PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva

Kirjanpitolaki uudistui jälleen 29.12.2016. Uudistuksen myötä tilinpäätös ja toimintakertomus pyrittiin eriyttämään toisistaan siten, että kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva myös ilman toimintakertomusta. Uudistuksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa kirjanpitolain oikeaa ja riittävää kuvaa koskevat säännökset tilintarkastuslain kanssa.

Tilintarkastuslain muutoksen 12.8.2016 myötä tilintarkastuksen kohteena on kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto, mutta ei varsinaisesti toimintakertomus. Tilintarkastuskertomuksessa lausutaan kuitenkin muun ohella, onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti ja ovatko tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot yhdenmukaisia. Tilintarkastuskertomuksessa lisäksi todetaan, onko toimintakertomuksessa havaittu olennaisia virheellisyyksiä. Muutoksella ei liene merkittävää muutosta tilintarkastuksen käytännön toteutukseen.

Kirjanpitovelvollisten tulee nyt pohtia, antaako tilinpäätös yksinään oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta vai tarvitsisiko valistunut tilinpäätöksen lukija lisää liitetietoja oikean ja riittävän kuvan saamiseksi. Käytännössä kirjanpitovelvollisen toimintakertomuksessaan ilmoittamat lakisääteiset tiedot ovat sellaisia, mitä ei tarvitse toistaa tilinpäätöksessä. Tilinpäätökseen voidaan sisällyttää viittaus toimintakertomukseen, jos oikean ja riittävän kuvan vaatimus kyseistä tietoa edellyttää.

Yhdistykset ja säätiöt voivat halutessaan jättää kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen laatimatta, mutta niiden tilinpäätösten tulee kuitenkin välittää oikea ja riittävä kuva. Myöskään pienyritysten, laatiessaan tilinpäätöksensä PMA:n mukaan, ei tarvitse laatia toimintakertomusta.

Mikäli toimintakertomusta ei laadita, korostuu esimerkiksi poikkeuksellisista tuotto- tai kulueristä tai vastuista annettavien liitetietojen merkitys. Poikkeuksellisten erien taustoja on usein kuvattu toimintakertomuksessa toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta koskevassa kappaleessa ja esimerkiksi tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneiden olennaisten tapahtumien kuvauksessa on voitu kertoa seikoista, joista voi koitua kirjanpitovelvolliselle vastuita. Esimerkiksi näitä asioita on syytä pohtia arvioitaessa antaako tilinpäätös yksinään oikean ja riittävän kuvan kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Mikroyritysten tilinpäätökset täyttävät oikean ja riittävän kuvan vaatimukset sillä, että tilinpäätös laaditaan PMA:n mikroyrityssäännösten mukaan.

Uudistunut oikean ja riittävän kuvan vaatimus koskee 31.12.2016 ja sen jälkeen päättyneiltä tilikausilta laadittavia tilinpäätöksiä. Kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä lisättiin myös uusi 3 a luku Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista, joka koskee yleisen edun kannalta merkittävän suuria yhteisöjä (KPL 1:9 §). Tämä säädös tulee sovellettavaksi 31.12.2017 ja sen jälkeen päättyviltä tilikausilta laadittaviin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.