PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
19.09.2023|

Föreslagna ändringar i inkomst- och arvsskatten för år 2024

Den 16 juni publicerades regeringsprogrammet “Ett starkt och engagerat Finland”. Finansministeriet har gett ut ett utkast till en regeringsproposition om skatteförändringar för år 2024, som var under remissbehandling mellan 31.8.2023-15.9.2023. Nedan behandlar vi de skatteförändringar som föreslås för år 2024, särskilt ur ägares och privatpersoners perspektiv.  

People

Förlängd betalningstid för arvsskatt 

Enligt regeringsprogrammet ska betalningstiden för arvsskatt förlängas från två (2) år till 10 år. Ett utkast till regeringsproposition har nyligen varit under remissbehandling som pågick till 15.9.2023. 

Förlängningen av betalningstiden är i sig en välkommen förnyelse till exempel för stora familjeägda bolag och minderåriga arvingar som inte kan få generationsväxlingslättnad enligt arvs- och gåvoskattelagen. I fall där generationsväxlingslättnaden inte är tillämplig, betalas arvsskatten i dagsläget i två rater inom ca 1–2 år från att bouppteckningen inlämnats till beskattaren. Den föreslagna ändringen möjliggör sålunda att arvsskatten kan finansieras med t.ex. dividendintäkter under en längre tidsperiod. Den föreslagna ändringen skulle även göra det lättare att finansiera arvsskatten till exempel i sådana arvssituationer, där egendomen inte lätt kan säljas eller där arvingarna inte vill sälja arvsegendomen för att betala arvsskatten. 

Efter ändringen skulle den obetalda arvsskatten inte längre indrivas genom utsökning, eller ligga till grund för en ansökan om konkurs och uppgifter om obetald arvsskatt skulle inte antecknas i skatteskuldsregistret förrän 10 år har förflutit från den första förfallodagen för skatten. Dröjsmålsränta skulle dock redan under betalningstiden uppbäras på arvsskatt som betalats efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan skulle enligt utkastet till regeringspropositionen vara ECB:s referensränta + sju procentenheter. Räntan skulle således vara väldigt hög i jämförelse med marknadsräntorna. I dessa förhållanden riskerar den förlängda betalningstidens praktiska betydelse bli liten och i utlåtandena till regeringspropositionen har man fäst uppmärksamhet till detta. Till exempel är betalningstiden på 10 år som beviljas i fall där generationsväxlingslättnaden tillämpas räntefri. 

Förlängningen av betalningstiden som regeringen föreslår i utkastet till proposition skulle gälla enbart arvsskatten. Någon förlängning av betalningstiden för gåvoskatten föreslås inte i regeringens propositionsutkast. Om förlängningen av betalningstiden genomförs i enlighet med regeringens propositionsutkast enbart i arvsbeskattningen, finns det en risk att generationsväxlingar och andra överföringar av egendom under livstiden skjuts upp till ägarens frånfälle. 

Förlängningen av betalningstiden skulle gälla skattskyldiga vars skyldighet att betala arvsskatt skulle ha börjat den 1.1.2024 eller senare, samt skattskyldiga vars skyldighet att betala arvsskatt har börjat före lagens ikraftträdande, ifall första förfallodagen av skatten skulle vara den 1.1.2024 eller senare.  

Efter remissbehandlingen gör ministeriet enligt den behövliga ändringar i regeringens proposition. Regeringen avser lämna propositionen till riksdagen under höstsessionen. 

Andra förslagna ändringar för år 2024 

Enligt utkastet till regeringsproposition som varit på remissbehandling föreslås även att den temporära höjningen av hushållsavdraget för hushålls-, vård- och omsorgsarbete förlängs till år 2024. Det maximala avdragsbeloppet skulle vara 3 500 euro och som hushållsavdrag skulle högst 60 % av arbetsersättningen och 30 % av den utbetalda lönen kunna dras av. Hushållsavdraget skulle även utvidgas till att omfatta fysioterapi- och verksamhetsterapitjänster i hemmet. Motsvarande bestämmelser skulle tillämpas på fysioterapi- och verksamhetstjänster som vid beviljandet av avdrag för sedvanligt omsorgs- och vårdarbete. 

Andra, för ägare och privatpersoner, intressanta skatteförändringar som föreslås i utkastet till regeringspropositionen:  

  • Enligt propositionen skulle självrisken för resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen höjas från nuvarande 750 euro till 900 euro från och med den 1.1.2024. 
  • Källskattearbetsperioden för utländska nyckelpersoner kommer att förlängas från nuvarande 4 år till 7 år.  
  • Höjningen av det åldersbaserade maximibeloppet för inkomstavdraget föreslås tas bort för personer under 65 år och höjningen av maximibeloppet fördubblas för personer över 65 år från 600 euro till 1 200 euro.  

Vidare har också ett utkast till en regeringsproposition om höjningen av aktiesparkontots maximala investeringsgräns varit på remissbehandling mellan 4.9.2023-13.9.2023. I utkastet föreslås att insättningsgränsens maximibelopp för aktiesparkonton höjs till 100 000 euro från nuvarande 50 000 euro från och med den 1.1.2024.   

Därutöver utlovar regeringsprogrammet förändringar till skogsavdraget. Skogsavdraget skulle ökas från nuvarande 60 % till 75 %. Inget utkast till regeringsproposition har ännu publicerats och sålunda är det ännu i detta skede oklart om förändringen kommer att träda i kraft retroaktivt, såsom år 2008 då skogsavdraget senast höjdes. 

Vi följer utvecklingen av propositionsutkasten med intresse. 

PwC:s nyhet som publicerades 16.6.2023  om regeringsprogrammets beskattningsmässiga innehåll finner du i vårt Nyhetsrum.