PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KHO: yhtiölle oli vahvistettava siirtohintaoikaisun seurannaismuutoksen takia syntynyt elinkeinotoiminnan tappio annetusta konserniavustuksesta huolimatta

KHO katsoi päätöksessään 2023:32, että Ranskassa toimitetun siirtohintaoikaisun seurannaismuutoksen takia syntynyttä elinkeinotoiminnan tappiota ei voitu jättää kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi vahvistamatta sen takia, että yhtiö oli antanut konserniavustusta samana verovuonna, jota siirtohintaoikaisu ja seurannaismuutos koskivat.

Suomalainen yhtiö A oli vuonna 2010 antanut konserniavustusta toiselle kotimaiselle konserniyhtiölle. Konserniavustuksen vähentämisen jälkeen yhtiön elinkeinotoiminnan tulokseksi oli vahvistettu nolla euroa. Ranskan verohallinto oli myöhemmin toimittanut siirtohintaoikaisun samaan konserniin kuuluvan ranskalaisen yhtiön osalta. Siirtohintaoikaisulla ranskalaisen konserniyhtiön tuloon tehtiin lisäys. Tätä seuranneen keskinäisen sopimusmenettelyn seurauksena suomalaisen yhtiön tulokseen tehtiin seurannaismuutoksena samansuuruinen vastaoikaisu.

Siirtohintaoikaisu oli todettu Ranskan ja Suomen välisessä arbitraatiosopimuksen mukaisessa sopimusmenettelyssä markkinaehtoiseksi ja suomalaisen yhtiön verovuoden 2010 elinkeinotoiminnan tulosta vähennettiin oikaisua vastaava määrä. A:lle ei vastaoikaisulla kuitenkaan vahvistettu tappiota, sillä yhtiö oli verovuoden 2010 osalta tasannut konserniavustuksella tuloksensa nollaan. Konserniavustuslain mukaan annettu konserniavustus ei saa ylittää elinkeinotoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä. Yhtiö ei toisin sanoen voi tehdä tuloksestaan tappiollista konserniavustusta antamalla. KHO:n arvioitavana oli se, estääkö konserniavustuslaki tappion vahvistamisen veronoikaisutilanteessa kun otetaan huomioon se, että tässä tapauksessa oikaisu tehtiin arbitraatiosopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen täytäntöönpanemiseksi.

Siirtohintaoikaisu johtaa kaksinkertaiseen verotukseen, mikäli toinen valtio ei tee vastaavan suuruista vastaoikaisua. Arbitraatiosopimuksen mukaan kaksinkertainen verotus voitiin katsoa poistetuksi, jos oikaisun kohteena oleva tulo huomioidaan verotettavaa tuloa laskettaessa vain yhdessä valtiossa.

Koska kaksinkertaisen verotuksen poistamista tarkasteltiin arbitraatiosopimuksen mukaan valtiokohtaisesti eikä yhtiökohtaisesti, tappion vahvistamatta jättäminen olisi tarkoittanut, että oikaisun kohteena oleva tulo olisi huomioitu verotettavaa tuloa laskettaessa kummassakin valtiossa. KHO katsoi, että kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi A:lle oli vahvistettava Ranskassa tehtyä siirtohintaoikaisua vastaava määrä huolimatta konserniavustuslain 6 §:n säännöksestä.

PwC toimi tapauksessa verovelvollisen edustajana.