PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kilpailulaki muuttuu 4.2.2021 – muutos on erityisen merkittävä toimialajärjestöille

Uudistettava laki tuo muutoksia muun muassa seuraamusmaksujen laskentaperusteisiin ja  vastuukysymyksiin. Muutoksen myötä seuraamuksien ennakoitavuus paranee. 

Mistä on kyse?

Esimerkki:

Liitto X haluaa antaa suosituksen jäsenyritystensä tarjoamien tuotteiden hinnoitteluun. Suositus käsitellään toimialayhdistyksen hallituksessa ennen kuin se viestitään jäsenyrityksille. Tällainen on tälläkin hetkellä rangaistavaa, mutta jatkossa sanktiot kovenevat ja joukko, jota sanktiot koskevat, laajenee. 

Kilpailulain muutosehdotuksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston 11.12.2018 antama ns. ECN+-direktiivi (EU 2019/01), joka edellyttää jäsenvaltioita tehostamaan kilpailulain täytäntöönpanoa ja kilpailurikkomuksiin puuttumista. 

Direktiivissä säädetään kansallisille kilpailuviranomaisille (Kilpailu- ja kuluttajavirasto Suomessa) vähimmäistasot tutkinta-, täytäntöönpano- ja sanktiovaltuuksille. Täten Kilpailu- ja kuluttajaviraston mahdollisuudet puuttua kilpailulainsäädännön rikkomisiin laajenevat ja seuraamukset tulevat ankarammiksi. Kiellettyjä kilpailunrajoituksia koskevat säännökset (mm. kartelli, määräävän markkina-aseman väärinkäyttö) eivät muutu. Hallituksen esitystä eduskunnalle voimme odottaa 26.10.2020 alkavalla viikolla.

Elinkeinonharjoittajien yhteenliittymille määrättävien seuraamusmaksujen laskentaperusteet muuttuvat

Yksi olennaisimmista muutoksista tulee kohdistumaan elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien kuten toimialajärjestöjen seuraamusmaksun laskentaperusteeseen tilanteessa, jossa yhteenliittymän kilpailuoikeudellinen rikkomus liittyy jäsenten toimintaan.

ECN+-direktiivin mukaisesti elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle kilpailurikkomuksesta määrättävää sanktiota laskettaessa otetaan jatkossa huomioon yhteenliittymän oman liikevaihdon lisäksi niiden yhteenliittymän jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto, jotka toimivat markkinalla, joka rikkomuksesta kärsii. 

Nykyisen voimassa olevan kilpailulain mukaan määräytyvä seuraamusmaksu perustuu yksinomaan yhteenliittymän omaan liikevaihtoon. 4.2.2021 voimaantulevan uuden lainsäädännön myötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaoikeudelle tekemä seuraamusmaksuesitys perustuu edeltävän tilikauden maailmanlaajuisen kokonaisliikevaihtoon.

Seuraamusmaksun enimmäismäärä on 10 prosenttia edellä esitetyllä tavalla lasketusta liikevaihdosta. Jos kuitenkin joku yhteenliittymän jäsen määrätään erikseen suorittamaan saman rikkomuksen perusteella seuraamusmaksu, sen liikevaihtoa ei oteta huomioon laskettaessa yhteenliittymän jäsenten yhteenlaskettua kansainvälistä liikevaihtoa. 

Markkinaoikeus määrää seuraamusmaksun maksettavaksi valtiolle Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä. 

Jatkossa seuraamusmaksusta voivat olla vastuussa myös yhteenliittymän jäsenet

Jatkossa elinkeinonharjoittajien yhteenliittymälle maksettavaksi määrätystä seuraamusmaksusta ovat vastuussa myös yhteenliittymän jäsenet, jos rikkomus liittyy jäsenten toimintaan ja toimialajärjestö ei pysty seuraamusmaksua maksamaan. Tämä on hyvä tiedostaa kunkin hallitustyöhön ja elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän päätöksentekoon osallistuvan jäsenen. On lisäksi huomattava, että seuraamusmaksun perimisen edellytyksenä ei ECN+-direktiivin mukaan ole, että jäsenyritys itse olisi syyllistynyt kiellettyyn kilpailunrajoitukseen.

Jos yhteenliittymä ei ole maksanut seuraamusmaksua vuoden kuluessa seuraamusmaksupäätöksen lainvoimaisuudesta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi vaatia maksamatta olevan osan perimistä keneltä tahansa yhteenliittymän jäseneltä, joka on ollut edustettuna yhteenliittymän hallituksessa tai muussa päätöksentekoelimessä rikkomispäätöksen tekohetkellä. 

On lisäksi huomattava, että vastuu ulottuu myös muihin kuin päätöksentekoon osallistuviin jäseniin, mikäli seuraamusmaksua ei saada perittyä kokonaisuudessaan yhteenliittymän päätöksentekoelimissä edustettuina olevilta jäseniltä.

Tällöin Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi periä seuraamusmaksun miltä tahansa yhteenliittymän jäseneltä, jotka ovat toimineet markkinalla rikkomuksen tapahtumishetkellä.  

Jäsen voi säästyä seuraamusmaksulta ainoastaan, mikäli se voi osoittaa, että se ei ole täytäntöönpannut yhteenliittymän rikkomuksen alaista päätöstä ja olleensa tietämätön kyseisestä päätöksestä tai vetäytyneensä muuten toiminnasta ennen kuin tutkimukset rikkomuksesta on aloitettu. 

Kilpailulainsäädäntöön on tulossa myös muita uudistuksia, joista kerromme teille mielellämme lisää.