PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

MiFID II – tähtäimessä sijoittajasuojan parantaminen

MiFID II -sääntely muuttaa voimassa olevia finanssialaan vaikuttavia säännöksiä merkittävästi aina asiakaskohtaamisesta ja -segmentoimisesta markkinoilla tehtävien kauppojen yksityiskohtaiseen raportointiin saakka. Muutoksia on tulossa myös markkinapaikkojen sääntelyyn. Muutokset ovat suuria ja niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet toimijoille vielä osin tutkimattomia. MiFID II -regulaation säännösten välillä on paljon keskinäisiä riippuvuuksia ja kokemustemme perusteella eteneminen yhdellä regulaation osa-alueella, ilman että muut osa-alueet ovat mukana, on toimijoille hankalaa.

MiFID II:n keskeiset muutokset kohdistuvat

  • riippumattoman sijoitusneuvonnan ja kannustimien käyttöön
  • läpinäkyvyyden lisäämiseen toiminnassa tiedonantovelvollisuutta laajentamalla
  • tuotehallinnon järjestämiseen ja siihen liittyen kohdemarkkinoiden määrittämiseen liittyvien säännösten huomioimiseen asiakaskohtaamisessa
  • kaupankäynnin läpinäkyvyyden ulottamiseen joukkovelkakirjoihin, johdannaisinstrumentteihin, strukturoituihin finanssituotteisiin ja päästöoikeuksien kaupankäyntiin
  • edellä mainituille instrumenteille muodostettavien uusien OTF-kauppapaikkojen sääntelyyn ja kaupankäynnin ohjaamiseen järjestäytyneille kauppapaikoille.

Lisäksi toimijoiden kaupparaportointivelvollisuudet laajenevat.

Muutoksilla on välttämättömien compliance-, toimintatapa-, prosessi- ja IT-muutosten johdosta merkittävät taloudelliset ja operationaaliset vaikutukset. Vaikutukset ovat suuremmat, jos toimija ei ole tehnyt strategisia ratkaisuja MiFID II -sääntelyyn vaikuttavien keskeisten muutosten osalta. MiFID II -valmiuteen ei voi suhtautua pelkästään IT- tai compliance-hankkeena, vaan se on toimijoille ensisijaisesti strateginen hanke. Toimijoiden tulee varautua erityisesti MiFID II -hankkeidensa alussa strategian jalkauttamiseen ja tarkentamiseen. Suosittelemme selkeän näkemyksen muodostamista MiFID II:n keskeisiin muutoksiin suhtautumisessa.

Läpinäkyvyyden lisääminen ja kannustimien rajoittaminen

Tähän asti kannustimet ovat olleet asiakkaalle näkymätön osa markkinoita. Kannustimien vaikutus on näkynyt asiakkaalle lopulta vain sijoituksen lopputuloksessa. Asiakkaan kannalta kannustimien rajoittaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen tarkoittaa avoimuutta ja tuotteiden helpompaa keskinäistä vertailtavuutta. MiFID II:n mukainen läpinäkyvyyden lisääminen ja kannustimien rajoittaminen vain paljastaa markkinoiden itse itselleen muodostaman asiakkailta peitetyn näkymättömän toimintatavan.

Jatkossa asiakkaille tulee kertoa ennen kaupan tekemistä ja myös säännöllisesti kaupan tekemisen jälkeen yksityiskohtaista tietoa asiakkaan hankkiman sijoitustuotteen kustannuksista. Tavoitteena on lisätä asiakkaille tuotteen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta muihin sijoitustuotteisiin.

Toimijoille tämä tarkoittaa sitä, että heidän on avattava liiketoimintamallinsa keskeiset tulo- ja kustannusvirrat sekä asiakkaan että myös kilpailijoiden nähtäville. Tällä hetkellä markkinatoimijat pohtivat:

  • Miten kilpailijat toimivat ja miten meidän tulisi toimia tässä tilanteessa?
  • Miten kilpailijat ovat reagoineet kannustimien rajoituksiin?
  • Miten regulaatio tulee muuttumaan MiFID II:n jälkeen?
  • Miten tarkalle tasolle raportointi tulee viedä?
  • Miten asiakkailta veloitettava kulutaso muuttuu?

Toimijoiden nyt tekemät liiketoimintamallia koskevat päätökset eivät ole vain compliance-päätöksiä liittyen 3.1.2018 MiFID II -sääntelyn soveltamisen aloittamiseen. Ne edellyttävät toimijoilta strategisia päätöksiä siitä, miten suhtautua regulaation muovaamaan markkinaan. Käynnissä oleva muutos avaa toimijoille mahdollisuuksia ja tulee lisäämään kilpailua sekä kansainvälisten toimijoiden että uusien toimijoiden taholta erilaisten fintech-yritysten muodossa.

Millaisia mahdollisuuksia MiFID II luo markkinoille?

MiFID II -regulaation edellyttämien muutosten ymmärtäminen ja sovittaminen toimijan arkipäivään on haastava harjoitus. Viime vuosina useat toimijat ovat yksinkertaistaneet tuoteportfoliotaan ja MiFID II tulee vahvistamaan tätä trendiä. Monimutkaisen sääntelyn soveltaminen tulee kalliiksi, erityisesti jos kyseessä oleva toiminta on vähäistä. Tämä tulee avaamaan niche-mahdollisuuksia toimijoille.

MiFID II -sääntelyä tuleekin tarkastella ajatellen sitä, mitä mahdollisuuksia se tuo mukanaan. Nyt markkinalle tulevat kilpailijat ja palveluntarjoajat katsovat regulaatiota juuri mahdollisuuksien kannalta. Käynnissä oleva kuluttajakäyttäytymisen muutos kohti digitaalisuutta pakottaa nykyiset toimijat kehittämään omaa palveluvalikoimaansa sekä nykyisille että tuleville asiakkailleen.

Samanaikaisesti MiFID II:n kanssa ollaankin kehittämässä useita robotiikkaan/digitaalisuuteen perustuvia palveluita ja applikaatioita. Useat toimijat pohtivat miten hyödyntää ns. roboadvisor-teknologioita. Osa toimijoista tullee keskittymään alustojen tarjoamiseen markkinoille. Oman kehityksensä vauhdittamisen lisäksi toimijoiden on syytä pitää silmällä sitä, miten nykyiset ja uudet kilpailijat tai yhteistyökumppanit toimivat. Tämä on edellytys kehityksessä mukana pysymiselle.