PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Säätiön lähipiiritoimet ja lähipiiritoimien raportointi

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) joulukuussa 2019 antama valvontaratkaisu Imatrankoskenparrassäätiön lähipiiritoimista muistuttaa säätiöitä säätiölain (487/2015, ”SL”) lähipiiritoimia koskevista määräyksistä ja lähipiirikiellosta (SL 1:2 §). Samassa ratkaisussa tuodaan esille säätiön hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuus, joka koskee myös velvollisuutta järjestää säätiön toiminta siten, että vältetään lähipiirikiellon rikkominen.  

PRH:n antaman ratkaisun mukaan lähipiirikieltoa sovelletaan kaikkiin toimiin, joilla säätiö tuottaa joko suoraan tai välillisesti taloudellista etua lähipiiriinsä kuuluvalle. Imatrankoskenparrassäätiön tapauksessa PRH katsoi, että säätiön hallitus ei ollut tarjonnut avustuksia asianmukaisesti säätiön kohderyhmään kuuluvien haettaviksi (vaan avustus oli ollut tarjolla ainoastaan lähipiiriin kuuluvalle). Se ei myöskään ollut arvioinut, täyttääkö hallituksen jäsen säätiön lähipiiriin kuuluvana säätiön yleiset avustuksen myöntämistä koskevat edellytykset (eli kohdeltiinko lähipiiriin kuuluvaa samoin kuin muita säätiön kohderyhmään kuuluvia). Täten säätiön todettiin avustaneen lähipiiriinsä kuuluvaa säätiölain vastaisesti.

Lähipiiritoimet eivät ole kiellettyjä – kaiken toiminnan tähdättävä tarkoituksen toteuttamiseen

Säätiölaki ei kiellä lähipiiritoimia eikä säätiöille ole kiellettyä jakaa avustuksia säätiön lähipiirille tai tekemästä muita toimia lähipiirin kanssa. Säätiölaki edellyttää, että säätiön kaikki toiminta on säätiön tarkoituksen toteuttamiseen tähtäävää. Säätiölain mukaan säätiön tarkoituksen tulee olla hyödyllinen. Säätiön tarkoitus ei voi olla taloudellisen edun tuottaminen säätiön lähipiirille tai liiketoiminnan harjoittaminen (poikkeuksena tuki- ja sukusäätiöt SL 1:9 §). Säätiölain 1 luvun 8 §:ssä on määritetty säätiön lähipiiriin kuuluvat tahot.

Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua.  Säätiön johdon tulee siten järjestää säätiön toiminta niin, että säätiön varoja käytetään tehokkaasti säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. 

Säätiön lähipiiriin kuuluvat tahot voivat kuulua säätiön toiminnan kohderyhmään. Avustuksen tai apurahan myöntäminen lähipiiriin kuuluvalle on säätiölain mukaista, jos se on tarkoituksen toteuttamista ja tapahtuu samoin ehdoin kuin henkilöille, jotka eivät kuulu säätiön lähipiiriin.

Säätiön lähipiiriin kuuluvia tulee kohdella samalla tavoin kun säätiön tarkoituksen mukaista kohderyhmää.

Raportointia vaativat lähipiiritoimet

Säätiön on tunnistettava lähipiiriinsä kuuluvat tahot, jotta säätiölain lähipiiritoimia koskevat määräykset voidaan huomioida lähipiiritapahtuman yhteydessä. Tällaisia ovat mm. hallituksen jäsenen esteellisyyttä ja lähipiiritoimien raportointia koskevat määräykset. 

Säätiölain esteellisyyssäännöksen (SL 3:4 §) mukaan johtoon kuuluva on esteellinen osallistumaan omaa läheistään koskevan vastikkeettoman edun käsittelemiseen. Lisäksi säätiön lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista on raportoitava säätiön toimintakertomuksessa. 

Säätiön toimintakertomuksessa on annettava tieto lähipiirille annetuista avustuksista ja muista kokonaan tai osittain vastikkeettomista taloudellisista eduista sekä muista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Lain mukaan raportoinnin tulee sisältää tieto lähipiirisuhteen luonteesta, kuvaus toimesta tai taloudellisesta edusta sekä toimen tai taloudellisen edun raha-arvo. 

Lisäksi toimintakertomuksessa on erikseen ilmoitettava lähipiirille annettujen rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten pääasialliset ehdot, jos niiden yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai 5 % säätiön taseen omasta pääomasta. Toimintakertomuksessa tulee myös perustella, miten kyseiset toimet liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, toimintamuotoihin ja varainhoitoon.

Lähipiiritoimien raportointia koskevia ohjeita on säätiölain voimaantulon jälkeen julkaistu useita. Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi asiaa koskevan omaehtoisen lausunnon 3.11.2015 (1945/2015), Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta (SRNK) on laatinut Säätiön hyvä hallinto -oppaan ja lähipiiriohjeen ja viimeksi SRNK, PRH:n säätiövalvonta ja tilintarkastusvalvonta sekä Suomen Tilintarkastajat ry laativat yhteistyössä ohjeen ”Esimerkkejä lähipiiriin liittyvistä menettelytavoista säätiön johdolle ja tilintarkastajille”.

 

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset apua säätiön lähipiiriä ja lähipiiriraportointia koskevissa kysymyksissä!