PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS valokeilassa – Huomio kovenantteihin: Mikä velkojen luokittelussa lyhyt- tai pitkäaikaisiksi muuttuu vuoden 2024 alusta alkaen?

IASB julkaisi tammikuussa 2020 sekä lokakuussa 2022 muutoksia IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin velkojen luokittelua lyhyt- ja pitkäaikaisiksi koskeviin vaatimuksiin. Muutokset täsmentävät, mitä velkojen suorittaminen tarkoittaa. Suurimmat muutokset koskevat kovenanttiehdollisistaen lainoista annettavia tietoja. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Syyt muutosten taustalla 

Nykyiset IAS 1:n vaatimukset edellyttävät, että yhteisöllä on oltava ehdoton oikeus lykätä velan suorittamista vähintään kahdellatoista kuukaudella raportointikauden päättymisestä, jotta se voi luokitella velan pitkäaikaiseksi. IFRS-raportoijat ovat kokeneet vaatimuksen monitulkintaiseksi erityisesti tilanteissa, joissa oikeus siirtää velan suorittamista on riippuvainen kovenanttiehtojen noudattamisesta raportointipäivänä tai sitä seuraavana kahdentoista kuukauden ajanjaksona. Lisäksi epätietoisuutta on ollut siitä, mitä standardi tarkoittaa velan suorittamisella. 

Selkeyttääkseen standardin vaatimuksia, IASB julkaisi tammikuussa 2020 velkojen luokittelua lyhyt- tai pitkäaikaisiksi koskevan muutoksen IAS 1:een. Muutoksen oli määrä tulla voimaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla raportointikausilla. Muutosten voimaantuloa kuitenkin lykättiin, koska erityisesti kovenanttiehtojen vaikutusta koskevien kohtien soveltamiseen liittyi tulkintaepävarmuuksia. Vuonna 2020 julkaistuja kovenanttiehtoja koskevia muutoksia sovellettaessa yhteisön olisi tullut luokitella velka lyhytaikaiseksi, mikäli yhteisö ei noudata kovenanttiehtoja raportointihetkenä, vaikka lainajärjestelyn ehtojen mukaan yhteisön olisi täytettävä kovenanttiehdot vasta myöhempänä ajankohtana kahdentoista kuukauden sisällä raportointikauden päättymisestä. Muutokset olisivat voineet johtaa tilanteeseen, jossa yhteisö luokittelee lainan lyhytaikaiseksi, vaikka sillä ei raportointihetkellä olisi sopimukseen perustuvaa velvoitetta maksaa lainaa takaisin seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Epäselväksi jäi myös se, miten yhteisöt arvioisivat ei-taloudellisten sekä kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen tai kassavirtoihin perustuvien kovenanttien täyttymistä raportointipäivänä tilanteessa, jossa kovenanttiehtojen tarkastelujakso ulottuu raportointipäivän jälkeiselle ajalle. 

Vastatakseen tammikuussa 2020 julkaistuja muutoksia koskeviin ongelmakohtiin, IASB julkaisi lokakuussa 2022 toisen muutoksen IAS 1 -standardiin, joka korvaa osan vuoden 2020 muutoksista. Sekä vuonna 2020 että vuonna 2022 julkaistut muutokset astuvat voimaan 1.1.2024. 

Mikä muuttuu? 

Kovenanttiehdot ja oikeus lykätä velan suorittamista 

Muutosten tultua voimaan, velka voidaan luokitella pitkäaikaiseksi sillä edellytyksellä, että yhteisöllä on raportointikauden lopussa oikeus lykätä velan suorittamista vähintään kahdellatoista kuukaudella raportointikauden päättymisestä. Kovenanttiehdot, joita yhteisön tulee noudattaa vasta raportointihetken jälkeen, eivät vaikuta velan luokitteluun raportointipäivänä lyhyt- tai pitkäaikaiseksi. 

Muutosten voimaantulon myötä sillä, kuinka todennäköistä on, käyttääkö yhteisö oikeuden lykätä velan suorittamista, ei ole vaikutusta velan luokitteluun. Johdon aikomus suorittaa velka kahdentoista kuukauden sisällä raportointikauden päättymisestä tai se, että velka on jo maksettu takaisin raportointipäivän ja taloudellisen raportin julkistamisen välisenä aikana, eivät näin ollen ole velan luokittelun kannalta merkityksellisiä asioita.  

Alla oleva esimerkki havainnollistaa standardin soveltamista muutosten tultua voimaan: 

Esimerkki: luokitellaanko laina lyhyt- vai pitkäaikaiseksi 2024 tilinpäätöksessä? 

