PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Tilintarkastusalan sääntely etenee – rotaatio pakolliseksi

EU julkaisi kesäkuussa 2014 uuden tilintarkastusasetuksen ja -direktiivin, jotka tulevat voimaan kesällä 2016. Useisiin kohtiin liittyy siirtymäaikoja ja kansallisia optioita. Valtiot ovatkin valmistelleet kansallisia lainsäädäntöjä, ja Suomen työ- ja elinkeinoministeriön Tilintarkastuslain muutokset -työryhmä julkaisi marraskuussa mietintönsä asiasta.

Mietintö ”Vuoden 2014 tilintarkastusdirektiivin muutos ja tilintarkastusasetus” on esitys siitä, miten EU-lainsäädännön kiristyneet vaatimukset viedään Suomen tilintarkastuslakiin. Mietintö on lausuntokierroksella tammikuun 2016 alkuun.

Tilintarkastusasetus koskee vain ns. PIE-yhteisöjä (yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt), kun taas direktiivi koskettaa kaikkia tilintarkastuksia. Asetukseen liittyy kansallisia optioita, joita TEMin työryhmä on käsitellyt mietinnössään. Direktiivi taas asettaa lähinnä vähimmäisvaatimuksia siitä, mitä tilintarkastuslain pitää ainakin sisältää. Työryhmä on käsitellyt myös näitä ja esittänyt tiettyjä muutoksia lakiin”, PwC:n tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut -liiketoiminnasta vastaava Tomi Hyryläinen täsmentää.

Mikä muuttuu uuden sääntelyn myötä?

Asetuksen isoimmat vaikutukset PIE-yhteisöihin liittyvät tarkastusvaliokuntien tehtäviin, tilintarkastusyhteisön pakolliseen rotaatioon, oheispalvelujen palkkiokattoon sekä tilintarkastusyhteisön kieltoon tarjota tiettyjä oheispalveluita”, Hyryläinen kiteyttää.

Direktiivin isoimmat muutokset koskevat pääosin tilintarkastusyhteisöjä ja niiden toimintaa, ja muutoksilla on välilliset vaikutukset tilintarkastusasiakkaisiin. Asiakkaille näkyviä muutoksia ovat muutokset tilintarkastuskertomukseen.”

Tilintarkastusyhteisön rotaatioon pisimmät mahdolliset toimikaudet

Työ- ja elinkeinoministeriön mietinnössä ehdotetaan, että PIE-yhteisön tilintarkastusyhteisön toimeksiantojen enimmäiskesto on pisin mahdollinen eli 10 vuotta. Jos tilintarkastus kilpailutetaan 10 vuoden jälkeen, niin tilintarkastusyhteisö voi jatkaa tilintarkastajana vielä seuraavat 10 vuotta eli yhteensä 20 vuotta. Poikkeuksellisesti tilintarkastus voidaan myös pidentää 24 vuoteen, jos useampi tilintarkastaja on valittuna antamaan yhteisen tilintarkastuskertomuksen (ns. joint audit).

Tilintarkastusyhteisön pakolliseen rotaatioon liittyy erilaisia siirtymäsäännöksiä riippuen siitä, milloin tilintarkastusyhteisön ensimmäinen toimikausi PIE-yhteisössä on alkanut. Säännöksen perusteella tilintarkastusyhteisö on vaihdettava tai kilpailutettava ensimmäisen kerran vuodelle 2017 (toimikausi alkanut 16.6.2003 ja 17.6.2006 välisenä aikana).

Palkkiokatto muille kuin tilintarkastuspalveluille

Tilintarkastusyhteisön tarjoamista muista kuin tilintarkastuspalveluista laskutettaville palkkioille asetetaan palkkiokatto, joka on 70 % tilintarkastusyhteisön laskuttamista kolmen edellisen vuoden konsernin tilintarkastuspalkkion keskiarvosta. Palkkiokattoa aletaan soveltaa, jos muita kuin tilintarkastuspalveluita on tarjottu yhtäjaksoisesti kolmena tilikautena alkaen tilikaudesta 2017. Käytännössä palkkiokatto vaikuttaa ensimmäisen kerran vuonna 2020.

PIE-yhteisö voi edelleen ostaa vero- ja arvonmäärityspalveluita tilintarkastusyhteisöltään

EU:n tilintarkastusasetus rajoittaa tilikaudesta 2017 alkaen eräiden muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista tilintarkastusasiakkaalle, joka on PIE-yhteisö. Mietinnössä kuitenkin ehdotetaan, että Suomi hyödyntää mahdollisuuden sallia myös arvonmääritys- ja veropalveluiden tarjoamisen.

Tarkastusvaliokunnalle uusia tehtäviä

Tarkastusvaliokunnille on uudessa sääntelyssä määritelty tehtäviä tilintarkastajan valintaan ja muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hankkimiseen liittyen. Näitä tehtäviä ovat mm. tilintarkastusyhteisön rotaatiosäännösten noudattamisen valvonta, tilintarkastuksen kilpailutus ja valintamenettely sekä valintaa koskevan esityksen tekeminen hallitukselle ja yhtiökokoukselle. Tarkastusvaliokunta hyväksyy etukäteen muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hankkimisen tilintarkastusyhteisöltä sekä valvoo niiden palkkiokaton noudattamista.

Mietinnön mukaan tarkastusvaliokunnan perustaminen ei edelleenkään olisi pakollista.

Tilintarkastuskertomuksen sisältöön muutoksia

Tilintarkastuskertomuksen sisältöön tulee muutoksia, jotka ovat linjassa IAASB:n laatiman tilintarkastuskertomuksen sisältöä koskevan ehdotuksen kanssa. Jatkossa yhtiöiden tilintarkastuskertomuksiin tulee sisältyä aiempaa enemmän raportointia mm. merkittävimmistä olennaisen virheen riskeistä (vain PIE-yhteisöt) ja merkittävistä epävarmuuksista.

Pienyritysten tilintarkastukseen ei merkittäviä vaikutuksia

Pienyritysten osalta työryhmä päätti hyödyntää direktiivin mahdollistamat helpotukset, joilla on jonkin verran vaikutusta pienyrityksiä tarkastaville pienille tilintarkastusyhteisöille ja yksittäisille tilintarkastajille. Helpotukset jäävät kuitenkin rajallisiksi, sillä ne koskevat lähinnä tilintarkastustoiminnan järjestämistä. Helpotuksilla ei ole juuri vaikutusta yksittäisten tilintarkastajien toimintaan.

Lainsäädäntöhankkeen eteneminen

Työryhmän mietintö on nyt lausuntokierroksella, joka päättyy 7.1.2016. Eri sidosryhmiltä on pyydetty lausuntoa mietinnöstä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä 2016 ja lakimuutosten odotetaan tulevan voimaan 17.6.2016 mennessä, jolloin EU:n tilintarkastusalaa koskeva uusi asetus ja direktiivi tulevat voimaan.