PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
08.11.2023|

IFRS valokeilassa – Miten analysoit segmenttiraportointia loogisesti?

Oletko kokenut segmenttianalyysin tekemisen hankalaksi? Kuvaan alla prosessin, jonka vaiheita seuraamalla analyysin tekeminen helpottuu huomattavasti. Kirjoitus ei kata kaikkia mahdollisia kysymyksiä, joihin saatat törmätä analyysia tehdessä, mutta tarjoaa silti analyysille hyvän rungon.  

IFRS 8 Toimintasegmentit -tilinpäätösstandardin mukaisten segmenttitietojen esittäminen on pakollista yhtiöille, joiden osakkeet tai vieraan pääoman ehtoiset instrumentit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Myös listaamattomien IFRS-yhtiöiden on määritettävä toimintasegmentit ennen niiden yhdistelyä, sillä se on korkein taso, jolla liikearvotestaus voidaan suorittaa.  

Standardin perusperiaatteen mukaisesti Yhteisön on annettava tietoja, joiden avulla sen tilinpäätöksen käyttäjät voivat arvioida sen harjoittamien liiketoimintojen ja taloudellisten toimintaympäristöjen luonnetta ja taloudellisia vaikutuksia. Tarkoituksena on esittää taloudelliset tiedot siten kuin yhtiön johto tietoja seuraa. Tästä syystä segmenttitietojen kokoamisen ja niiden esittämisen ei pitäisi aiheuttaa yhtiölle merkittävää lisätyötä tai -kustannusta.  

Segmenttiraportointi tulisi nähdä myös mahdollisuutena kertoa tilinpäätöksen lukijalle yhtiön tarina ja taloudelliset tiedot siten kuin yhtiön johto näkee merkitykselliseksi.  

Analyysin vaiheet  

1. Määritä ylin operatiivinen päätöksentekijä  

Yhtiön ylin operatiivinen päätöksentekijä (’chief operating decision maker’, CODM) on toimi, ei välttämättä yksittäinen johtaja, jonka tehtävänä on resurssien kohdistaminen yhtiön toimintasegmenteille ja niiden tuloksellisuuden arviointi. CODM:llä on operatiivinen ja strateginen rooli ja usein se onkin yhtiön toimitusjohtaja, mutta se voi olla myös johtoryhmä. CODM voi joissain tapauksissa olla myös yhtiön hallitus, jos hallitus on hallinnollisen roolin lisäksi aktiivisesti mukana johtamassa liiketoimintaa toimivan johdon rinnalla.  

CODM:n määrittämisen lisäksi on tärkeä ymmärtää, mitä raporttia CODM säännöllisesti seuraa. Jos CODM:lle säännöllisesti jaetaan jotain informaatiota, hänen ajatellaan seuraavan sitä ja tekevän päätöksiä sen perusteella.  

ESMA (European Securities and Markets Authority) julkaisee säännöllisesti tiivistelmiä eurooppalaisten tilinpäätösvalvojien valvontapäätöksistä. Lokakuussa 2012 julkaistu päätös käsitteli CODM:n määrittämistä ja tuossa kyseisessä tilanteessa yhtiön hallitus oli määritetty CODM:ksi.  

2. Tunnista johdon raportointiin perustuvat toimintasegmentit  

Toimintasegmentti on yhtiön osa, joka harjoittaa liiketoimintaa ja jolle CODM kohdistaa konsernin resursseja ja arvioi säännöllisesti sen tuloksellisuutta. Pelkän liikevaihdon seuranta ei todennäköisesti johda toimintasegmentin tunnistamiseen ja toisaalta tunnistaminen ei edellytä taseen raportointia.  

Jos liiketoimintojen tuloksellisuutta raportoidaan eri näkökulmista (ns. matriisiorganisaatio, esim. liiketoiminta-alueet ja maantieteelliset alueet), johdon on määritettävä ensisijainen näkökulma. Tällöin saattaa olla hyödyllistä arvioida, minkä alueiden johtajat kuuluvat konsernin johtoryhmään, tai millä tasolla taloudellisia tietoja raportoidaan yhtiön hallitukselle.  

