PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiina esittää yksipuolisen ennakkohinnoittelusopimus- menettelyn yksinkertaistamista

Kiinan verohallinnon 19.3.2021 julkaisemassa esitysluonnoksessa ehdotetaan yksipuolisen ennakkohinnoittelusopimuksen eli APA:n (Advance Pricing Agreement) hakemusmenettelyn yksinkertaistamista. Yksinkertaistetun menettelyn tarkoituksena on parantaa yksipuolisen APA:n hakuprosessia ja kannustaa verovelvollisia käyttämään ennakkohinnoittelusopimusta saadakseen varmuutta verotukseen siirtohinnoittelua koskien. 

Esitysluonnos on osa Kiinan verohallinnon vuoden 2021 työsuunnitelmaa ja sitä on mahdollista kommentoida 18.4.2021 saakka. 

Tavanomaiseen menettelyyn verrattuna yksinkertaistettu menettely vaatisi vähemmän toimenpiteitä ja mahdollistaisi nopeamman käsittelyajan Kiinan verohallinnossa. Luonnoksen mukaan yksinkertaistettua menettelyä hyödyntääkseen yrityksen etuyhteysliiketoimien määrän on ylitettävä 40 miljoonaa renminbiä (noin 5,1 MEUR) jokaisena kolmena hakemusta edeltävänä vuonna. 

Lisäksi vähintään yhden seuraavista edellytyksistä tulee täyttä: 

  1. Yrityksen on tullut toimittaa Kiinan verohallinnolle siirtohinnoitteludokumentaatio (Local File ja Master File) kolmelta edeltävältä vuodelta ja vähintään kolme kuukautta ennen APA-hakemuksen jättämistä
  2. Yrityksellä on jo aikaisemmin saatu APA viimeisen 10 vuoden aikana, jonka ehtoja se on noudattanut
  3. Yritys on ollut siirtohinnoittelua koskevan verotarkastuksen kohteena viimeisen 10 vuoden aikana. 

Jos yrityksen etuyhteysliiketoimissa, liiketoimintaympäristössä tai toiminto- ja riskiprofiilissa on huomattavia muutoksia APA-ajanjaksolla verrattuna aikaisempiin vuosiin, yksinkertaistettu menettely ei ole mahdollinen, vaan yrityksen on käytettävä tavanomaista APA-prosessia. 

Yksinkertaistettu APA-menettely vaikuttaisi olevan avoin kaikille paitsi vastikään perustetuille yrityksille, tai yrityksille, jotka eivät ole noudattaneet siirtohinnoittelua koskevia säännöksiä. Menettely auttanee parhaiten yrityksiä, joiden siirtohinnoittelu on suhteellisen yksinkertaista tai jotka ovat entuudestaan tuttuja Kiinan verohallinnolle, esimerkiksi tehdyn verotarkastuksen tai siirtohinnoittelun riskiarvioinnin vuoksi. 

Yksinkertaistettu APA-menettely ei vaikuttaisi olevan mahdollinen vaikeissa ja monimutkaisissa siirtohinnoittelukysymyksiä eikä tapauksissa, joissa osallisena on useita konserniyrityksiä. Rajoitteista huolimatta, yksinkertaistettu APA-prosessi voi avata myös muita mahdollisuuksia verotuksen varmuuden lisäksi. Saatu APA voi esimerkiksi toimia verottajalta saatuna kirjallisena dokumenttina pankille tai ulkomaan maksuja hallinnoivalle viranomaiselle (State Administration of Foreign Exchange, SAFE) tukemaan siirtohinnoitteluoikaisuna tehtävää rajat ylittävää maksua konserniyrityksen tulostason saamiseksi markkinaehtoiselle tasolle.

Yksinkertaistetun APA-prosessin odotetaan lisäävän yksipuolisten ennakkohinnoittelusopimusten suositusta, mutta niihin liittyy myös haittapuolia.  Hyödyllistä olisi, jos lopullinen dokumentti sisältäisi esimerkiksi selkeän ohjeistuksen siitä, miten yksipuolinen APA saadaan sovitetuksi yhteen kahdenvälisen ennakkohinnoittelusopimuksen tai keskinäisen sopimusmenettelyn (Mutual Agreement Procedure, MAP) kanssa.

Lue lisää PwC:n Tax Insights -julkaisusta