  • Tilinpäätöspäivä 31.12.2024
  • Tilinpäätös on hyväksytty julkistettavaksi 31.1.2025
  • Lainan eräpäivä: 31.12.2026
  • Kovenantti: omavaraisuusasteen on oltava vähintään 30 %
  • Yhteisön omavaraisuusaste 31.12.2024 on 20 %
  • Ajankohta, jona yhteisön tulee täyttää kovenanttiehdot: 31.3.2025
  • Laina on suoritettu takaisin 5.1.2025 

Esimerkin tapauksessa laina luokiteltaisiin pitkäaikaiseksi, koska laina erääntyy yli kahdentoista kuukauden kuluttua tilinpäätöshetkestä ja ajankohta, jolloin yhteisön on täytettävä kovenanttiehdot, on vasta raportointikauden päättymisen jälkeen. Se, että yhteisö on maksanut lainan takaisin viisi päivää tilikauden päättymisen jälkeen, ei vaikuta luokitteluun tilinpäätöksessä. Koska omavaraisuusaste tilinpäätöspäivänä alittaa kovenanttiehtojen mukaisen tason, on olemassa merkittävä riski, että yhteisö ei tule täyttämään kovenanttiehtoja testausajankohtana 31.3.2025. Yhteisön tulee kuvata tämä riski sekä lainan ennen eräpäivää tapahtunut takaisinmaksu tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Oikeuden lykätä velan suorittamista on oltava tosiasiallinen 

Muutosten tultua voimaan, yhteisöt saavat luokitella velan pitkäaikaisiksi ainoastaan, jos oikeus lykätä velan suorittamista vähintään kahdentoista kuukauden päähän raportointihetkestä on tosiasiallinen. Sitä, onko oikeus tosiasiallinen, arvioidaan ainoastaan sopimuksen alkuhetkellä tai mikäli sopimusta myöhemmin muutetaan. Termin käytännön merkitystä ei ole määritelty tarkemmin, mutta oletettavasti sillä tarkoitetaan tilanteita, joissa sopimuksellisesti yhteisöllä on oikeus lykätä velan suorittamista yli kaksitoista kuukautta raportointihetkestä, mutta käytännössä rahoituksen ehdot muuttuisivat niin epäedullisiksi, että yhteisö ei tule näin toimimaan. Esimerkki tällaisesta järjestelystä voisi olla lainasopimus, jonka mukaan lainan korko nousee merkittävästi markkinaehtoista korkoa korkeammaksi mikäli yhteisö ei maksa lainaa takaisin tiettyyn päivämäärään mennessä.  

Velan suorittaminen 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi muutoksessa täsmennetään, mitä standardi tarkoittaa velan suorittamisella. Suorittaminen tarkoittaa sellaista taloudellisten voimavarojen siirtoa vastapuolelle, joka johtaa velan lakkaamiseen. Siirto voi olla käteistä tai muita taloudellisia resursseja, esimerkiksi tavaroita tai palveluita tai yhteisön omia oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Oman pääoman ehtoisten instrumenttien kohdalla on kuitenkin huomioitava, että velan ehdot, joiden mukaan velka voitaisiin vastapuolen näin halutessa suorittaa laskemalla liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja (konversio-oikeus), eivät vaikuta sen luokitteluun lyhyt- tai pitkäaikaiseksi, mikäli yhteisö luokittelee konversio-oikeuden IAS 32:n mukaisesti omaan pääomaan.  

Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 

Muutoksilla pyritään parantamaan tilinpäätöstietoja, joita yhteisöt antavat tilanteessa, jossa oikeus lykätä velan suorittamista edellyttää kovenanttiehtojen täyttämistä raportointipäivää seuraavien kahdentoista kuukauden aikana. Yhteisöjen on esitettävä tietoja, jotka mahdollistavat tilinpäätöksen käyttäjää ymmärtämään riskin, että velka voi tulla suoritettavaksi kahdentoista kuukauden sisällä raportointikauden päättymisestä. Esitettäviin tietoihin tulee sisällyttää muiden tilinpäätöksen käyttäjän kannalta relevanttien seikkojen lisäksi: 

  • kovenanttiehtojen alaisen velan kirjanpitoarvo 
  • tiedot kovenanttiehdoista 
  • kuvaus mahdollisista tosiasioista ja olosuhteista, jotka osoittavat, että yhteisöllä voi olla vaikeuksia noudattaa kovenanttiehtoja – tällaisia voivat olla esimerkiksi toimenpiteet, joita yhteisö on suorittanut raportointikauden aikana tai sen päättymisen jälkeen rikkomuksen välttämiseksi tai rikkomuksen seurausten lieventämiseksi. Esimerkki annettavista tiedoista voi olla myös se, että kovenanttiehdot eivät olisi täyttyneet raportointikauden lopussa, jos kovenanttiehtojen noudattaminen olisi perustunut kyseisenä ajanhetkenä vallinneisiin olosuhteisiin.

Lisäksi uutena vaatimuksena yhteisöjen on annettava tieto pitkäaikaisista veloista, jotka johto aikoo suorittaa tai odottaa suorittavansa kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä tai jotka on jo suoritettu raportointikauden päättymisen ja taloudellisen raportin julkistettavaksi hyväksymisen välisenä aikana. 

Milloin uusia vaatimuksia sovelletaan?  

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla ja niitä tulee soveltaa takautuvasti IAS 8:n mukaisesti. Aikaisempi soveltaminen on sallittua.