PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitysluonnos MiFID II:sta annettu – suuria muutoksia sijoituspalvelulaissa palkitsemisesta ja kannustimista

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU:n direktiivin (MIFID II) ja asetuksen (MiFIR) täytäntöönpanosta lausunnolle 28. huhtikuuta 2017. Esityksen tarkoituksena on muuttaa nykyistä sijoituspalvelulakia muun muassa parantamalla sijoittajan suojaa entisestään. Lain myötä tullaan rajoittamaan kannustimien käyttöä ja muuttamaan palkitsemissääntöjä.

Kannustimina voidaan pitää välityspalkkiota, provisiota tai muuta rahallisia tai ei-rahallista etua, jonka kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen lukuun toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa ja jotka liittyvät kyseisen palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

Sääntelyn taustalla on pyrkimys eturistiriitojen välttämiseen ja sijoittajien tietoisuuden lisäämiseen erilaisten palkkioiden osalta.

Riippumaton sijoitusneuvonta ja omaisuudenhoito

Riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa tulee ehdotuksen mukaan koskemaan täysi kannustinkielto. Tällä tarkoitetaan sitä, että tarjotessaan omaisuudenhoitoa tai riippumatonta sijoitusneuvontaa sijoituspalveluyritys ei saa vastaanottaa ja pitää itsellään välityspalkkioita, provisioita tai muita rahallisia tai ei-rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen lukuun toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa ja jotka liittyvät kyseisen palvelun tarjoamiseen asiakkaille. Välityspalkkio, provisio tai muu rahallinen etu on täysimääräisenä palautettava asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle, miten vastaanotettu välityspalkkio, provisio tai rahallinen tai ei-rahallinen etu siirretään asiakkaalle. Siirretystä palautuksesta on ilmoitettava asiakkaalle.

On kuitenkin huomattava, että kannustimia eivät ole vähäiset ei-rahalliset edut, jotka ovat omiaan parantamaan asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua eivätkä ne vaaranna sijoituspalveluyrityksen asiakkaan etujen mukaista toimintaa. Näiden vähäisten ei-rahallisten etujen käytöstä on kuitenkin annettava tiedot asiakkaalle.

Muut sijoituspalvelut ja oheispalvelut kuin riippumaton sijoitusneuvonta ja omaisuudenhoito

Muita oheispalveluita ja sijoituspalveluita kuin riippumatonta sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa koskien kannustimet ovat esitysluonnoksen mukaan sallittuja rajoitetusti. Sijoituspalveluyritys saa kuitenkin vastaanottaa vain sellaisia palkkioita ja muita etuja, jotka on tarkoitettu parantamaan asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua ja jotka eivät haittaa sijoituspalveluyrityksen velvollisuuksia toimia rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaidensa etujen mukaisesti. Laadun parantamisena (”quality enhancement test”) voidaan esimerkiksi pitää lisäpalveluita tai laadukkaampaa palvelua kuten sijoittajan pääsy laajempaan sijoitusinstrumenttivalikoimaan tai mahdollisuus sijoittajalle saada vuosittain soveltavuusarvio instrumenteista.

Hallituksen esitys on nykyistä lakia tiukempi, kun kannustimeksi katsotaan uuden sääntelyn mukaan myös ei-rahallinen etu.

Sijoittajansuojaa halutaan myös parantaa siltä osin, että tällaisista palkkioista ja eduista on annettava tiedot asiakkaalle.

Muuta huomioitavaa

Hallituksen esityksessä kielletään sijoituspalveluyrityksissä myös sellaiset henkilöstön palkitsemis- ja arviointijärjestelyt, jotka voisivat kannustaa suosittelemaan ei-ammattimaisille asiakkaille muita kuin näille parhaiten sopivia rahoitusvälineitä.

Tarkemmat säännökset kannustimista ehdotetaan saatettavan voimaan Finanssivalvonnan määräyksin.

Käytännössä muutokset koskien palkitsemista ja kannustimia tulevat vaikuttamaan suuresti sijoituspalveluyrityksiin sekä heidän yhteistyökumppaneihinsa.