PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset eivät veronalaista eivätkä vähennyskelpoista

Keskusverolautakunta (”KVL”) katsoi ennakkoratkaisussaan 053/2016, 11.11.2016, että tuloslaskelmaan kirjattavat sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset eivät olleet veronalaista elinkeinotuloa tai vähennyskelpoista menoa. Hakijalla oli kuitenkin oikeus vähentää omistamilleen keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille suorittamansa yhtiövastikkeet, vaikka kyseiset erät tuloslaskelmalla tosiasiassa eliminoitiin hakijan saamia vastiketuottoja vastaan.

Suomalainen listattu yhtiö harjoitti kiinteistöjen vuokrausta yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa. Sijoituskiinteistöjen osalta yhtiö aikoi siirtyä IAS 40 -standardiin perustuvaan käyvän arvon malliin laatiessaan erillistilinpäätöstä, jonka seurauksena yhtiö kirjaisi sijoituskiinteistöjensä vuosittaisen käyvän arvon muutoksen kirjanpidossa tulosvaikutteisesti laskennallisten verojen muutoksella oikaistuna. Lisäksi kunkin kiinteistön osalta yhtiön tuotoksi kirjautuu ulkopuolisen tahon suorittama vuokra, jota rasittavat kiinteistöön kohdistuneet keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön suorittamat todelliset kulut sekä suoraan että keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kautta omistamiensa kiinteistöjen osalta.

KVL totesi, ettei tuloslaskelmaan kirjattavien arvonmuutosten verokohtelua ole säädetty elinkeinoverolaissa (”EVL”) ja katsoi, etteivät arvonmuutosten osalta kirjatut erät näin ollen olleet veronalaista elinkeinotuloa tai vähennyskelpoista menoa yhtiön verotuksessa. Sen sijaan KVL katsoi, että yhtiöllä oli oikeus vähentää omistamilleen keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille suorittamansa yhtiövastikkeet siitä huolimatta, että niistä tosiasiassa aiheutuvat kulukirjaukset eliminoidaan tuloslaskelmalla kiinteistöosakeyhtiöiden saamien vastiketuottojen kirjauksia vastaan.

Kirjanpitolain muututtua vuoden 2016 alussa sijoituskiinteistöt on mahdollista arvostaa kirjanpidossa käypään arvoon ja arvonmuutos kirjata tuloksen kautta. Verolainsäädännössä ei kuitenkaan ole vastaavia säännöksiä, jolloin EVL:n pääsäännön mukaan yhtiön tuloa ovat verovuonna realisoituneet tulot ja vastaavasti kuluna yhtiö saa vähentää todelliset kulunsa suoritusperiaatteen mukaisesti. Täten kyseiset arvonmuutokset eivät ole veronalaista elinkeinotuloa tai vähennyskelpoista menoa yhtiön verotuksessa, eivätkä myöskään yhtiön kirjaamat keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kulut ole sille suoraan vähennyskelpoisia, vaan niiden sijaan keskinäisille kiinteistöyhtiöille maksetut vastikkeet.