PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Millainen sijoitus on kestävä ja ympäristöystävällinen? – Nyt siitä on päästy sopuun EU:ssa

Euroopan komission julkaiseman kestävän kasvun rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman tärkein tavoite oli yhtenäisen luokitusjärjestelmän eli taksonomian perustaminen. Tämä artikkeli käsittelee niin sanottua taksonomia-asetusta ja sen asettamia velvoitteita yrityksille sekä kestävän taloudellisen toiminnan kriteerejä.

Mistä on kyse?

Euroopan komissio (”komissio”) julkaisi maaliskuussa 2018 kestävän kasvun rahoitusta koskevan toimintasuunnitelmansa, jossa esitetään kestävää rahoitusta koskeva kunnianhimoinen strategia. Yksi kyseisessä toimintasuunnitelmassa asetetuista tavoitteista on ohjata pääomavirtoja kestäviin sijoituksiin kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamiseksi. Tärkein ja kiireellisin toimintasuunnitelmassa kaavailluista toimista oli perustaa kestävien toimintojen yhtenäinen luokitusjärjestelmä, niin sanottu taksonomia. EU:ssa on 17.6.2020 hyväksytty niin sanottu taksonomia asetus (EU 2020/852) (”taksonomia”), jossa vahvistetaan kriteerit sen määrittämiseksi, pidetäänkö jotakin taloudellista toimintaa ympäristön kannalta kestävänä, jotta voidaan määrittää sijoituksen ympäristökestävyyden aste. Asetusta tullaan tarkentamaan delegoiduilla asetuksilla. 

EU:ssa haluttiin luoda taksonomia, jotta eri sijoitustuotteet olisivat vertailukelpoisia keskenään. Mikäli jäsenvaltioissa sovellettaisiin erilaisia kriteereitä sen määrittämiseksi, millaisia taloudellisia toimintoja pidetään ympäristön kannalta kestävinä, olisi eri sijoitusmahdollisuuksien vertailu hankalaa tai jopa mahdotonta. Lisäksi luokittelujärjestelmä kannustaa sijoituksen kohteena olevia yrityksiä tekemään liiketoimintamalleistaan ympäristön kannalta kestävämpiä.

Asettamalla saataville rahoitustuotteita¹, jotka edistävät ympäristön kannalta kestävien tavoitteiden saavuttamista, voidaan tehokkaasti ohjata yksityisiä sijoituksia kestäviin toimintoihin. Vaatimuksilla, jotka koskevat rahoitustuotteiden tai yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen markkinoimista ympäristön kannalta kestävinä sijoituksina, pyritään lujittamaan sijoittajien luottamusta ja tietoisuutta kyseisten rahoitustuotteiden tai joukkovelkakirjalainojen ympäristövaikutuksesta, luomaan näkyvyyttä ja tuomaan esiin “viherpesuun” liittyviä ongelmia. 

¹ Rahoitustuotteella tarkoitetaan MiFID II -asetuksen (2014/65/EU) mukaista salkunhoitoa, vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, vakuutusmuotoista sijoitustuotetta, eläketuotetta, eläkejärjestelmää, yhteissijoitusyritystä tai PEPP-tuotetta.

Milloin sijoitus on ympäristön kannalta kestävä, eli taksonomian mukainen?

Taksonomia asettaa kriteerit sijoitustuotteille, joita markkinoidaan kestävinä EU:ssa. Jotta sijoitusta voitaisiin pitää taksonomian mukaisena, on neljän kriteerin täytyttävä. 

1. Toiminnan tulee edistää merkittävästi vähintään yhtä alla luetelluista ympäristötavoitteista:

  • ilmastonmuutoksen hillintä 
  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
  • vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu 
  • siirtyminen kiertotalouteen 
  • ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. 

2. Toiminta ei saa aiheuttaa merkittävää haittaa yhdellekään yllä listatuista ympäristötavoitteista

Tällä pyritään välttämään tilanne, jossa sijoituksia pidettäisiin ympäristön kannalta kestävinä tilanteissa, joissa kyseisistä sijoituksista hyötyvät taloudelliset toimet aiheuttavat ympäristölle haittaa, joka on suurempi kuin niiden ympäristötavoitetta edistävä vaikutus.

