PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Sijoituspalvelut Iso-Britanniasta Suomeen brexitin jälkeen

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 277/2018, joka sisältää uuden toimilupavaihtoehdon sijoituspalveluita kolmansista maista Suomeen tarjoaville yrityksille. Muutosten taustalla on Iso-Britannian ero EU:sta eli brexit. Muutokset tulevat voimaan pian sen jälkeen, kun presidentti on vahvistanut lait, mutta joka tapauksessa ennen brexitiä.

Sijoituspalveluiden tarjoaminen kolmannesta maasta sivuliikettä perustamatta

Uusien säännösten perusteella kolmansien maiden yritykset voivat Finanssivalvonnan luvalla tarjota Suomessa sijoituspalvelua tai harjoittaa sijoitustoimintaa sekä tarjota oheispalveluja ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille rajan yli perustamatta sivuliikettä.

Kolmansien maiden yritysten oikeus tarjota sijoituspalvelua Suomessa riippuu siitä, mihin asiakasluokitukseen asiakas kuuluu. Aikaisemmin palveluiden tarjoaminen ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille sivuliikettä perustamatta on edellyttänyt MIFIR-asetuksen mukaista vastaavuuspäätöstä. Euroopan komissio ei ole kuitenkaan hyväksynyt yhtäkään vastaavuuspäätöstä, jolloin palveluiden tarjoaminen kolmansista maista on käytännössä edellyttänyt sivuliikkeen perustamista. Uudet säännökset mahdollistavat palveluiden tarjoamisen ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille Finanssivalvonnan luvalla ilman vastaavuuspäätöstä ja sivuliikkeen perustamista.

Palveluiden tarjoaminen kolmannesta maasta ei-ammattimaisille asiakkaille ja pyynnöstä ammattimaisina asiakkaina kohdeltaville asiakkaille edellyttää jatkossakin sivuliikkeen perustamista.

Toiminnan jatkaminen brexitissä

Uusilla säännöksillä turvataan ulkomaisten Euroopan talousalueelta (ETA) tulevien sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten mahdollisuus tarjota sijoituspalveluita Suomessa ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille keskeytyksettä ja häiriöttä tilanteessa, jossa niiden kotivaltio on ilmoittanut eroavansa EU:sta.

Säännöstä voi hyödyntää sellainen ETA-sijoituspalveluyritys tai -luottolaitos, jolla on voimassa oleva notifikaatio rajan yli ja joka jättää edellä mainitun toimilupahakemuksen Finanssivalvonnalle. Toimilupahakemus on jätettävä viimeistään kotivaltion eropäivänä EU:sta. Notifikaatiossa ilmoitettujen palvelujen ja tuotteiden tarjoamista voi jatkaa siihen asti, kun Finanssivalvonta on saanut toimilupahakemuksen käsiteltyä. Notifikaatiossa mainittuja palveluja ja tuotteita voi kuitenkin tarjota enää vain ammattimaisille asiakkaille ja hyväksyttäville vastapuolille.

Toimilupahakemus on mahdollista jättää Finanssivalvonnalle jo ennen lain voimaantuloa.