PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kestävän rahoituksen tilannekatsaus – Mitä tulevana vuonna on odotettavissa?

Käsittelimme kestävyys- ja vastuullisuusraportoinnin (ESG) sääntelypakettiin kuuluvan kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (”SFDR”) voimaantuloa 18.3.2021 julkaisemassamme uutisessa.

Kestävyys- ja vastuullisuusraportoinnin sääntelypaketti koostuu kolmesta laajasta sääntelystä (taksonomia-asetus (”Taksonomia”), tiedonantoasetus (SFDR) sekä vastuullisuusraportointidirektiivi (”CSRD”)) sekä niiden soveltamisasetuksista. Kestävyys- ja vastuullisuusraportoinnin sääntely täydentyy koko ajan kohti vuotta 2023. Taksonomia ja SFDR luovat luokittelujärjestelmän, jonka avulla tuotteiden kestävyyttä voidaan tulevaisuudessa käyttää kriteerinä esimerkiksi lainanannossa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan ESG-sääntelypaketin tämänhetkistä tilannetta sekä tulevaa aikataulua.

Taksonomia-asetus ja ympäristötavoitteet

Taksonomia-asetus määrittelee, mikä on ympäristön kannalta kestävää esimerkiksi kuuden ympäristötavoitteen, teknisten arviointikriteerien, ei merkittävää haittaa -periaatteen sekä sosiaalisten suojavaatimuksien kautta. Kuusi ympäristötavoitetta liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, vesivarojen kestävään käyttöön ja suojeluun, kiertotalouteen siirtymiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeluun ja ennallistamiseen. Taksonomiaa sovelletaan finanssimarkkinatoimijoihin, SFDR:n mukaisiin rahoitustuotteisiin sekä PIE-yhteisöihin (esim. pörssiyhtiöt), jotka työllistävät yli 500 henkilöä.

Konkreettisena velvoitteena edellä mainittujen PIE-yhteisöjen tulee raportoida kahden ensimmäisen ympäristötavoitteen osalta Taksonomian mukaisten liikevaihdon, investointien ja operatiivisten menojen prosenttiosuudet tilikauden 2021 toimintakertomuksessaan. 1.1.2022 ja 31.12.2023 välisenä aikana finanssimarkkinatoimijoilla on kevennetty raportointivelvollisuus, joka edellyttää muun muassa taksonomiakelpoisten (taxonomy eligible) ja ei-taksonomiakelpoisten (taxonomy non-eligible) sijoitusten määrän ilmoittamista kokonaisvaroihin nähden.

Taksonomia koskee aluksi vain tiettyjä toimialoja, kuten energiaa, metsätaloutta ja vesivoimaa, mutta toimialojen määrä lisääntyy tulevaisuudessa. Vuoden 2022 aikana on myös syytä alkaa varautua Taksonomian neljän muun ympäristötavoitteen huomioimiseen. Muiden ympäristötavoitteiden osalta tiedonantovelvollisuutta koskeva sääntely tulee näillä näkymin sovellettavaksi 1.1.2023 alkaen.

SFDR ja sen vaatimukset finanssimarkkinatoimijoille

SFDR-asetus velvoittaa finanssimarkkinatoimijoita (esimerkiksi rahastoyhtiöt, vaihtoehtorahastojen hoitajat ja sijoitusneuvontaa tarjoavat yritykset) ilmoittamaan, miten kestävyysriskit huomioidaan niiden toiminnassa, tai vaihtoehtoisesti selittämään, miksi niitä ei huomioida. 

SFDR:n minimivaatimuksina toimijan on tullut 10.3.2021 alkaen julkaista verkkosivuillaan kestävyysriskien huomioonottamiseen liittyvät toimintaperiaatteet, tiedot sijoituspäätöksistä johtuvien haitallisten kestävyysvaikutuksien huomioimisesta sekä toimiluvallisten AIFM-toimijoiden osalta tiedot siitä, miten palkitsemispolitiikat ovat johdonmukaisia kestävyysriskien huomioimisen kanssa. Lisäksi toimijoiden tulee huolehtia markkinointiviestinnän johdonmukaisuudesta SFDR-velvoitteiden kanssa. 1.1.2022 alkaen ja viimeistään 31.12.2022 finanssimarkkinatoimijoiden on ilmoitettava vuosikertomuksessa kunkin rahoitustuotteen haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin nähden. 

Rahoitustuotteisiin liittyvät SFDR:n minimivaatimukset

Finanssimarkkinatoimijan minimivaatimuksiin kuuluu lisäksi rahoitustuotteisiin liittyvä velvoite ilmoittaa, millä tasolla tuotteessa otetaan huomioon kestävyyskriteerejä. SFDR jakaa tuotteet käytännössä kolmeen kategoriaan niiden kestävyystason mukaan. Mitä korkeampi tuotteen kestävyystaso halutaan ilmoittaa, sitä tarkempaa tuotetietojen ilmoittaminen on.

