PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: Liikekiinteistön siirto maapohjineen muodosti itsenäisesti toimeentulevan taloudellisen yksikön ja liiketoimintasiirto katsottiin veroneutraaliksi

KHO katsoi, että liiketoimintasiirto, jossa kiinteistö maapohjineen siirretään nettoapporttina perustettavaan keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön, on veroneutraali, vaikka vuokrasopimukset jäävät siirtävään yhtiöön. 

Tapauksessa KHO 11.2.2021 T 62 (julkaisematon) korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli, muodostiko siirrettävä toiminta itsenäisesti toimeentulevan taloudellisen yksikön, jolloin liiketoimintasiirto katsottaisiin veroneutraaliksi. Elinkeinoverolain mukaan liiketoimintasiirto on veroneutraali, jos yhtiö luovuttaa liiketoimintakokonaisuuteen kohdistuvat varat, velat ja varaukset vastaanottavalle yhtiölle ja saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita.

Järjestelyssä vuokraustoimintaa harjoittava yhtiö aikoi siirtää nettoapportilla liikerakennuksen maapohjineen uudelle perustettavalle keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle siten, että kyseiseen rakennukseen kohdistuvat vuokrasopimukset eivät siirtyisi vastaanottavalle yhtiölle (koska vastaanottava yhtiö oli keskinäinen kiinteistöyhtiö). Verohallinto ja hallinto-oikeus olivat katsoneet, etteivät siirtyvä liikekiinteistö ja maapohja muodosta itsenäisesti toimeentulevaa taloudellista yksikköä.  

KHO katsoi kuitenkin ratkaisussaan, että siirrettävää kiinteistöä voidaan siihen liittyvän vuokraustoiminnan laajuus huomioon ottaen pitää itsenäisesti toimeentulevana taloudellisena yksikkönä, johon liiketoimintasiirtoa koskeva säännös soveltuu. Ratkaisun perusteluissa KHO lähti siitä, että liiketoimintakokonaisuuden muodostumista on arvioitava tapauskohtaisten seikkojen perusteella kokonaisuutena. Kun vastaanottavana yhtiönä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, vuokrasopimusten jääminen siirtävään yhtiöön ei itsessään muodosta estettä liiketoimintasiirtosäännöksen soveltamiselle.