PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Harva yritys huomioi ilmastonmuutoksen taloudellisia vaikutuksia lakisääteisessä raportoinnissaan

 

Suurten, yleisen edun kannalta merkittävien yhtiöiden tulee lain mukaan raportoida muista kuin taloudellisista tiedoista. Velvoitteen piiriin kuuluvista yhtiöistä 85 % raportoi nämä tiedot vuodelta 2018, kertoo PwC:n selvitys. Parantamisen varaa oli muun muassa riskien sekä ilmastonmuutoksen taloudellisten vaikutusten raportoinnissa.

PwC selvitti jo toisena vuonna peräkkäin suomalaisten yhtiöiden lakiin perustuvaa muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia. Selvitystä varten kartoitettiin 88 velvoitteen piiriin kuuluvaa yritystä helmi–huhtikuussa 2019. Näistä yrityksistä 85 % (77 kpl) on julkaissut selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Tämän lisäksi muutama yritys julkaisi selvityksen vapaaehtoisesti.

“Arviointia tehdessämme kiinnosti erityisesti se, miltä muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi näyttää vapaaehtoiseen yritysvastuutietojen raportointiin verrattuna. Velvoite julkaista muut kuin taloudelliset  tiedot osana hallituksen toimintakertomusta on useissa yrityksissä muuttanut tapaa, jolla raporttiin tulevista tiedoista keskustellaan hallitustasolla. Velvoite on tuonut mukanaan myös tarpeen varmentaa tietojen oikeellisuus”, PwC:n yritysvastuuasiantuntija, partneri Sirpa Juutinen kertoo.

Hallituksen toimintakertomuksessa tai siitä erillisessä mutta hallituksen allekirjoittamassa selvityksessä tulisi olla sellaista vastuullisuustietoa, joka on merkittävää osakkaille ja koko sijoittajayhteisölle. Sen vuoksi tietojen pitäisi olla yrityksen arvonmuodostuksen kannalta merkittäviä.

“Muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnissa olisi hyvä keskittyä sellaisiin vastuullisuustekijöihin, joiden olennaisuus syntyy niiden vaikutuksista kassavirtaan ja pääoman hintaan. Olennaista on keskittyä myös tekijöihin, joilla pystytään hallitsemaan riskejä ja luomaan sekä vahvistamaan brändiä”, Juutinen sanoo.

Riskien ja ilmastonmuutoksen vaikutusten raportoinnissa kehitettävää

Neljäsosa yrityksistä raportoi riskit kaikista muiden kuin taloudellisten tietojen pakollisista osa-alueista. Vajaa kymmenesosa oli sekä tunnistanut että kuvannut riskit ja niiden vaikutukset yhtiölle. Seitsemän yritystä ei maininnut mitään muihin kuin taloudellisiin tietoihin liittyviä riskejä.

“Yritysten tulisi kuvata olennaiset riskit, niiden vaikutukset yhtiölle sekä riskienhallintaan liittyvät toimenpiteet”, Sirpa Juutinen sanoo.

Osana kestävän kasvun rahoitusta koskevaa toimintasuunnitelmaa Euroopan unionin komissio tarkentaa muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnin ohjeita. Keskeinen muutos koskee ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista Task Force on Climate-related Financial Disclosuresin (TCFD) suositusten mukaisesti.

TCFD:n suositukset ohjaavat yrityksiä arvioimaan, kuinka ilmastonmuutokseen liittyvät taloudelliset riskit ja mahdollisuudet huomioidaan yhtiön hallinnoinnissa, strategiassa ja pitkän aikavälin suunnittelussa, riskienhallinnassa sekä raportoinnissa ja tavoitteissa.

“Kuinka Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet vaikuttavat yhtiön arvoon ja miten vaikutukset on huomioitu yhtiön liiketoimintamallissa? Tähän yritysten pitäisi raportoinnissaan ottaa kantaa jatkossa”, PwC Suomen Sustainablity & Climate Change Leader Jussi Nokkala sanoo.

PwC:n katsauksen tulosten perusteella TCFD:n suositukset eivät toistaiseksi näy suomalaisten yhtiöiden ulkoisessa raportoinnissa. Vain kuusi yritystä on maininnut suositukset. Näistä puolet on rahoitusalan yhtiöitä, joiden tueksi suositukset on alun perin luotu.

“Tarkasteltaessa ilmastonmuutokseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia tullaan näkemään voittajia ja häviäjiä. Huomioimalla ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset pitkän aikavälin suunnittelussa mahdolliset voittajat voivat erottautua kilpailijoistaan ja mahdolliset häviäjät voivat vakuuttaa markkinat kyvystään ennakoida riskejä. Näin TCFD:n suosituksilla suunnataan katse tulevaisuuden tavoitteisiin, joiden toteutumista raportoitavilla tiedoilla seurataan”, Nokkala toteaa.

Lisätietoja:

Jussi Nokkala, puh. 020 787 8189, jussi.nokkala@pwc.com
Sirpa Juutinen, puh. 020 787 7815, sirpa.juutinen@pwc.com

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi – PwC:n katsauksen keskeiset tulokset 2019

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Apunasi on Suomessa yli 1 100 asiantuntijaa ympäri maan. Palveluitamme ovat liikkeenjohdon konsultointi, yritysjärjestelypalvelut, veroneuvonta, lakipalvelut, riskienhallinta sekä tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut. Tarkoituksenamme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista asiakkaidemme merkittävimpiä ongelmia. Lisää tietoa: www.pwc.fi. Twitter: @PwC_Suomi.

PwC toimii 158 maassa yli 250 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.