan toimintaan sitoutuneen oman pääoman määrä sekä sisäisen sähköliiketoiminnan osuus sähköliiketoiminnan omasta pääomasta.

Fossiilisten polttoaineiden alan solidaarisuusmaksu

Hallituksen esityksessä esitetty oman pääoman viiden prosentin verovapaa tuotto on korvattu EU-asetuksen mukaisella vertailurajalla eli maksun määrä olisi 33 prosenttia vertailurajan ylittävästä voitosta. Vertailurajan ylittävällä voitolla tarkoitetaan sitä määrää, jolla verovelvollisen verovuoden elinkeinotoiminnan tulos ylittää 120 prosenttia elinkeinotoiminnan tuloksen keskiarvosta verovuosilta 2018–2021.

Toisin kuin sähköalan voittoveron osalta, fossiilisten polttoaineiden alan solidaarisuusmaksua laskettaessa ei oteta huomioon koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotettuja poistoja.