PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Osamaksukauppaa vai vuokrausta?

Arvonlisäverotuksessa tavaran myynnistä suoritettava vero tilitetään lähtökohtaisesti sille kuukaudelle, milloin tavara on luovutettu. Jatkuvaluontoisen palvelun (kuten esimerkiksi vuokrauksen) myynnistä veroa suoritetaan jokaisen laskutusjakson päättymishetkellä. Myynnin luokittelussa tavaran tai palvelun myynniksi on täten mahdollisesti vaikutusta arvonlisäveron jaksotukseen. 

Businessman signing digital contract on tablet using stylus pen

Unionin tuomioistuimen tuomiossa C-164/16 (Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd.) on arvioitu leasingsopimusten osalta sitä, milloin kyseessä on tavaran osamaksukauppa ja milloin tavaran vuokraus. Unionin tuomioistuimen mukaan kyseessä on tavaran myynti, jos ”lunastusoikeuden käyttäminen olisi muodollisesta vapaaehtoisuudestaan huolimatta todellisuudessa vuokralleottajalle ainoa taloudellisesti rationaalinen valinta, kun otetaan huomioon sopimuksen taloudelliset ehdot.”

Se, milloin esimerkiksi rahoitusleasingsopimukseen sisältyvän lunastusehdon käyttäminen on ainoa rationaalinen valinta, ei ole yksiselitteistä. Autokaupan lisäksi myös muilla liiketoiminta-alueilla on runsaasti erilaisia rahoitusmalleja, joissa tämä sama ajallisen kohdistamisen problematiikka tulee huomioitavaksi.

Kiinteään omaisuuteen liittyen sekä korkein hallinto-oikeus että KVL on viime aikoina ottanut kantaa rahoitustuotteeseen liittyvään arvonlisäverokäsittelyyn. Päätöksessä KHO:2022:40 oli kyse teollisuusrakennuksen vuokrauksesta maapohjineen. Vuokralaisella oli lunastusoikeus kiinteistöön. Vuokra sisälsi rakennuksen hankintahintaan sisältyvät pääoman lyhennysosuuden, pääomakululle laskettavan koron ja hallintoon perustuvan osuuden. Vuokrasopimus oli 10 vuoden mittainen ja lunastushinta noin 10% rakennuksen alkuperäisestä hankintahinnasta. 

KHO katsoi, että kun otettiin huomioon kiinteistön lunastushinta ja muut lunastusoikeutta käytettäessä maksettavat erät sekä kohteen arvoon ja vuokralaisen liiketoimintaan liittyvät epävarmuustekijät sovittuna vuokra-aikana, lunastusoikeuden käyttämistä ei voitu pitää unionin tuomioistuimen asiassa C-164/16, Mercedes-Benz Financial Services UK, tarkoitettuna vuokralaisen ainoana taloudellisesti rationaalisena valintana asiaa sopimuksen tekohetkellä arvioitaessa. KHO piti sopimusta kiinteistön vuokrauksena eikä kiinteistön myyntinä. 

Keskusverolautakunnan päätöksessä KVL:2022/2 oli kyse lämpölaitoksen elinkaarisopimusmallista. A Oy tarjosi asiakkailleen elinkaarisopimuksia liittyen maalämpölaitosten luovutuksiin, joiden voimassaoloaikana asiakkaalta veloitettiin kiinteä kuukausimaksu. Maalämpölaitoksen omistusoikeus, vahingonvaara sekä ylläpitovastuu säilyivät 20–30 vuoden määräajaksi sovitun elinkaarisopimuksen mukaan sen voimassaoloaikana A Oy:lla. Asiakkaalla oli oikeus lunastaa maalämpölaitos joko sopimuksen määräajan päätyttyä tai kun maalämpölaitoksen valmistumisesta oli kulunut kymmenen vuotta.

Keskusverolautakunta katsoi, että kysymyksessä oli rakentamispalvelun myynti. Päätös ei ole tätä artikkelia kirjoitettaessa lainvoimainen. Ennakkoratkaisu on erikoinen, sillä ostaja ei saa kyseistä maalämpölaitosta edes omistukseensa ilman erillistä lunastusta.

Lisäksi sopimuksen mukainen toimitus kattaa paljon muutakin kuin maalämpölaitoksen rakentamisen asiakkaan kiinteistölle, kuten vuosikymmeniä kestävän ylläpitopalvelun.  

Rakentamispalvelun myynnissä arvonlisävero tulee maksettavaksi arvonlisäverolain 15 §:n mukaan sitä mukaa kun rakentamispalvelu on suoritettu.  KVL:n tulkinta on todella erikoinen ja aiheuttaa vastaavissa tapauksissa jaksotuksen kanssa haasteita, jos myynnin arvonlisävero on kohdistettava esimerkiksi siihen aikaan, kun rakennettava laitos on valmistunut ja sen käyttö alkaa. Veron perusteen tarkka määrittäminen elinkaarisopimuksen alkuvaiheessa on monesti todella haastavaa, ellei mahdotonta.   

Kun rahoitustuotteeseen sisältyy jonkinlainen lunastusehto, luovutuksen arvonlisäverokäsittelystä on hyvä varmistua. Sillä, katsotaanko myynti tavaran osamaksukaupaksi vai vuokraukseksi, ratkaisee sen, maksetaanko arvonlisävero kokonaan tavaran luovutushetkellä vai veloitusjaksojen mukaisesti. Ajallisen kohdistamisen kassavirtavaikutus voi olla tällaisessa tilanteessa merkittävä. 

Autamme mielellämme asian arvioimisessa.

Ville Summanen