PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miksi käyttöpääomaa pitäisi hallita?

Miksi käyttää ulkoisia rahoituksen lähteitä, kun kassavirtaa on luotavissa käyttöpääomaa optimoimalla ja samalla parannetaan sijoitetun pääoman tuottoa? Vaikka rahoituksen saatavuus ja hinta eivät olisikaan ongelma nykyisessä suhdanteessa, on tämä silti relevantti kysymys. Käyttöpääoman hallinnalla kyetään nostamaan pääoman kiertonopeutta, parantamaan likviditeettiä ja sijoitetun pääoman tuottoa sekä yleisesti tehostamaan liiketoiminnan prosesseja.

Mitä käyttöpääoman hallinta on?

Käyttöpääoman hallinta on liiketoiminnan tehostamisen moottori. Se on toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman optimointia koko yrityksen arvoketjun matkalta raaka-aineista lopputuotteisiin. Käyttöpääoman tehostaminen ei ole vaikkapa pelkästään rahoituskysymys joka voidaan hoitaa esimerkiksi myymällä saatavia.

Tuotantoketjun eri osat ja vaiheet valmistuksesta jakeluun vaikuttavat käyttöpääoman kaikkiin alueisiin. Ne ohjaavat varastoja raaka-aineista keskeneräisten töiden kautta lopputuotteisiin. Tämä vaikuttaa myös voimakkaasti velkoihin ja saamisiin.

Ostot ovat käyttöpääoman optimointiohjelmien yksi liikkeellepaneva voima yrityksissä tänä päivänä. Yrityksiltä voi puuttua informaatiota ja infrastruktuuria ostaa tuotteita ja palveluja tehokkaita systeemejä ja prosesseja käyttäen. Tämän seurauksena ei ehkä pystytä ohjaamaan toimittajia ja kysyntää tehokkaasti, luomaan pysyviä kustannussäästöjä, optimoimaan luottoehtoja eikä ennustamaan luotettavasti maksuvirtoja. Yritys voi myös altistua merkittäville toimittaja- ja rahoitusriskeille.

Kassavirta on elintärkeää mille tahansa liiketoiminnalle. On hyvä muistaa, että myös voitolliselta liiketoiminnalta voi loppua käteinen, eli liikevoitto ei ole yhtä kuin kassavirta. Monen yhtiön operatiivinen liiketoiminta tuottaa voittoa, mutta yhtiöt eivät onnistu kääntämään sitä kassavirraksi. Velkojen hoitaminen kassavirraksi tulisi siis aina olla yksi koko organisaation keskeisistä tavoitteista. Ainoa tapa minimoida velkojen määrää ja kiertoa kestävästi on optimoida koko prosessia myynnistä kassavirtaan (ketju myynnistä ja markkinoinnista toimituksen kautta laskutukseen ja perintään).

Tehokkaalla ja kestävällä käyttöpääoman optimoinnilla vaikutetaan kaikkiin yllämainittuihin yrityksen liiketoiminnan osiin. Tällöin ei ainoastaan optimoida käyttöpääoman määrää ja vapauteta kassavirtaa vaan tehostetaan yleisesti yrityksen liiketoimintaa.

Käyttöpääoman optimaalinen hallinta vaatii yritykseltä vähintäänkin seuraavien asioiden pohdintaa:

  • Tarvitaanko uusia työkaluja?
  • Tuottavatko järjestelmät odotettuja parannuksia käyttöpääomaan ja jos eivät, niin miksi?
  • Tarvitaanko uusia työtapoja ja menetelmiä? Kuinka hajaantuneita ja tehottomia käyttöpääomaprosesseja parannetaan? Kuinka parannetaan kassavirran vaihtelun ja käyttöpääoman ennustettavuutta?
  • Tarvitaanko kulttuurimuutosta ja parempaa yhteistyötä yrityksen eri osien välillä. Miten optimoidaan käyttöpääomaa läpi monimutkaisten organisaatioiden ja erilaisten liiketoimintayksiköiden? Kuinka raportointia ja kommunikaatiota voidaan parantaa?

On myös hyvä pitää mielessä, että toimittajien, asiakkaiden ja muiden ketjun osallisten voidaan odottaa reagoivan vastatoimenpiteillään muutoksiin ja uusiin toimintatapoihin. Tämän vuoksi kannattaa keskittyä pysyviin, pitkäaikaisiin ratkaisuihin, jotka parhaimmillaan hyödyttävät koko ketjua. Tehostamisen ei tarvitse olla nollasummapeliä. Käyttöpääomaa tehokkaasti hallitsemalla koko arvoketju hyötyy ja yritys saavuttaa asettamansa lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteensa kevyemmällä taseella ja matalammalla investointitasolla kilpailijoihinsa nähden.

Ostovelkojen optimointi

Klikkaa kuvasta isompi versio