PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työlainsäädännön määräaikaiset muutokset päättyvät vuodenvaihteessa

Työlainsäädäntöön tehtiin keväällä määräaikaisia työvoiman vähentämistä koskevia muutoksia, joiden voimassaolo päättyy 31.12.2020. Työnantajan on syytä tuntea näiden muutosten siirtymäsäännökset, jos ajatuksena on vähentää työvoimaa vielä loppuvuoden aikana.

Parhaillaan on vireillä myös muita työoikeuden näkökulmasta merkittäviä lakimuutoksia, kuten yhteistoimintalain kokonaisuudistus. Lakiuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Työsopimuslain ja yhteistoimintalain määräaikaiset muutokset

Työsopimuslakia ja yhteistoimintalakia koskevat väliaikaiset muutokset ovat olleet voimassa 1.4.2020 alkaen ja niiden voimassaolo päättyy tämän vuoden lopussa. Vuoden 2021 alusta lähtien palataan noudattamaan edellä mainittujen lakien säännöksiä niiden normaalissa muodossa.

Määräaikaisten lakimuutosten osalta on hyvä huomioida muutosten lakiin kirjatut siirtymäsäännökset, jos tarkoituksena on vähentää työvoimaa vielä loppuvuoden aikana. Käymme alla lyhyesti läpi lakimuutosten siirtymäsäännökset:

Yt-neuvotteluaika

Lomautusta koskevia yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennettiin 14 päivästä ja kuudesta viikosta molemmista viiteen päivään. Kutsu neuvotteluihin on annettava näin ollen viisi päivää ennen neuvottelujen alkamista. Jotta viiden päivän neuvotteluaikaa voidaan käyttää, neuvottelun on alettava viimeistään 31.12.2020.

Lomautusilmoitusaika

Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin viiteen päivään. Työntekijälle on näin ollen annettava lomautusilmoitus viimeistään 31.12.2020, jotta viiden päivän lomautusilmoitusajan soveltaminen on mahdollista. Lomautusilmoitus on annettu, kun työntekijä on saanut ilmoituksen tiedoksi.

Määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen

Määräaikaisten muutosten voimassaoloaikana määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on ollut mahdollista samoin edellytyksin kuin työntekijän, joka työskentelee toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Määräaikaisen työntekijän lomautuksen on alettava viimeistään 31.12.2020, jotta lomauttaminen on mahdollista.

Työsuhteen purkaminen koeaikana

Koeaikapurku on lakimuutosten voimassaoloaikana mahdollista myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Tämä koskee myös määräaikaisia työsuhteita. Jos määräaikaisessa työsopimuksessa on siis koeaikaehto, koeaikapurku on mahdollinen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, vaikka työsopimuksessa ei olisi irtisanomisehtoa. Purkamisen on tapahduttava viimeistään 31.12.2020.

Työntekijän takaisinottoaika työsuhteen päättymisen jälkeen

Kun työntekijä on irtisanottu määräaikaisten lakimuutosten voimassaoloaikana, takaisinottovelvollisuusaika on yhdeksän kuukautta. Jos työsopimus siis irtisanotaan ja työsuhteen päättymisilmoitus on toimitettu työntekijälle tiedoksi viimeistään 31.12.2020, työnantajan on noudatettava yhdeksän kuukauden mittaista takaisinottoaikaa.

Yhteistoimintalain kokonaisuudistus

Yhteistoimintalakia koskevan lakimuutos on parhaillaan lausuntokierroksella. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Uudistettu yhteistoimintalaki muodostuisi ehdotuksen mukaan kolmesta kokonaisuudesta:

  1. jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä
  2. neuvottelut muutostilanteissa eli muutosneuvottelut
  3. henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa.

Ehdotuksen mukaan työnantajan ja henkilöstön edustajan tulisi käydä säännönmukaista vuoropuhelua vähintään neljännesvuosittain, ellei toisin sovita. Vuoropuhelu koskisi muun muassa yrityksen kehitysnäkymiä ja taloudellista tilannetta, työpaikan toimintaperiaatteita, henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä.

Lakimuutoksen myötä henkilöstön edustajan rooli neuvotteluissa vahvistuisi. Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista asioista, työnantajan tulisi neuvotella työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden kanssa. Ehdotuksen mukaan tätä neuvotteluprosessia kutsuttaisiin uudistetussa laissa muutosneuvotteluiksi. Lakimuutoksen myötä henkilöstön edustajan oikeutta tehdä ehdotuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja vahvistettaisiin.

Kilpailukieltosopimuksia koskevan lakimuutoksen voimaantulo siirtynyt

Alun perin kilpailukieltosopimuksia koskevan työsopimuslain lakimuutoksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Hallituksen esitys 222/2020 annettiin eduskunnalle 12.11.2020 ja sen mukaisesti lakimuutoksen voimaantulon uusi ajankohta on 1.1.2022. Kilpailukieltosopimuksia koskevaa lakiehdotusta olemme käsitelleet tarkemmin 13.11.2020 julkaistussa kirjoituksessa.

Tuloverolain henkilöstöanteja koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2021

Tuloverolakia koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.1.2021. Lakia sovelletaan osakeanteihin, joita koskeva päätös on tehty lain voimaantulon jälkeen. Aihetta on käsitelty yksityiskohtaisemmin 4.12.2020 julkaistussa kirjoituksessamme.