PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS 17 liiketoiminnan tukena

1.1.2021 voimaan tulevan IFRS 17 -standardin tavoitteena on antaa nykyistä tarkempaa tietoa vakuutusyhtiön taloudellisesta asemasta ja kannattavuudesta, lisätä läpinäkyvyyttä ja parantaa vakuutusyhtiöiden tilinpäätösten vertailukelpoisuutta. Standardi tuo tullessaan lukuisia muutoksia. Vakuutusyhtiöiden kannattaakin miettiä hyvissä ajoin, millä näkökulmalla ne muutosta lähestyvät. Alla muutama ajatus tähän liittyen.

Jan-Huug Lobregt ja Marko Lehto

1. Minkä tarinan haluat kertoa yhtiöstäsi?

IFRS 17 -standardi edellyttää yrityksiltä tietojen tarkkaa keruuta ja analysointia. Tämä mahdollistaa yrityksen arvon ja kannattavuuden seuraamisen aiempaa syvemmällä tasolla. Tiedon johdonmukainen analysointi parantaa läpinäkyvyyttä, mikä puolestaan auttaa analyytikkoja arvioimaan yhtiöitä, houkuttelee laadukasta pääomaa ja voi nostaa osakkeiden hintaa. Tämä on selkeä, koko alan kattava etu, joka auttaa paitsi johtotason päätöksentekoa, myös sijoitusten ja jopa M&A-strategioiden suunnittelua.

2. Parempaa yhteistyötä osaajien kesken

Solvenssi II -direktiivin myötä yhteistyö vakuutusalan erilaisten osaajien välillä kasvoi. Myös IFRS 17 -standardi kannustaa aktuaareja, kirjanpitäjiä, analyytikoita ja datatutkijoita entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Tämä parantaa johdon saaman tiedon laatua ja mahdollistaa uusia, dataan perustuvia ja lisäarvoa luovia työkaluja. Parempi yhteistyö auttaa johtoporrasta määrittelemään operatiivisia laatuvaatimuksia uudelleen ja varmistamaan, että yhtiöllä on oikeanlaista osaamista digitaaliseen tulevaisuuteen varustautumista varten.

3. Eväitä digitaaliselle matkalle

Eräs IFRS 17 -standardin tuomista haasteista on vanhanaikaisissa järjestelmissä sijaitsevan datan kerääminen, jäsentäminen ja analyysi. Tämä haaste voidaan kääntää mahdollisuudeksi. Pärjätäkseen kilpailussa uusien markkinoille tulijoiden kanssa vakuutusyhtiöiden tulisi yrittää kääntää vanhojen järjestelmien data taakasta eduksi. Samalla, kun yhtiö varmistaa IFRS 17 -sääntöjen mukaisen toiminnan, saa se paremmat rahoitusprosessit, järjestelmät ja laadukkaampaa dataa. Laadukas data taas auttaa yrityksiä niiden digitaalisella matkalla. IFRS 17 -standardi tuo tarvittavan sysäyksen paitsi datan tehokkaampaan hyödyntämiseen, myös tekoälyn ja robotiikan valjastamiseen liiketoiminnan avuksi.

Standardi pakottaa yritykset käsittelemään dataa tehokkaammin ja varmistamaan tietojen oikeellisuuden myös tulevaisuudessa. Samalla se varmistaa niille aseman digitaalisen muutoksen tekijöinä, ei uhreina.

4. Kilpailuetu esiin

Parhaat yritykset valjastavat IFRS 17 -standardin jo nyt strategisten päätöstensä ja liiketoiminnan suunnittelun tueksi. IFRS 17 on paljon muutakin kuin kirjanpito- ja raportointisäännöstö: sen tulisi olla osa matkaa, joka alkoi Solvenssi II:sta ja rakentuu jo tehdyille investoinneille. Solvenssi II toi selkeyttä pääoma- ja liiketoimintatarpeisiin, IFRS 17 tuo samaa selkeyttä kannattavuuteen – se paljastaa, missä liiketoiminnan arvo ja sijoitusmahdollisuudet piilevät sekä tuo esiin kuluja, toimintoja ja tuotteita, jotka ovat tehottomia tai laskevat yhtiön arvoa. Tämä tuo selkeyttä siihen, missä yhtiön kilpailuetu piilee ja miten sitä voitaisiin hyödyntää.

5. Varhainen sitoutuminen tuo paremmat päätökset

Varhainen sitoutuminen IFRS 17 -standardiin tuo selkeitä etuja. Koska standardi vaikuttaa laajasti niin prosesseihin, järjestelmiin kuin toiminta-alueisiinkin, voi se myös auttaa kehittämään näitä kaikkia. Parantamisen varaa löytyy varmasti kaikilta näiltä alueilta, ei vain kirjanpitojärjestelmistä ja tiedonhallinnasta.

Myös IFRS 17 -standardista kumpuavien verovaikutusten ymmärtäminen on tärkeää ja tulisi kartoittaa varhain, unohtamatta myöskään sen vaikutuksia osinkosuunnitteluun, palkkioihin ja velkasitoumuksiin.