PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Käypään arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien kirjanpidollinen käsittely muuttuu

Kirjanpitolain 5:2a § sallii rahoitusinstrumenttien kirjaamisen tilinpäätöksessä käypään arvoon. Esimerkiksi moni yhdistys ja säätiö onkin hyödyntänyt tätä vaihtoehtoista menetelmää perinteisen hankintamenoon perustuvan menettelyn sijaan. Jälkimmäisessä menettelyssä rahoitusinstrumentit arvostetaan taseessa hankintamenoon tai tätä alempaan käypään arvoon. Käyvän arvon menettelyssä taas rahoitusinstrumentit arvostetaan taseessa käypään arvoonsa ja käyvän arvon muutos kirjataan joko tulosvaikutteisesti tai omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahastoon.

Kirjanpitolain 5:2a § on lainsäädännöllisesti sidoksissa IFRS-sääntöihin. Vuoden 2018 alussa tuli voimaan IFRS 9 -standardi, joka muutti rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyä monilta osin. Aikaisemmin tehdyt luokittelut oman pääoman kautta kirjattaviin ja tuloksen kautta kirjattaviin käyvän arvon muutoksiin eivät välttämättä enää ole nykyisen kirjanpitokäytännön mukaisia.

Uusi standardi muuttaa myös esimerkiksi myyntivoittojen kirjanpidollista käsittelyä.

Eräs yhdistyksille ja säätiöille olennaisimmista muutoksista koskee sijoitusrahastojen käsittelyä silloin kun kirjanpitovelvollinen soveltaa mainittua käyvän arvon menetelmää. Aikaisemmin sijoitusrahastot on voitu luokitella ns. myytävissä oleviksi sijoituksiksi ja kirjata käyvän arvon muutokset käyvän arvon rahastoon, mikäli sijoitusta ei ole pidetty kaupankäyntitarkoituksessa. Kun sijoituksesta on luovuttu, arvonmuutokset on kirjattu käyvän arvon rahastosta myyntivoitoksi tai -tappioksi tuloslaskelmaan.

Jatkossa sijoitusrahastojen käyvän arvon muutosta ei lähtökohtaisesti voitaisi kirjata käyvän arvon rahastoon, vaan käyvän arvon muutokset tulisi käsitellä tulosvaikutteisesti. Esimerkiksi suorien osakesijoitusten osalta taas voidaan ehtojen täyttyessä edelleen kirjata käyvän arvon muutokset omaan pääomaan, mutta tässä tapauksessa myynnin yhteydessä realisoituvaa myyntitulosta ei enää kirjata tuloslaskelmaan.

Uutta standardia on noudatettava vuodelta 2018 laadittavissa tilinpäätöksissä, mikäli yhdistys tai säätiö soveltaa kirjanpitolain 5:2a § mukaista käyvän arvon menettelyä.

Kirjausmuutoksiin liittyy monia siirtymäkauden kysymyksiä, joita on suositeltavaa selvittää hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen laadintaa.