PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
29.03.2023|

Spanien reformerar förmögenhetsbeskattningen retroaktivt – de nya reglerna gäller redan beskattningsåret 2022

Spanien har infört en tillfällig solidaritetsskatt på förmögenhet. Solidaritetsskatten kommer att tillämpas för första gången redan under beskattningsåret 2022. Eftersom skatten gäller förmögenhet, påverkas inte skattskyldigheten av om ägaren till fastigheten är bosatt i Spanien eller inte.

Den skatt som trätt i kraft nu gäller i praktiken om tillgångarnas värde överstiger 3 miljoner euro. Skatten är progressiv, dock högst 3,5 procent. Detta innebär i praktiken att ifall värdet av den beskattningsbara förmögenheten som klassificeras som spansk överstiger (t.ex.) 4 miljoner euro, skulle skattebeloppet uppgå till cirka 17 000 euro. På en förmögenhet vars värde överstiger 10 miljoner euro, skulle skattepåföljden vara dryga 137 000 euro. Solidaritetsskatten är tillfällig och den är avsedd att tillämpas vid beskattningen 2022 och 2023. Det är dock möjligt att skattens giltighetstid förlängs med minst ytterligare två år.

Dessutom har den spanska förmögenhetsskattelagen ändrats så att aktier i utländska bolag, vars tillgångar består av mer än 50 procent av fast egendom i Spanien, betraktas som spansk förmögenhet och således tillämpas förmögenhetsskatten även på dylika bolag. Egendomen värderas till marknadsvärdet. Dessutom bör det noteras att om aktierna i ett utländskt företag betraktas som spanska tillgångar, finns det en risk för att solidaritetsskatten kommer att påföras på bolagets tillgångar i sin helhet och inte enbart på de av bolagets tillgångar som är belägna i Spanien.

Förmögenhetsskatt i sig är ingen ny sak i Spanien. Om förmögenheten redan har varit föremål för förmögenhetsbeskattning kommer detta givetvis att beaktas vid fastställandet av solidaritetsskatten. Samma förmögenhet är inte avsedd att beskattas två gånger. Däremot är denna nya skatt relevant för sådana tillgångar som finns i de autonoma regionerna Madrid och Andalusien, eftersom dessa autonoma regioner hittills avstått från att påföra förmögenhetsskatt på tillgångar i dessa regioner. Till följd av solidaritetsskatten slopas denna “skatteförmån”.

Trots att fastighetsvärdena i Madrid och Andalusien i Marbella-regionen är högsta i landet och trots att fastighetens marknadsvärde skulle överskrida 3 miljoner euro, kan ett eventuellt lån som tagits för att finansiera fastigheten dras av, innan solidaritetsskatten fastställs.

Om du däremot äger en spansk fastighet genom ett bolag är det bra att kontrollera och övervaka om det verkliga värdet på fastigheten är mer eller mindre än hälften av det totala värdet på de tillgångar som ägs av bolaget. Även om aktierna i ett utländskt bolag skulle betraktas som spanska tillgångar enligt spansk lagstiftning, kan det tillämpliga skatteavtalet slutligen förhindra Spanien att beskatta tillgångarna även i dessa situationer. Tyvärr ger inte skatteavtalet mellan Finland och Spanien ett sådant skydd.

Om ämnet är aktuellt för dig eller intresserar dig, hittar du mera information om lagändringarna och den aktuella skattereformen i det bifogade nyhetsbrevet utarbetat av PwC Spain.

Vi hjälper dig gärna med frågor som berör detta och även i övriga personbeskattningsrelaterade frågor.