PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kiinassa uutta ohjeistusta siirtohinnoitteluoikaisujen rajat ylittäviin maksuihin

Kiinassa yritysten, pankkien ja yksityishenkilöiden rajat ylittävät maksut ovat tiukasti säännelty mm. valtionhallinnon toimesta (the State Administration of Foreign Exchange, SAFE). Viime vuosina SAFEn toimistot sekä pankit ovat käynnistäneet pilottiohjelmia, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa prosesseja, jotka mahdollistaisivat ulkomaisen konserniyhtiön siirtohinnoitteluoikaisuna maksettavan suorituksen kiinalaiselle yhtiölle. 

Tammikuussa 2021 SAFE julkaisi ohjeistuksen, joka selventää pankeille ja monikansallisille yrityksille siirtohinnoitteluoikaisuja koskeviin maksuihin liittyviä SAFEn vaatimia toimenpiteitä tulevaisuudessa. Ohjeistus korostaa, että pankkien tulee riittävällä tasolla varmentua liiketoimen aitoudesta, laillisuudesta ja yhteneväisyydestä rajat ylittävän maksun kanssa. Lisäksi siihen sisältyy ohjeistus, mitä oikaisua tukevia dokumentteja edellytetään kolmeen eri lähestymistapaan perustuvissa siirtohinnoitteluoikaisuissa.  

1. Siirtohinnoittelumenetelmään perustuva oikaisu

Ensimmäisessä lähestymistavassa pankkien tulee tarkastaa asiaankuuluvat verottajan tai tulliviranomaisen antamat kirjalliset dokumentit, voittotason oikaisuun liittyvä sopimus ja laskut. Maksun tulee seurata alkuperäistä liiketoimen tyyppiä (tavarakauppa tai palvelukauppa). Ohjeistus ei kuitenkaan sisällä yksityiskohtaisia vaatimuksia verottajan tai tulliviranomaisen kirjallisten dokumenttien muodosta ja sisällöstä. 

Lisäksi verottajalta on mahdollista saada kirjallinen dokumentti vain rajatuissa tilanteissa eli ennakkohinnoittelusopimuksesta (Advance Pricing Agreement, APA) tai virallisen siirtohinnoittelutarkastuksen lopputuloksena. Ensimmäinen lähestymistapa soveltuu siis vain em. tilanteisiin. Yritykset voivat tehdä siirtohinnoitteluoikaisun myös itseoikaisuna joko oma-aloitteisesti tai verottajan vaatimuksesta. Näissä tilanteissa verottaja ei kuitenkaan anna oikaisusta kirjallista dokumenttia. 

Käytännössä on vielä epäselvää, hyväksyykö SAFE verottajan leimaaman lomakkeen yrityksen tekemästä itseoikaisusta asiaankuuluvana kirjallisena dokumenttina, joka mahdollistaisi maksun suorittamisen. Harkitessa siirtohinnoitteluoikaisua itseoikaisun kautta on kuitenkin hyvä huomioida, että keskinäinen sopimusmenettely kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ei ole mahdollinen itseoikaisun yhteydessä.

2. Kustannusten jakoon perustuva oikaisu

SAFEn ohjeen mukaan, mikäli yritys tekee oikaisun kustannusten jakoon perustuen, pankkien tulee tarkastaa asiaankuuluvat jakelusopimukset, taloudelliset raportit sekä laskut. Kustannusten jakoon perustuvalla oikaisulla ei käsittääksemme kuitenkaan tarkoiteta Kiinan siirtohinnoittelusäännöksiin sisältyvää kustannustenjakosopimusta. Tämä lähestymistapa oikaisun tekemiseksi edellyttää siirtohinnoitteludokumentteja, joilla voidaan osoittaa, että kustannusten jakoon perustuva oikaisu on markkinaehtoperiaatteen mukainen ja yrityksen voittotaso on linjassa sen toiminto- ja riskiprofiilin kanssa.

3. Muihin menetelmiin perustuva oikaisu

Johtuen yritysten erilaisista liiketoimintamalleista ja siirtohinnoittelujärjestelyistä, kolmas lähestymistapa oikaisun tekemiseksi muiden menetelmien perusteella mahdollistaisi SAFElle joustavan lähestymistavan siirtohinnoitteluoikaisusta johtuvien maksujen käsittelemiseksi. Muihin menetelmiin perustuvan oikaisun tekemiseksi yrityksen tulee laatia kattava siirtohinnoitteluanalyysi siirtohinnoittelupolitiikan, siirtohinnoitteluoikaisutarpeen sekä oikaisun määrän perustelemiseksi.

SAFEn ohjeistuksen tavoitteena on saavuttaa tasapaino yritysten tunnistaman siirtohinnoitteluoikaisuprosessin ja SAFEn riittävän kontrollitason välillä. Eri viranomaisten yhteistyön odotetaan lisääntyvän ja tämän myötä alentavan yritysten siirtohinnoittelu- ja kaksinkertaisen verotuksen riskiä. 

Koska siirtohinnoitteluoikaisua koskevassa prosessissa tulee kuitenkin huomioida useita näkökulmia – tuloverotus, välillinen verotus, tullit, valuuttahallinta sekä oikaisun kirjanpidollinen käsittely – prosessi ei ole yksinkertainen. Siksi yrityksen harkitessa siirtohinnoitteluoikaisun tekemistä sen tulee edelleen neuvotella siirtohinnoitteluoikaisusta pankin ja paikallisen SAFE-toimiston kanssa tapauskohtaisesti. 

Autamme mielellämme yhdessä PwC Kiinan kollegoidemme kanssa Kiinan siirtohinnoitteluoikaisuihin liittyvissä kysymyksissänne.