Minimivaatimuksena toimija voi ilmoittaa, ettei sen toiminnassa oteta huomioon kestävän kehityksen tavoitteita, tai sen toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteita jollakin tasolla, mutta ei edistetä niitä (SFDR 6art). Kestävän kehityksen huomioivista tuotteista alimman tason tuotteen, niin kutsutun light green -tuotteen, toiminta edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (SFDR 8art). SFDR 8 artiklan mukainen tuote voi lisäksi sitoutua tekemään kestäviä sijoituksia. Korkeimman kestävyystason tuotteen, niin kutsutun dark green -tuotteen, kaikkien sijoitusten edellytetään olevan kestäviä sijoituksia (SFDR 9art). 

Ensimmäisiä SFDR:n tulkintalinjoja ja markkinakäytäntöä

Finanssivalvonta on antanut jo joitain käytännön tulkintalinjoja näihin velvoitteisiin liittyen. Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota muun muassa tiedon tarkkuuteen ja johdonmukaisuuteen. Mikäli rahasto ei esimerkiksi ole ilmoittanut materiaalissaan olevansa SFDR 8 artiklan mukainen rahasto, se ei voi materiaalissaan tai markkinoinnissaan ilmoittaa edistävänsä kestävän rahoituksen tavoitteita, tai käyttää vastuullisuuteen viittaavaa terminologiaa. Tällöin materiaalissa tulisi olla tarkasti kuvattu, miten kestävyystavoitteisiin on päästy ja millä indikaattoreilla sitä mitataan. Tiedot eivät saa olla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia.

Rahastojen on syytä käyttää jatkossa SFDR:n terminologiaa dokumentaatiossaan, eikä pelkästään vastuullisuuden mainitseminen ole enää riittävää. Niin sanotut parhaat käytännöt kehittyvät jatkuvasti sen mukaan, kun lisää ohjeistusta saadaan. 

Markkinakäytäntö luokittelussa vaikuttaa olevan tällä hetkellä varovaista ja usea toimija raportoi tuotteiden kuuluvan SFDR:n 8 artiklan soveltamisalaan. Tulevaisuus näyttää, nostetaanko luokituksia korkeammalle kestävyystasolle sääntelyn, tulkintojen ja markkinan kehittyessä.

SFDR:ää täydentävä sääntely 

SFDR täydentyy vuoden 2022 aikana niin kutsutuilla RTS-asetuksilla (Regulatory Technical Standards), jotka tarkentavat tiedonantovelvoitteita. Uusin 22.10.2021 julkaistu RTS-luonnos antaa muun muassa tarkentavia tietoja siitä, miten SFDR 8 ja 9 artiklan mukaiset tuotteet ovat Taksonomian mukaisia sekä jaottelee tuotteita alakategorioihin. Sääntelyn tiukkaa ja muuttuvaa aikataulua kuvaa hyvin se, että marraskuun 2021 lopussa EU-komissio lykkäsi RTS-asetuksen voimaantuloa 1.1.2023 saakka. Siihen asti tiedot on perusteltua ilmoittaa sääntelyluonnoksien mukaisesti.

Kestävyysraportoinnin (CSRD) muutokset yritysten raportointiin

Kolmas ESG-sääntelyyn kuuluva uudistus on EU:n ehdotus uudesta kestävyysraportointidirektiivistä (CSRD). Direktiivi muuttaa nykyisin voimassa olevaa muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevaa direktiiviä (NFRD). Uusi ehdotus kattaa laajemman joukon yhtiöitä kuin NFRD, sillä sääntelyn piiriin kuuluvat PIE-yhteisöt sekä suuret yhtiöt, jotka täyttävät kaksi seuraavista kriteeriestä: a) liikevaihto on vähintään 40 miljoonaa euroa b) töissä on keskimäärin vähintään 250 työntekijää ja c) taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa. CSRD:n myötä vastuullisuustiedot tulee antaa toimintakertomuksen osana aiempaa yksityiskohtaisemmin. Yhtiön tulee muun muassa raportoida, mitkä ovat sen vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä mitä ESG-riskejä yhtiöön itseensä liittyy. Tiedot tulevat myös varmennuksen (assurance) kohteeksi. Direktiivi on tarkoitus implementoida kansallisesti siten, että se tulee sovellettavaksi vuoden 2023 alusta alkaen. 

Lopuksi

Kaiken kiireen ja sääntelytulvan keskellä toivotamme teille rauhaisaa ja ympäristön kannalta kestävää levon aikaa!