PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osakkeen arvo asiantuntijayhtiössä – käytäntö kiristyy

KHO:n tuore vuosikirjaratkaisu kaventaa mahdollisuutta käyttää substanssiarvoa osakkeen käypänä arvona. 

Asiantuntijayhtiöissä on tavallista, että osakkeen arvo määritellään yhtiön substanssiarvon perusteella. Näin toimitaan uusia osakkaita otettaessa ja toisaalta osakkuuden päättyessä. Yhtiön substanssiarvo puolestaan pidetään maltillisena jakamalla kertynyt voitto vuosittain osakkaille. Tämä naken in naken ut -periaatteena tunnettu toimintatapa perustuu tyypillisesti osakassopimuksen määräyksiin, jotka estävät luovuttamasta osakkeita substanssiarvoa korkeammalla hinnalla. Menettely on hyväksytty myös verotuksessa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden tuore vuosikirjaratkaisu rajaa naken in naken ut -periaatteen soveltamisalaa aikaisempaa tiukemmin. KHO:n aikaisemman, vuonna 2016 antaman ratkaisun jälkeen periaatteen on katsottu lähtökohtaisesti soveltuvan, kun osakassopimuksen määräykset tosiasiassa ovat rajoittaneet osakkeen luovutushintaa. Keskeistä merkitystä ei sen sijaan ole ollut esimerkiksi yhtiön toimialalla, omistuksen jakautumisella tai voitonjaolla.

KHO:n tuoreen ratkaisun perusteella naken in naken ut -periaatteen soveltumista voidaan jatkossa pitää selvänä lähinnä silloin, kun

  • Kyse on asiantuntijayhtiöstä
  • jonka osakkaana on ainoastaan yhtiössä työskenteleviä asiantuntijoita suoraan tai holdingyhtiön kautta ja
  • yhdelläkään osakkaalla ei ole yhtiössä määräysvaltaa. 

Käytännössä ratkaisu todennäköisesti jatkossa estää periaatteen soveltamisen yhtiöissä, joissa on asiantuntijoiden lisäksi myös muita osakkaita. Selvältä tämä vaikuttaa tilanteessa, jossa tällaisella ulkopuolisella osakkaalla olisi omistuksen enemmistö. Toisaalta ratkaisun perusteella on epävarmaa, mikä merkitys määräysvallalle käytännössä jatkossa annetaan tai miten määräysvaltaa tulisi tarkastella. Jos esim. yhdenmiehenyhtiöön otetaan ensimmäinen uusi osakas perustajan lisäksi, tulisiko hänen saada välittömästi puolet yhtiön äänivallasta? Vai voidaanko määräysvallan keskittymistä kompensoida yhtiöjärjestykseen tai osakassopimukseen otettavalla äänivaltaleikkurilla tai muilla määräyksillä? Näiden kysymysten osalta toimiva ratkaisu on harkittava tapauskohtaisesti. 

Asiantuntijayhtiön jakaman osingon verotus

Jos asiantuntiyhtiön osakas omistaa osakkeensa henkilökohtaisen holdingyhtiön kautta, osinkotulo on holdingyhtiölle lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Holdingyhtiön saama osinkotulo on joissakin tilanteissa kuitenkin voitu verottaa osakkaan ansiotulona, jos tulon on käytännössä katsottu perustuvan henkilökohtaiseen työpanokseen. Tähän on voitu päätyä myös tilanteessa, jossa osakkaan omistusosuus on vaihdellut vuosittain hänen työpanoksensa perusteella. KHO:n tuore ratkaisu selkiyttää tulkintaa siitä, milloin tavanomaisesta osinkoverotuksesta poikkeaminen voi olla mahdollista. 

Ratkaisun perusteella osinkotulon verotuksen kannalta on keskeistä, että 

  • Osinkoa jaetaan osakeomistuksen suhteessa,
  • Omistussuhteita ei muuteta työpanokseen sidotulla perusteella ja
  • Yhtiössä työskentelevät osakkaat saavat markkinaehtoista palkkaa.

Kun mainitut ehdot täyttyvät, osinkoverotukseen ei voida puuttua vain esim. sillä perusteella, että vuotuisen osingon määrä on korkea suhteessa osakkeen käypään arvoon tai siksi, että osakkaan omistusosuus voi muuttua urakehityksen seurauksena. 

Käytännössä asiantuntijayhtiössä on tyypillistä, että osakkaan pitkänaikavälin suoriutuminen vaikuttaa urakehitykseen ja samalla omistusosuuden määrään. Mikäli esim. yhtiön osakassopimus sisältää määräyksiä siitä, millä perusteilla osakkaiden omistusosuus voi vaihdella, mahdolliset KHO:n ratkaisun aiheuttamat muutostarpeet on arvioitava tapauskohtaisesti.