PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Kirjanpitolautakunnan lausunto pienyrityksen ja pienkonsernin raja-arvojen arvioimisesta

Kirjanpitolautakunta otti lausunnossaan 1982/2018 kantaa pienyrityksen ja pienkonsernin määritelmiin. Lausunnon mukaan yrityskokoluokan rajojen täyttymistä tarkastellaan kahden peräkkäisen tilikauden tilinpäätösten luvuista, mutta konsernin kokoluokan rajojen täyttymistä tarkastellaan ainoastaan viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöksen luvuista. Lausuntoa tulee soveltaa myös muissa yrityskokoluokissa. Kirjanpitolain mukaiset yrityskokoluokat koskevat kaikkia kirjanpitovelvollisia.

Pienyrityksen raja-arvojen arviointi

Lausunnossa selvennettiin, että pienyrityksen raja-arvojen täyttymistä tarkastellaan sekä päättyneen että sitä välittömästi edeltäneen tilikauden luvuista. Pienyrityksestä tulee ns. keskikokoisyritys silloin, kun sillä täyttyy kahtena peräkkäisenä tilikautena vähintään kaksi KPL 1:4 a §:ssä määritellyistä kolmesta raja-arvosta.

Sillä ei ole merkitystä, mitkä kaksi kolmesta KPL 1:4 a §:n raja-arvosta täyttyvät ja täyttyvätkö eri raja-arvot eri tilikausina. Vastaavasti pienempään yrityskokoluokkaan siirrytään vasta, kun sekä päättyneen että sitä edeltäneen tilinpäätöksen luvut vastaavat pienemmän yrityskokoluokan kriteereitä.

Pienyrityksen raja-arvot:

  • taseen loppusumma 6 miljoonaa euroa
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 12 miljoonaa euroa
  • keskimääräinen henkilöstö 50 henkilöä.

Pienkonsernin raja-arvojen arviointi

Kirjanpitolain mukaan yhdistyksen on laadittava konsernitilinpäätös silloin, kun se harjoittaa liiketoimintaa ja on tytäryhteisöineen tai -säätiöineen yhteenlaskettuna suurempi kuin pienkonserni.

Pienkonsernin raja-arvot ovat samat kuin pienyrityksen raja-arvot.

Säätiölaki puolestaan velvoittaa konsernin emosäätiönä toimivaa säätiötä aina laatimaan konsernitilinpäätöksen (pl. eräät poikkeustilanteet).

Kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan pienkonsernin raja-arvojen täyttymistä tarkastellaan ainoastaan päättyneen tilikauden luvuista. Siten konsernitilinpäätös voi tulla laadittavaksi päättyneen tilikauden lukujen perusteella, vaikka konsernin emoyhteisön yksinään katsottaisiin vielä olevan pienyritys-kokoluokkaa. Vastaavasti konsernitilinpäätös voidaan jättää laatimatta, jos konsernin viimeksi päättyneen tilikauden erillistilinpäätösten luvut yhteenlaskettuna putoavat pienyritys-kokoluokkaan, huolimatta siitä, että emoyhteisön erillistilinpäätös laadittaisiin edelleen keskikokoisyrityksen vaatimusten mukaan.