3. Tiettyjä vähimmäistason suojatoimia koskevia menettelyjä on noudatettava

Jotta taloudellinen toiminta olisi taksonomian mukaista, tulee sen noudattaa tiettyjä vähimmäistason suojatoimia. Vähimmäistason suojatoimilla tarkoitetaan toimia, joita monikansallisten yritysten tulee OECD:n toimintaohjeiden mukaan noudattaa, sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita. Lisäksi yrityksen tulee noudattaa periaatteita ja oikeuksia, jotka vahvistetaan Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa julistuksessa sekä kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa.

4. Komission vahvistamat tekniset arviointikriteerit tulee täyttyä

Arviointikriteerit vahvistetaan myöhemmin delegoidulla asetuksella. Komissio hahmottelee parhaillaan arviointikriteerejä koskien ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista.

Keneen taksonomiaa sovelletaan?

Taksonomiaa sovelletaan muun muassa  

i. finanssimarkkinatoimijoihin, jotka asettavat saataville rahoitustuotteita (salkunhoitoa tarjoavat sijoituspalveluyritykset ja luottolaitokset, vaihtoehtorahaston hoitajat, EuVECA ja EuSEF rahastonhoitajat, UCITS-rahastoyhtiöt, eläketuotteen kehittäjät, vakuutusyritykset, jotka tarjoavat vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset, yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoajat), ja

ii. yrityksiin, joiden tulee raportoida muita kuin taloudellisia tietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU 19 a tai 29 a artiklan nojalla (koskee suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, joiden henkilömäärä ylittää tilikauden aikana keskimäärin 500 henkeä).

Millaisia velvoitteita taksonomia asettaa?

Tällä hetkellä taksonomia asettaa ainoastaan tiedonantovelvoitteita. Taksonomian asettamat tiedonantovelvoitteet vaihtelevat toimijasta riippuen. Taksonomiassa säädetyt tiedonantovelvollisuudet täydentävät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088 säädettyjä tiedonantovelvoitteita.

Yllä kohdassa (i) mainittujen finanssimarkkinatoimijoiden, jotka tarjoavat ympäristön kannalta kestäviä tai ympäristöominaisuuksia edistäviä rahoitustuotteita (ns. vihreitä rahoitustuotteita), tulee julkaista tieto siitä, mitä taksonomian mukaista ympäristötavoitetta sijoitus edistää ja miten tavoitetta edistetään. Lisäksi rahoitustuotteesta annettavien tietojen yhteydessä on ilmoitettava prosenttiosuus kaikista rahoitustuotteen sijoituksista, jotka ovat taksonomian mukaisia. Mikäli finanssimarkkinatoimija ei ota huomioon rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä, on tästä mainittava tuotteesta annettavissa tiedoissa. Kysymys kuuluu kuitenkin, kuka haluaa olla se toimija, joka toteaa julkisesti, ettei se huomioi ympäristön kannalta kestäviä kriteerejä sijoituksissaan? 

Yllä mainitut (ii)-kohdan mukaiset yritykset, jotka ovat velvollisia julkaisemaan ns. ei-taloudellisia tietoja koskevan raportin, joutuvat taksonomian myötä lisäämään raporttiin tiedot siitä, miten ja missä määrin yrityksen toiminnat liittyvät ympäristön kannalta kestävinä pidettäviin taloudellisiin toimintoihin. Lisäksi  muiden kuin rahoitusalan yritysten on ilmoitettava osuus liikevaihdosta, joka on saatu tuotteista tai palveluista, jotka liittyvät ympäristön kannalta kestävinä pidettäviin taloudellisiin toimintoihin sekä osuudet pääomamenoista ja toimintamenoista, jotka liittyvät ympäristön kannalta kestävinä pidettäviin taloudellisiin toimintoihin liittyviin omaisuuseriin tai prosesseihin.

Milloin taksonomia tulee voimaan?

Taksonomia asetus tulee voimaan 12.7.2020 ja sen soveltaminen alkaa porrastetusti siten, että ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista koskevien velvoitteiden osalta soveltaminen alkaa 1.1.2022 ja muiden ympäristötavoitteiden osalta 1.1.2023.

 


Tarvitsetko apua EU:n kestävyyspakettiin kuuluvan sääntelyn tulkinnassa tai implementoinnissa? Finanssialan sääntelyyn sekä vastuullisuus- ja ilmastokysymyksiin erikoistuneet PwC:n asiantuntijat auttavat sinua mielellään!