PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Miten CFO voi johtaa vastuullisuutta?

Vastuullisuus tarjoaa mahdollisuuksia kestävän ja kannattavan liiketoiminnan rakentamiseen niin yhteiskunnan kuin yritystenkin näkökulmasta. Useat tutkimukset, esimerkiksi PwC:n Global Private Equity Responsible Investment Survey, ovat osoittaneet, että yritykset, jotka ovat integroineet vastuullisuuden tiukasti strategiaan ja jokapäiväiseen toimintaan, suoriutuvat pitkällä tähtäimellä paremmin. Vastuullisuuden johtaminen on talousjohtajille keskeistä: yrityksen luovat kasvua uusien tuotteiden ja palvelujen avulla, tehostavat toimintaansa (esim. energian ja raaka-aineiden käytön optimointi) ja parantavat riskienhallintaa arvoketjussa. 

Business couple discussing important documentation

Vastuullisuusstrategian toteuttaminen vaatii usein isoja muutoksia liiketoimintaan ja mittavia investointeja. Talousjohtajan on tunnettava vastuullisuus-hankeportfolion toteutuksen vaikutukset kannattavuuteen, kassavirtaan ja taseeseen. Kasvihuonekaasupäästöhin liittyvien veroluonteisten maksujen, -kannustimien ja vihreän rahoituksen yleistymisen myötä rahoituksen merkitys on kasvanut yritysten vastuullisuushankkeiden toteuttamisessa. Vihreä liiketoiminta voi olla jatkossa yksi keskeinen edellytys edullisen rahoituksen saamiseksi.   

Talousjohtajan keskeinen rooli vastuullisuusstrategian toteutuksessa

Yrityksissä, joissa vastuullisuuden tavoite on varmistua lakien noudattamisesta, talousjohtajan rooliin painopiste voi olla lakisääteisestä raportoinnista huolehtiminen. Mikäli vastuullisuus on strategian ytimessä, talousjohtajalla on keskeinen rooli kestävän liiketoimintamallin kehittämisessä ja riskien hallinnassa  

Talousjohtajan tuki on ratkaisevaa yrityksen tasapainoillessa lyhyen aikavälin kannattavuustavoitteiden, ulkoisten raportointivaatimusten sekä pitkän aikavälin arvonluonnin välillä. Talousorganisaatio voi tukea vastuullisuustavoitteiden ja suorituskykymittareiden asettamisessa ja saavuttamisessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi luomalla kannustimia ja sisällyttämällä vastuullisuus päätöksentekoon sekä johdon raportointiin.   

Vastuullisuusraportoinnilla on keskeinen rooli vastuullisuusstrategian toteutuksessa; ”what get’s measured get’s done”. Enää ei riitä, että kerätään vain yrityksen sisäisiä tietoja, vaan yritysten on kerättävä dataa ja ohjattava kestävän liiketoiminnan muutosta (esimerkiksi sosiaalisiin teemoihin ja kasvihuonekaasupäästövähennyksiin liittyvien mittareiden kautta) koko arvoketjussa.    

Haasteena vastuullisuusraportoinnin laadukkuus 

Vastuullisuusraportoinnin tulisi olla yhtä laadukasta kuin talousraportointi. Sijoittajien, asiakkaiden ja viranomaisten odotukset ja vaatimukset yritysten vastuullisuutta kohtaan kasvavat edelleen; vastuullisuustoiminta tulisi olla läpinäkyvää ja raportoidut vastuullisuustiedot tulisi olla vertailukelpoisia. Yrityksen sidosryhmät ovat erityisen kiinnostuneita siitä, miten yritykset toteuttavat vastuullisuusstrategiaansa käytännössä esimerkiksi päästövähennystavoitteiden osalta. PwC:n tuoreen tutkimuksen mukaan (PwC:n Global Investor Survey 2022) on tärkeää, että yritykset raportoivat kestävän kehityksen merkityksestä yrityksen liiketoimintamallille (69 %) ja kestävän kehityksen sitoumusten täyttämisestä aiheutuvista kustannuksista (73 %).

Kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) myötä vastuullisuusraportoinnista tulee lakisääteistä vuonna 2024. Raportointivelvoitteet kiristyvät ja se raportointi tulee varmentaa riippumattoman tarkastajan toimesta. Yhtiöiden hallitusten rooli kasvaa, ja niiden on hyväksyttävä kestävän kehityksen raportit samanaikaisesti yhtiön vuosikertomuksen kanssa. Tulevaisuudessa talousjohtaja on luonteva yrityksen hallituksen keskustelukumppani myös ei-taloudelliseen, vastuullisuusraportointiin liittyen. Talousjohtajan tulee myös varmistua, että talous- ja vastuullisuusraportointi kertovat samaa tarinaa yrityksen kaikille sidosryhmille.   

Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen on keskeistä yrityksen vastuullisuushankkeiden ohjaamisessa ja lisääntyneiden ulkoisen raportointivaatimusten täyttämisessä. Talousjohtajalla on hyvä tilaisuus ottaa vahvempi rooli vastuullisuusraportoinnin kehittämisessä, digitalisoinnissa ja hallinnoinnissa, ja antaa talousorganisaation osaaminen organisaation käyttöön.  

Kestävän kehityksen merkitys kasvaa jatkossa

Kestävään kehitykseen kiinnitetään jatkossa yhä enemmän huomiota ja monet talousjohtajat eivät ole vielä tunnistaneet arvonluonnin mahdollisuuksia ja taloustoiminnon keskeistä roolia. Jatkossa vastuullisuuden johtaminen on yhä tärkeämpää, joten sen tulisi olla korkealla myös talousjohtajan prioriteeteissä.

Antti Lehtelä toimii senior managerina PwC:n Advisory-liiketoiminnassa. Antin erityisosaamista on liiketoiminnan vastuullisuuden kehittäminen, kasvun ja kannattavuuden parantaminen sekä talouden transformaatiot

“Näkökulmia tulevaisuuden taloushallintoon” – blogisarja on katsauksemme taloushallinnon murroskysymyksiin nyt ja lähitulevaisuudessa. Kerromme, kuinka asiakastyössämme näemme taloustoimintojen kohtaamat uudistumistarpeet toimintaympäristön, teknologian tuomien mahdollisuuksien sekä kulttuuristen muutosten vaikutuksesta.