PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Työntekijöiden aseman turvaaminen yhtiöiden rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä – lakimuutokset tulivat voimaan 31.1.2023

Kerroimme helmikuun alussa julkaistussa Uutishuoneen jutussa  osakeyhtiölain sulautumisia, jakautumisia ja rajat ylittäviä rakennejärjestelyitä koskeviin säännöksiin 31.1.2023 voimaantulleista muutoksista, jotka perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/2121. Samaan aikaan ja samaan direktiiviin perustuen on saatettu voimaan myös työntekijöiden aseman turvaamista koskevat säännökset. 

Workers processing boxes on conveyor belt in distribution warehouse.

Lakimuutosten (erityisesti laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä ja eurooppaosuuskunnassa sekä työnantajavelvoitteista ja henkilöstöedustuksesta rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä sekä osakeyhtiölaki) tavoitteena on turvata henkilöstön asema, kun työnantajayhtiö suunnittelee tai toteuttaa rajat ylittäviä sulautumista, jakautumista tai kotipaikan siirtoja. 

Osakeyhtiölain työntekijöitä koskevista lakimuutoksista

Osakeyhtiölain uusien säännösten mukaan rajat ylittävään sulautumiseen ja jakautumiseen osallistuvan sekä kotipaikkaansa siirtävän yhtiön tulee laatia ilmoitus, jonka perusteella mm. työntekijät tai näiden edustajat voivat toimittaa yhtiölle kirjallisesti huomautuksia sulautumis-, jakautumis- tai kotipaikan siirtoa koskevasta siirtosuunnitelmasta. Huomautukset on saatettava sulautumisesta, jakautumisesta tai kotipaikan siirrosta päättävän toimielimen tietoon.

Sulautumiseen tai jakautumiseen osallisen yhtiön hallituksen on jo aiemminkin pitänyt laatia selvitys sulautumisen tai jakautumisen todennäköisistä seurauksista osakkeenomistajille, velkojille ja työntekijöille. Lakimuutosten jälkeen hallituksen selvityksessä osakkeenomistajille ja työntekijöille, joka tulee laatia myös kotipaikkaansa siirtävän yhtiön hallituksen toimesta, tarkoituksena on parantaa sekä annettavan tiedon määrää että vaikutusten riittävää arviointia työntekijöiden näkökulmasta. Työntekijöille tarkoitetussa osiossa on annettava tiedot erityisesti vaikutuksista työsuhteisiin ja tarvittaessa toimenpiteistä näiden suhteiden turvaamiseksi sekä mahdollisista sovellettavien työehtojen tai toimipaikkojen olennaisista muutoksista. 

Jos sulautumiseen tai jakautumiseen osallistuvan tai kotipaikkaansa siirtävän yhtiön hallitus saa työntekijöiltä tai työntekijöiden edustajilta lausunnon selvityksessä tarkoitetuista tiedoista hyvissä ajoin, osakkeenomistajille on ilmoitettava lausunnosta ja lausunto on liitettävä hallituksen selvitykseen.

Henkilöstöedustusta koskeva lainsäädäntö, velvollisuus kuulla työntekijöitä

Yhteistoimintalain mukaan yrityksessä, jossa on yli 150 työntekijää, henkilöstöllä on halutessaan oikeus nimetä edustajansa työnantajayhtiön hallintoon. Jo ennen ko. lakimuutoksia turvattiin työntekijöiden edustusoikeus yhtiön hallinnossa rajat ylittävän sulautumisen ja jakautumisen osalta yhteistoimintalain henkilöstön edustusta koskevien säännösten kautta. Nykyisin yhteistoimintalaissa viitataan tältä osin henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä ja eurooppaosuuskunnassa sekä työnantajavelvoitteista ja henkilöstöedustuksesta rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä annettuun lakiin.

Ko. lain säännöksillä turvataan:

  • henkilöstön työsuhteeseen perustuvien oikeuksien jatkumista,
  • henkilöstön olemassa olevaa oikeutta hallintoedustukseen, ja 
  • henkilöstön kuulemista ja tiedottamista työnantajan valmistellessa yritysjärjestelyjä.

Henkilöstöedustusta koskeva laki sisältää myös varsin tarkat säännökset mm. siitä, mitä lakia sovelletaan henkilöstön osallistuminen järjestämiseen.