PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
29.03.2023|

Med blicken mot vårens skattedeklaration för år 2022

Tiden för att deklarera inkomster och avdrag för år 2022 närmar sig och privatpersoners förhandsifyllda skattedeklarationer kommer med posten eller till MinSkatt under mars-april månad. De förhandsifyllda skattedeklarationerna för rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare samt deras makar kommer redan i mars. Sista datumet för återlämnandet av skattedeklarationen framkommer från din förhandsifyllda skattedeklaration.

Det är möjligt att betala tilläggsförskott

Det kan hända att du har kvarskatter som väntar dig, särskilt om det har skett exceptionella överlåtelsevinster under året. Genom att betala kompletterande förskottsskatt (så kallat tilläggsförskott) för år 2022 på eventuella överlåtelsevinster eller annan inkomst senast i slutet av januari 2023, kan du helt undvika dröjsmålsränta på kvarskatten.

Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Det är viktigt att uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen kontrolleras noggrant, eftersom det kan förekomma fel eller brister i den information som finns färdigt i deklarationen. Till exempel kan det saknas uppgifter om dividender från utländska bolag, särskilt om dividender har betalats ut flera gånger under samma år. Om du dessutom har handlat med virtuella valutor eller till exempel tagit ut medel från en utländsk pensions- eller placeringsförsäkring, kommer du väl ihåg att lägga till dessa händelser i din skattedeklaration. Till följd av det utökade informationsutbytet övervakar Skatteförvaltningen allt noggrannare deklarationsförsummelser. Dylika försummelser kan leda till skatteförhöjningar och i värsta fall till åtal för skattebedrägeri.

Kom ihåg att deklarera avdrag

Utöver inkomster är det bra att kontrollera och komplettera den förhandsifyllda deklarationen med de avdrag som du har rätt att yrka på. De mest typiska avdragen från förvärvsinkomster är till exempel avdrag för arbetsresor samt hushålls- och arbetsrumsavdrag. Återigen är det möjligt att från kapitalinkomsten dra av de olika utgifterna som förorsakas av förvärvande och bevarande av kapitalinkomsten. Avdragen ska vid behov kunna bestyrkas i efterskott, så det är bra att spara kvittona i minst 3 år efter beskattningsårets utgång (vid 2018 års beskattning, i ytterligare 6 år).

Ifall yrkandet på avdraget anses ogrundat kan detta betraktas som avsiktligt givande av felaktig information, vilket kan leda till en skatteförhöjning.

Minneslista inför vårens skattedeklaration

  • Kontrollera och komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen
  • Deklarera även alla utländska inkomster
  • Glöm inte inkomsterna från virtuella valutor (mining, användning, försäljning, utbyte)
  • Dra nytta av avdragen både från förvärvsinkomsterna och kapitalinkomsterna
  • Returnera den ifyllda/kompletterade skattedeklarationen före den sista inlämningsdagen
  • Vid behov, kontakta en sakkunnig!

De centrala personskattereformerna för år 2023

Utöver skattedeklarationen är det bra att i början av året kontrollera att uppgifterna på ditt skattekort stämmer och korrigera det vid behov.

Ändring till ränteavdragen

Ränteavdraget för bostadslån slopas helt fr.o.m. 1.1.2023. Ränteavdraget för ett lån som tagits för köp eller renovering av stadigvarande bostad har minskat stegvis från och med år 2012. Det är möjligt att göra ännu ett ränteavdrag på 5 % för beskattningsåret 2022, men från och med år 2023 går det inte längre att avdra bostadslåneräntan i beskattningen. Det är dock fortfarande möjligt att i beskattningen till fullo dra av räntan för ett placeringsbostadslån.

Tillfälligt elavdrag

I början av 2023 infördes ett tillfälligt elavdrag för att balansera stora elräkningar. Det är möjligt att ansöka om avdraget för perioden 1.1.-30.4.2023, om elkostnaderna för dessa fyra månader uppgår till mer än 2 000 euro. Avdragsbeloppet är 60 % av de utgifter som överstiger den nedre gränsen på 2 000 euro. Avdragets maxbelopp är 2 400 euro per bostad. Elavdraget gäller endast elkostnaderna för en stadigvarande bostad, så det är inte möjligt att få elavdrag för en fritidsbostad.

Resekostnadsavdraget

Det temporära resekostnadsavdraget gäller också 2023. Det är sålunda möjligt att ansöka om resekostnadsavdrag baserat på resekostnaderna mellan bostad och arbetsplats och maxbeloppet för avdraget är 8 400 euro.

Arbetsinkomstavdrag för över 60-åriga

Dessutom har höjningar av arbetsinkomstavdrag gjorts för personer över 60 år. Avdraget från arbetsinkomsten höjs gradvis för personer över 60 år, så att höjningen blir 200 euro för 60–61-åringar, 400 euro för 62–64-åringar och 600 euro för personer över 65 år.