ESMAn toukokuussa 2022 julkaistu päätös käsitteli toimintasegmenttien tunnistamista ja on varsin hyödyllinen segmenttianalyysin laatijalle.   

3. Saako toimintasegmenttejä yhdistellä suuremmaksi toimintasegmentiksi? 

Vähintään kaksi toimintasegmenttiä voidaan yhdistää yhdeksi toimintasegmentiksi, jos segmentit ovat samankaltaiset kaikissa IFRS 8.12 kappaleen edellyttämissä seikoissa, mm. taloudellisten ominaispiirteiden, tuotteiden ja palvelujen luonteen ja asiakastyyppien suhteen. Taloudellisten ominaispiirteiden osalta on suositeltavaa tarkastella yksittäisen kuukauden tai vuoden sijaan pidemmän aikavälin historiallisia lukuja ja trendejä sekä mahdollisuuksien mukaan myös tulevaisuuden ennusteita. Yhdistämiskriteerien täyttyminen on oltava hyvin perusteltua ja kokemukseni mukaan rima niiden täyttymiselle on melko korkealla.   

ESMAn elokuussa 2011 julkaistu päätös käsitteli yhdistämiskriteerien täyttymistä asiakastyyppien samankaltaisuuden kannalta. Tuoreempi ESMAn maaliskuussa 2023 julkaistu päätös käsitteli erittäin hyvin yhdistämiskriteerien täyttymistä erityisesti taloudellisten ominaispiirteiden kannalta.  

4. Toimintasegmenttien määrittäminen raportoitaviksi segmenteiksi  

Analyysin aiemmissa vaiheissa tunnistetut toimintasegmentit on esitettävä tilinpäätöksessä raportoitavina segmentteinä, jos niiden tuotot, voitto/tappio tai varat ovat vähintään 10 % raportoivan yhteisön yhteenlasketuista luvuista.  

5. Jäljelle jääneiden toimintasegmenttien yhdistäminen raportoitavaksi segmentiksi  

Yhtiö voi yhdistää sellaiset toimintasegmentit raportoitavaksi segmentiksi, jotka eivät täytä kohdan 4. määrällisiä kynnysarvoja, joiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaiset ja joiden osalta suurin osa IFRS 8.12 kappaleen yhdistämiskriteereistä täyttyvät.  

Kokemukseni mukaan tämä vaihe on tullut hyvin harvoin sovellettavaksi.  

6. Raportoitavien segmenttien tuottojen on täytettävä vähintään 75 % konsernin tuotoista  

Jos raportoitavat segmentit eivät yhdessä muodosta vähintään 75 % konsernin tuotoista, uusia toimintasegmenttejä on määritettävä raportoitaviksi segmenteiksi kunnes 75 % raja ylittyy.  

Kokemukseni mukaan 75 % rajan ylittäminen edellyttää vain harvoin uusien raportoitavien segmenttien määrittämistä.  

7. Yhdistä jäljelle jäävät segmentit ja toiminnot ‘kaikki muut segmentit’ ryhmään  

Kaikki jäljelle jääneet toimintasegmentit ja muut toiminnot, kuten konsernihallinnon toiminnot, on tilinpäätöksen liitetiedossa esitettävä yhdessä omassa erässä ja liitetiedoissa on kuvattava mitä ryhmään on sisällytetty. Muista kuitenkin, että esimerkiksi segmenttien välisten transaktioiden oikaisua ei saa esittää tässä erässä.   

Segmenttiraportointia koskee varsin kattavat ja yksityiskohtaiset liitetietovaatimukset, joihin on syytä perehtyä huolellisesti analyysia laadittaessa.  

Koska segmenttiraportoinnin kantava teema on ”johdon silmin”, on sen oltava yhdenmukaista yhtiön muun viestinnän, kuten sijoittajatilaisuuksissa tai muualla vuosikertomuksessa esitettävien tietojen kanssa. Olen vuosien varrella havainnut, että erityisesti ammattisijoittajat kaipaavat läpinäkyvää ja riittävän eriteltyä taloudellista tietoa, ja täten yhtiöt joutuvatkin usein pohtimaan segmenttejään myös oman sijoittajatarinansa kannalta.