PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Johdon ilmastoagendan 8 pointtia

Yrityksille ilmastonmuutos edustaa ennen kaikkea kustannusten ja riskien kasvua. Pidemmällä aikavälillä menestyvät kuitenkin parhaiten ne, jotka osaavat hyödyntää toimintaympäristössään tapahtuvien muutosten mahdollisuudet ja luoda niistä kestävää kasvua. Nosta yrityksesi tulevaisuuden voittajien joukkoon ottamalla tänään kahdeksan pointtia johdon agendalle.

Yritysjohtajille ilmastonmuutos tarkoittaa ennen kaikkea energian hintojen nousua, lisääntyvää regulaatiota ja kasvavia vaatimuksia riskien hallinnoimiseen. Tyypillisesti yritysten johto on reagoinut ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin operatiivisella tasolla esimerkiksi energian käyttöä tehostamalla.

Harvalukuisempi joukko edelläkävijöitä näkee riskien ja rajoitteiden lisäksi myös tulevaisuuden mahdollisuudet. Nämä edelläkävijäyritykset ovat muokanneet strategiaansa ja etsineet uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Vieläkin harvemmassa ovat ne yritykset, jotka käyvät aktiivista yhteiskunnallista vuoropuhelua ja saavat äänensä kuuluviin myös niiden päättäjien keskuudessa, jotka tekevät yritysmaailmaan kauaskantoisesti vaikuttavia poliittisia päätöksiä.

Edellä kuvatut huomiot nousivat esiin PwC:n kesällä 2015 toteuttamassa globaalissa CEO Pulse Poll -kyselyssä, jossa selvitettiin yritysten johdon näkemyksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista heidän liiketoimintaansa. Tulokset osoittavat, että yritysjohtajat näkevät ilmastonmuutoksen megatrendinä, jolla on erittäin voimakas vaikutus tuleviin sukupolviin, ja negatiivisten vaikutusten minimointia pidetään hyvin tärkeänä.

Miksi ilmastoasiat eivät sitten ole paremmin näkyvillä yritysten strategiassa, vaikka toiminnan tarve ilmastonmuutoksen haittojen vähentämiseen tunnistetaan? Kyselyn vastausten perusteella voidaan todeta, että yritysjohtajien jokapäiväisen työn painopiste on ennen kaikkea lyhemmän aikavälin tulostavoitteissa, jolloin korostuvat tekijät, joilla on suora vaikutus yrityksen taloudelliseen tulokseen. Toisaalta ilmastoasiat koetaan laajana ja vaikeasti hallittavana aiheena; ilmastonmuutoksen vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan toivotaankin lisää tietoa.

Toisena huomiona nousee esiin hallitustyön rooli. Yli puolessa vastanneista yrityksistä ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista keskustellaan hallitustasolla vain silloin, kun tunnistetaan suora riski, ei osana strategista liiketoiminnan kehitystä.

Kyselyssä nousee vahvasti esiin toive pitkäjänteisestä ilmasto- ja energiapolitiikasta. Politiikkaan liittyviä toimiakin vahvempana ajurina ilmastonmuutoksen hillintään liittyviin toimiin yritysjohtajat nimeävät kuitenkin julkisen mielipiteen. Yrityksen maine ja asiakkaiden vaatimukset ovat tehokkain ajuri oman toiminnan kehittämiselle.

Yritykset ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vaikuttavaa toimintaa ei synny riittävissä määrin pelkän kepin eli pakottavan lainsäädännön avulla vaan yritysten on tunnistettava paitsi riskit myös ennen kaikkea mahdollisuudet kasvuun. Edelläkävijäyritykset onnistuvat luomaan mahdollisuuksista tuloksellista liiketoimintaa, joka tuo lisäarvoa paitsi omistajilleen, myös tuleville sukupolville. Matkan kohti kestävää kasvua voi aloittaa soveltamalla ohjeita, joka pohjautuvat kyselytutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin.

Johdon ilmastoagendan kahdeksan pointtia:

  1. Tunnista ilmastonmuutoksen tuoma liiketoimintamahdollisuus
  2. Luo strategia riskien ja mahdollisuuksien johtamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
  3.  Tarkastele vaikutuksia laajasti koko arvoketjussa
  4. Näe sääntelyn mahdollisuudet, älä keskity pelkkiin riskeihin
  5. Vie aihe säännöllisesti hallituksen keskusteltavaksi
  6. Pohdi mahdollisuuksia yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa
  7. Ajattele ilmastonmuutosta kilpailuetuna
  8. Aseta kunnianhimoisia tavoitteita, vastuuta ja sitouta henkilöstö ja luo kannustinjärjestelmä, joka tukee menestystä