PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
08.03.2023|

Fråga juristen – Hur inverkar flyttning utomlands på de äktenskapsrättsliga förmögenhetsförhållandena och vad bör jag beakta då jag flyttar utomlands?

Jag och min partner planerar bröllop och att flytta utomlands. Vår avsikt är att upprätta ett äktenskapsförord för att skydda mina aktier i vårt familjebolag. Hur inverkar flyttningen utomlands på en eventuell skilsmässa och kan vi på något sätt förbereda oss för det med hjälp av ett äktenskapsförord?

Thoughtful woman talking on mobile phone, reading documents.

I Finland har äkta makar enligt huvudregeln giftorätt till den andra makens all egendom. Motsvarande system finns även i andra länder. Det är dock möjligt för makar att begränsa giftorätten med hjälp av ett gemensamt avtal, d.v.s. ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna till exempel komma överens om att ingendera maken ska ha giftorätt i den andra makens egendom.

Olika länder har dock olika regler, vilket även medför att synsättet på äktenskapsförord kan skilja sig från den finska lagstiftningen. I vissa länder är det till exempel möjligt att avtala om makarnas förmögenhetsförhållanden mer utvidgat än i Finland. I alla länder förhåller man sig dock inte lika positivt till äktenskapsförord och i vissa länder känner man inte alls till dem.
Äktenskapsförordet bedöms i enlighet med lagarna i den stat som tillämpas på makarnas skilsmässa.

Domstolen är således inte bunden till bestämmelserna i äktenskapsförordet om det strider mot den ifrågavarande landets lagar. I dylika fall är ett äktenskapsförord som ingåtts i en annan stat således inte giltigt, även om det upprättats i en stat där äktenskapsförord är tillåtna, och beaktas därför inte vid en eventuell skilsmässa.

Även formkraven för äktenskapsförord varierar från stat till stat. I Finland ska äktenskapsförordet upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna samt två ojäviga vittnen. Dessutom ska äktenskapsförordet registreras. Däremot, till exempel i Tyskland och Frankrike, kan ett äktenskapsförord
endast upprättas med hjälp av en notarie.

Det är skäl att notera att Finlands lag inte automatiskt tillämpas på skilsmässor mellan finska medborgare som bor utomlands eller på makarnas förmögenhetsförhållanden i övrigt, även om äktenskapet ingåtts i Finland. I situationer där makarna har en anknytning till mer än en stat avgör man separat behörig domstol och tillämplig lag. I internationella skilsmässosituationer är det möjligt att domstolen i en annan stat kan hamna att tillämpa exempelvis Finlands lag.

Vid internationella skilsmässor fastställs tillämplig lag för makarnas förmögenhetsförhållanden i huvudsak på basis av makarnas hemvist. Det är dock möjligt för makarna att avtala om annat i ett äktenskapsförord eller annat separat avtal. Makarna kan under vissa förutsättningar gemensamt komma överens om att en annan stats lagar ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden om deras äktenskap upphör till följd av skilsmässa. Hur effektiv en dylik laghänvisning är, beror dock på innehållet av de internationella reglerna som tillämpas av den stat där skilsmässan behandlas. Innan man flyttar till ett annat land är det därför viktigt att försäkra sig om att eventuell laghänvisning är giltig i det land som makarna flyttar till.

Vilken domstol som är behörig, det vill säga vilken domstol som ska handlägga makarnas äktenskapsskillnad och därmed tillhörande frågor, fastställs på basen av internationella avtal, EU förordningar eller nationell lag, beroende på vilka länder makarna har anknytning till. Domstolens behörighet kan till exempel basera sig på makarnas hemvist eller medborgarskap.
Makarna kan dock i förväg, förutom om tillämplig lag, även avtala om var deras äktenskapsskillnad ska handläggas. Till följd av skyddet för den svagare parten är dock dylika avtal mycket begränsade, och det är endast möjligt att välja domstol bland ett begränsat antal alternativ.

I centrum för planeringen av makarnas förmögenhetsförhållanden är således:
• Vilka är de viktigaste äktenskapsrättsliga bestämmelserna i staten man flyttar till?
• Vilken stats lag tillämpas på en eventuell skilsmässa och på makarnas förmögenhetsförhållanden i övrigt?
• Vilken stat är behörig att handlägga en eventuell skilsmässa?
• Vilken stats lag vill man att ska tillämpas och vilken stats domstol vill man att ska handlägga
ärendet? Vad förutsätter detta? Kan man giltigt avtala om detta?
• Hur förhåller man sig till äktenskapsförord i staten man flyttar till och vilka formkrav finns för ett
eventuellt äktenskapsförord?

Det finns således många fallgropar i makars förmögenhetsförhållanden och skilsmässosituationer med internationell anknytning. Man kan dock ofta förbereda sig på dessa med hjälp av förhandsplanering.

Om du funderar på dessa frågor, lönar det sig att i god tid ta kontakt med en sakkunnig. Dessutom är det bra att i förväg förbereda sig även på en situation där äktenskapet upphör på grund av den andra makens frånfälle.