PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mestarisopeutujat vannovat kumppanuuksien ja kestävän liiketoiminnan nimeen

Kuten olemme saaneet pitkin kevättä ja kesää lukea, COVID-19-pandemian seuraukset ovat vaikuttaneet yksityisiin yrityksiin merkittävästi. Tämän kertoo myös PwC:n heinäkuussa julkaisema EMEA Private Business Survey

Käyn alla läpi joitakin selvityksen havaintoja. Sanottakoon kuitenkin tässä heti aluksi, että itselleni merkittävin havainto tuloksissa on ketteryyden ja joustavuuden merkitys. Selvityksessä tunnistettujen niin sanottujen mestarisopeutujien/edelläkävijöiden ja jälkijoukoissa tulijoiden ero suhtautumisessa moniin asioihin on iso. Näyttäisi siltä, että COVID-19 on edesauttanut edelläkävijöitä vakiinnuttamaan hyviä malleja, jotka ajan kuluessa muuntuvat laajemmin valtaosan tekemiseksi. Pandemia on saanut aikaan nopeutetun muutoksen esimerkiksi teknologian ja kumppanuuksien hyödyntämisessä.

Keskeisiksi tekijöiksi nousevat strateginen lähestymistapa selviytymiseen ja kestävä toiminta – 81 prosenttia parhaiten sopeutuneiden yritysten vastaajista sanoo, että kestävät liiketoimintakäytännöt ovat tulevan menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeitä.

53 maata kattanut EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) Private Business Survey osoittaa, että jotkin yksityiset yritykset erottuvat muista ja pystyvät toimimaan paineen alla paremmin. Selvityksessä tunnistettiin “ketterän sopeutumisen mestareiksi” yrityksiä, joissa useat ominaisuudet yhdistyvät. Näitä ominaisuuksia ovat asiakaslähtöisyys, ihmislähtöisyys, teknologialähtöisyys ja joustavuus. Nämä yritykset ovat omaksuneet strategisen lähestymistavan selviytymiskykyyn. Ne kykenevät tekemään vaikeita työvoimaa ja kustannusten vähentämistä koskevia valintoja ja investoivat edelleen keskeisiin kilpailukykyä ylläpitäviin asioihin, kuten koulutukseen, täydennyskoulutukseen ja uusiin teknologioihin.

Tuottojen parantamista kilpailukykyä vaarantamatta

Vuonna 2020 likviditeetin säilyttämisestä on tullut yhä tärkeämpää. Sopeutumisen mestarit ovat taitavampia ryhtymään toimiin kassatilanteensa parantamiseksi. Kaksi kolmasosaa sopeutumisen mestareista sanoo, että ne parantavat käyttöpääoman hallintaa osana reagointiaan meneillään olevaan kriisiin, kun taas heikommin sopeutuvista yrityksistä vain alle puolet tekee niin.

Kun liikevaihtoon kohdistuu paineita, yksityiset yritykset etsivät myös muita tapoja parantaa tulostaan. Kaikki vastaajat sanoivat käyttävänsä kustannussäästöjä tuottavia toimenpiteitä, kuten markkinointibudjetin leikkauksia tai ei-elintärkeiden palvelujen lakkauttamista keinona hallita pandemian vaikutuksia. Mutta leikkaukset on tärkeä toteuttaa tavalla, joka ei vahingoita liiketoimintaa, ja ohjata kustannukset alueille, jotka ovat kasvun kannalta kriittisiä. Tätä varten yritysten tulisi pohtia strategisia painopisteitään uudelleen.

Vaikka esimerkiksi saattaa tuntua houkuttelevalta vähentää teknologiainvestointeja, koska se on nopea keino saavuttaa kustannussäästöjä, suurin osa sopeutumisen mestareista itse asiassa lisää uusien teknologioiden käyttöä.

Vahvaa asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyöhön perustuva lähestymistapa

Yksi avain menestykseen haastavassa ympäristössä on koko markkinatilanteen ymmärtäminen. Selvitys osoittaa, että sopeutumisen mestarit haluavat ymmärtää markkinoitaan ja asiakassegmenttejään. Suurin osa sopeutumisen mestareista pitää sekä uusille markkinoille tai uusiin asiakassegmentteihin laajentumista että poistumista kannattamattomiksi osoittautuvilta markkinoilta ratkaisevan tärkeinä toimina tulevaisuuden menestyksen kannalta. Jotkut käyttävät fuusioita ja yritysostoja keinona käynnistää kasvu ponnekkaasti. 

Tämä voikin olla erityisen hyvä ajankohta miettiä yritysostoja yksityisissä yrityksissä, jotka ovat pystyneet säilyttämään likviditeetin ja pääoman saannin. Yritysostot voivat tarjota hyvän mahdollisuuden hankkia avainosaajia ja tietoa, rakentaa teknologisia voimavaroja tai laajentaa markkinoita.

Ketterimmät yritykset ovat myös hyvin tietoisia siitä, että yksin on vaikeaa saavuttaa menestystä. Sopeutumisen mestarit pitävät paljon todennäköisemmin ratkaisevan tärkeänä yhteistyötä kumppaneiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi, joko strategisten liittoutumien kautta tai tekemällä yhteistyötä startup-yritysten kanssa.

Huomisen johtajien osallistamista

Kun on aika sopeuttaa liiketoimintamallia, on tärkeää, että johtajat ajavat muutosta eteenpäin ja antavat merkkiä ylhäältä. Kyselymme tulokset viittaavat siihen, että sopeutumisen mestareille tämä asenne on peräisin seuraavan sukupolven johtajilta, olivatpa he sitten perheenjäseniä tai urallaan nousevia nuoria johtajia. Puolet sopeutumisen mestareista uskoo, että seuraavan sukupolven johtajien tiiviimpi osallistaminen päätöksentekoon ja johtamiseen on tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää.

Seuraavan sukupolven johtajat tuovat usein mukanaan vahvan sitoutumisen ympäristöasioihin ja sosiaalisiin kysymyksiin, vaikka tietoisuus näistä ei ole pelkästään seuraavan sukupolven asia. Sopeutumisen mestarit ovat sitoutuneet pitkän aikavälin näkemykseen, eivätkä aio muuttaa organisaatioitaan ympäristön tai yhteisön kustannuksella. Sopeutumisen mestareista 81 % piti kestävän liiketoiminnan käytäntöjä tärkeimpänä asiana ja välttämättömänä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Tämä asettaa kestävyyden jopa teknologian edelle, kun luodaan vahvaa perustaa tulevalle kasvulle. 

Noin kolme viidesosaa yksityisten yritysten palveluksessa olevista vastaajista on yleisesti myös sitä mieltä, että liike-elämällä on oma roolinsa yhteiskunnallisten tavoitteiden, kuten monimuotoisuuden ja/tai tasa-arvon saavuttamisessa.

 

Lue lisää EMEA Private Business Surveyn tuloksista osoitteessa www.pwc.com/epbs2020. Sivulta löytyy myös tallenne tulostenlanseeraus-webcastista, jossa oli mukana yrittäjä, yritysjohtaja ja hallitusammattilainen Philip Aminoff.