PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

KVL:ltä ratkaisu johdannaiskaupan verotuksesta

KVL:n ratkaisun mukaan yhdysvaltalaisissa vertailukelpoisissa pörsseissä käytyä johdannaiskauppaa ei voida verottaa ETA-alueen sisällä tapahtuvaa kauppaa epäedullisemmin.

PwC toimi asiamiehenä keskusverolautakunnan ratkaisussa KVL 1/2021, jossa oli kyse luonnollisen henkilön käymän johdannaiskaupan verotuksesta. Kauppaa oli tarkoitus käydä yhdysvaltalaisissa johdannaispörsseissä. Kotimaiset säännöt sanovat kuitenkin – hieman yksinkertaistaen – että johdannaisista aiheutuvat tappiot ovat luovutustappioina vähennyskelpoisia vain, jos kauppa tapahtuu ETA-alueella sijaitsevassa pörssissä. Muussa tapauksessa tappiota ei käytännössä voi lainkaan vähentää (ellei sijoittamista pidetä osana elinkeinotoimintaa, minkä kynnys taas on kohtalaisen korkea).

Säännös on ongelmallinen EU-oikeuden turvaaman pääomien vapaan liikkuvuuden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti kaikki pääomanliikkeitä koskevat rajoitukset ovat vertailukelpoisissa tilanteissa kiellettyjä, ellei niille ole löydettävissä hyväksyttävää oikeuttamisperustetta. Pääomien vapaa liikkuvuus soveltuu myös pääomanliikkeisiin EU-valtioiden ja EU:n ulkopuolisten valtioiden välillä, toisin kuin muut perusvapaudet.

Keskusverolautakunta katsoi, että johdannaiskaupan verotus kuului pääomien vapaan liikkuvuuden soveltamisalaan. Keskusverolautakunta katsoi myös, että tappioiden erilainen kohtelu pörssin sijaintipaikasta riippuen on omiaan vähentämään halukkuutta käydä kauppaa yhdysvaltalaisissa pörsseissä. Kyse oli siis kielletystä rajoituksesta. Keskusverolautakunnan arvion mukaan rajoitukselle ei ollut esitettävissä hyväksyttävää oikeuttamisperustetta. Yhdysvaltalaisissa (valvonnan ja sääntelyn näkökulmasta vertailukelpoisissa) pörsseissä käytyä kauppaa ei siis voitu verottaa ETA-alueen pörsseissä käytyä johdannaiskauppaa epäedullisemmin. 

Ratkaisua voidaan soveltaa myös Yhdysvaltoja laajemmin, kunhan kyse on muuten ETA-alueella toimivaan pörssiin vertailukelpoisesta pörssistä, joskin tämä on ratkaistava tapauskohtaisesti. Vaikka KVL:n ratkaisu ei vielä kirjoitushetkellä ole lainvoimainen, mikäli ulkomaisesta kaupasta aiheutuneita tappioita ei ole verotuksessa pidetty vähennyskelpoisina, ratkaisu antaa hyvän perusteen hakea verotukseen oikaisua.