PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Mitä muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnille kuuluu tällä viikolla?

Myös viime työviikon kuuma aihe oli suurten yritysten pakollinen raportointi muista kuin taloudellisista tiedoista. Eikä ihme, sillä kun kolmannen kvartaalin tarkastusvaliokunnat kokoontuvat, siellä pitäisi viimeistään nyt olla tämä asia käsiteltävänä.

Päätöksiä tarvitaan ainakin kahdesta asiasta. On otettava kantaa siihen, mitä tietoja kyseiseen selvitykseen tullaan sisällyttämään ja toiseksi, missä muodossa tullaan raportoimaan: tulevatko tiedot toimintakertomukseen vai annetaanko niistä erillinen selvitys?

Monen tarkastusvaliokunnan agendalla asia oli jo kesän kynnyksellä, lopuissakin viimeistään nyt ruskan aikaan. On tärkeää havaita, että muista kuin taloudellisista tiedoista annettava selvitys on hallituksen raportointia omistajille ja sijoittajille ja että hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa tulee allekirjoittamaan selvityksen. Todennäköisesti yhtiö raportoi tämän lisäksi muutakin yritysvastuusisältöä, koska monet sidosryhmät ovat kiinnostuneita lukemaan, miten ja minkälaisin tuloksin yhtiö näitä asioita johtaa. Nämä tiedot voidaan antaa yritysvastuuraportissa, vuosikertomuksessa, verkkosivuilla – minkä kanavan yhtiö sitten valitseekaan.

Näyttää siltä, että yhtiöissä asia on työn alla, kuten tähän aikaan vuotta pitääkin. Päätöksiä esimerkiksi raportoitavista asioista lain antamien teemojen alla ollaan tehty tai tekemässä, politiikat ja KPI:t näyttävät samoin olevan löytymässä. Mutta yksi asia tuottaa haasteita useimmille.

Kirjanpitolaki edellyttää ja siihen liittyvä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi selventää, että yhtiö kertoo valitsemiinsa raportoitaviin seikkoihin liittyvistä merkittävimmistä riskeistä yhteisön toiminnassa, mukaan lukien liikesuhteet, tuotteet ja palvelut.

Selvityksestä tulee käydä ilmi, mitkä riskit ovat merkityksellisiä yhteisön toiminnan kannalta ja oikeasuhteisia yhteisön toiminnan laajuuteen nähden. Edellytyksenä on myös, että niistä todennäköisesti aiheutuu haitallisia vaikutuksia. Lisäksi yhtiön on selvitettävä, miten se hallitsee yllä mainittuja riskejä.

Haasteita tämän kuvauksen laatimiselle on tullut muiden muassa siitä, että yritysvastuun näkökulmasta esiin nousevat riskit eivät monessakaan tapauksessa ole päätyneet liiketoiminnan riskikartoille, koska niiden arvioidut rahalliset vaikutukset eivät ole olleet yhtä suuria kuin siellä olevien muiden riskien. Nytkin rajataan vähäisimmät riskit raportoinnin ulkopuolelle, kun kriteeriksi tarjotaan sitä, että kyseisistä riskeistä todennäköisesti aiheutuu haitallisia vaikutuksia.

Toinen tekijä voisi olla se, että alun perinkin yritysvastuuseen liittyviä riskejä on ehkä käsitelty eri kokouksissa kuin muita liiketoimintariskejä, jolloin niiden yhteensovittaminen on jäänyt vajavaiseksi. Tässä yhteydessä, erityisesti jos tiedot julkaistaan toimintakertomuksessa, kannattaa harkita myös ei-taloudellisista seikoista koostuvien riskien raportointia yhdessä liiketoimintariskien kanssa.

Riskeihin liittyy toinenkin havainto: vaikka riskit saataisiinkin kerrotuksi, riskienhallintakeinojen raportointi voi olla heikkoa. Sijoittajille ja omistajille tämä todennäköisesti kuitenkin olisi merkittävää tietoa heidän arvioidessaan, ovatko kaikki yrityksen arvonmuodostusta mahdollisesti uhkaavat tekijät kontrollissa ja tehokkaassa sisäisessä valvonnassa.

Ensi viikko tuonee tullessaan lisää pohdintoja näiden kuumien aiheiden ympärille. Jotkut asiat muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnissa ovat toisia haasteellisimpia. Mielenkiintoisia ne ovat kaikki, mikäli tarjoavat omistajille ja sijoittajille relevanttia tietoa yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta myös ei-niin-perinteisestä näkökulmasta.

 

Kirjoittaja Sirpa Juutinen toimi PwC Suomen partnerina ja yritysvastuujohtajana joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2021. Yritysvastuun uranuurtajana Suomessa tunnettu Sirpa on vienyt vastuullisuusasioita pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi eteenpäin niin PwC:llä kuin asiakkaidemme liiketoiminnassa.

PwC-uransa jälkeen Sirpa vaikuttaa mm. Outokummun ESG-neuvottelukunnassa.