PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

HE: Lakialoite automatisoidun päätöksenteon laajentamiseksi veroasioissa eduskunnan käsittelyssä

Hallituksen esityksessä 224/2022 vp ehdotetaan automaattista päätöksentekoa koskevia muutoksia verotusmenettelystä annettuun lakiin sekä useisiin muihin verolakeihin. Hallituksen esitys on kytköksissä hallintolakia koskevaan muutosesitykseen automaattisen päätöksenteon yleissääntelyksi (HE 145/2022 vp). 

Hallintolaissa säädettäisiin yleisistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta hallintoasiaa koskeva ratkaisu voidaan tehdä automaattisesti. Hallintolain pääsäännön mukaan viranomainen voi ratkaista asian automaattisesti, mikäli

  • Asiaan ei sisälly seikkoja, jotka viranomaisen etukäteisen harkinnan mukaan edellyttäisivät tapauskohtaista harkintaa tai johon sisältyvät tapauskohtaista harkintaa edellyttävät seikat virkamies tai muu asian käsittelijä on arvioinut;
  • Automaattisen ratkaisemisen tulee perustua lakiin sekä lakiin perustuviin käsittelysääntöihin; 
  • Oikaisuvaatimusta tai siihen rinnastuvaa vaatimusta ei voida ratkaista automaattisesti. 

Verolakeihin ehdotettu sääntely sisältää tiettyjä laajennuksia, joilla voidaan poiketa hallintolain mukaisesta pääsäännöstä. Merkityksellisin poikkeus yleisistä säännöistä on vero- ja tulliasioita koskevien oikaisuvaatimusten automaattisen käsittelyn salliminen tilanteissa, joissa vaatimus hyväksytään, kuitenkin myös muita yleislain kriteerejä noudattaen. Lisäksi esitys sisältää useita pienempiä sekä teknisluonteisia muutoksia koskien mm. tietojen antamisajan pidentämistä, luonnollisten henkilöiden ennakonpidätystä, sekä kiinteistö- ja tonnistoverotuksen toimittamista.

Hallituksen esitysluonnos keräsi lausuntokierroksella paljon kritiikkiä, ja lopullista hallituksen esitystä myös muutettiin lausuntojen johdosta. Lopullisesta esityksestä mm. poistettiin säännökset siitä, millä edellytyksin veronkorotuksia voitaisiin määrätä automaattisesti, eli näiden osalta linja jää yleisten säännösten varaan.

Rami Karimeri käsittelee automaattista päätöksentekoa ja sääntelyhanketta Litigaationurkan blogikirjoituksessaan.

Automaattista päätöksentekoa koskevien sääntöjen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024