PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

UCITS V tuli Suomeen – Sijoitusrahastolaki muuttui

Uusi palkitsemisluku, tiukempi vastuu säilytysyhteisölle sekä kovemmat hallinnolliset seuraamukset – kyseessä on muutettu sijoitusrahastolaki. Sijoitusrahastolakia ja Finanssivalvonnasta annettua lakia on maaliskuussa muutettu johtuen UCITS V -direktiivistä¹. UCITS V:n tavoitteena oli sovittaa UCITS-sääntely yhteen AIFM-direktiivin kanssa, sijoittajansuojan parantaminen ja sijoittajien luottamuksen lisääminen sekä liian suureen riskinottoon johtavien intressikonfliktien välttäminen.

Keskeisimmät muutokset sijoitusrahastolakiin ja Finanssivalvonnasta annettuun lakiin:

  • Ylimmän hallintoelimen, johdon ja toimivan johdon käsitteiden selventäminen
  • Säilytysyhteisöjen tehtäviä ja toimintoja koskevien vaatimusten tiukentaminen
  • Rahastoyhtiöiden ja sijoitusyhtiöiden palkka- ja palkkiopolitiikan tarkempi määritteleminen
  • Hallinnolliset seuraamukset
  • Tuomioistuimen ulkopuoliset valitus- ja oikeussuojamenettelyt.

Säilytysyhteisöt

Säännökset yhteisöistä, jotka saavat toimia säilytysyhteisönä on muutettu ja nykyisestä poiketen Suomen Pankki voi toimia säilytysyhteisönä. Sijoituspalveluyritys ja ulkomainen ETA-sijoituspalveluyritys eivät enää ilman erillistä lupaa saa toimia säilytysyhteisönä. Säilytysyhteisön vastuuta on myös tiukennettu. Keskeinen muutos on myös aiempaa yksityiskohtaisempi sääntely säilytysyhteisön tehtävistä, sijoitusrahaston varoihin kuuluvien rahoitusvälineiden ja muiden varojen säilyttämisestä ja tehtävien ulkoistamisen edellytyksistä.

Palkitseminen

Sijoitusrahastolakiin on lisätty uusi 4 b -luku, jossa säädetään rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmää koskevista vaatimuksista, palkitsemisjärjestelmän hyväksymisestä ja palkitsemisvaliokunnasta, palkan ja palkkioiden määräytymistä koskevista periaatteista, palkan ja palkkioiden muuttuvien osien maksamisesta ja eläke-etuuksia koskevista vaatimuksista ja kielletyistä menettelyistä. Rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä on myös oltava yksityiskohtaiset tiedot rahastoyhtiön palkka- ja palkkiopolitiikasta.

Hallinnolliset seuraamukset

Hallinnollisen seuraamuksen soveltamisala on laajentunut ja yhä useammasta sijoitusrahastolakia rikkovasta teosta tai laiminlyönnistä määrätään seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun enimmäismäärää on korotettu huomattavasti entisestä. Oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla enintään joko 10 % oikeushenkilön vuotuisesta liikevaihdosta tai, jos oikeushenkilö kuuluu konserniin, konsernin ylimmän emoyrityksen kokonaisliikevaihdosta, tai enintään viisi miljoonaa euroa. Luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla enintään viisi miljoonaa euroa.

Muut muutokset

Rahastoyhtiöllä ja ulkomaisella ETA-rahastoyhtiöllä, joka hallinnoi sijoitusrahastoa Suomessa, on oltava tehokkaat menettelytavat ei-ammattimaisten sijoittajien tekemien sijoitusrahastotoimintaa koskevien valitusten käsittelemiseksi asianmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Ei-ammattimaiset sijoittajat voivat saattaa sijoitusrahastotoimintaa koskevat yksittäiset erimielisyydet ratkaisusuosituksia antavan riippumattoman toimielimen käsiteltäväksi. Tämän lisäksi on paljon muitakin muutoksia, kuten esimerkiksi whistle blowing -menettely sekä rahastoyhtiön oikeus ottaa luottoa ilman nykyistä lupamenettelyä. Finanssivalvonnan valtuuksia on myös laajennettu.

Siirtymäsäännöt

Muutokset sijoitusrahastolaissa ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa tulivat voimaan 21.3.2016. Rahastoyhtiön, joka on ennen 18.3.2016 nimennyt säilytysyhteisöksi laitoksen, joka ei täytä sijoitusrahastolaissa säädettyjä vaatimuksia, on nimettävä kyseiset vaatimukset täyttävä säilytysyhteisö viimeistään 17.3.2018. Sijoitusrahastolain voimaan tullessa vireillä oleva sääntöjen vahvistamista, toimilupaa tai muuta lupaa koskeva hakemus on täydennettävä sijoitusrahastolain vaatimusten mukaiseksi. Sijoitusrahaston rahastoesite ja avaintietoesite on saatettava vastaamaan sijoitusrahastolain vaatimuksia viimeistään lain voimaantulon jälkeen tapahtuvan esitteen seuraavan vuosittaisen päivityksen yhteydessä. Rahastoyhtiön palkitsemisjärjestelmä on saatettava vastaamaan 4 b -luvun säännöksiä viimeistään 31.12.2016.

Kyseessä on merkittävät muutokset ja rahastoyhtiöiden ja säilytysyhteisöjen tulee valmistautua muutosten implementointiin mahdollisimman pian saavuttaakseen tarvittavat muutokset siirtymäaikojen puitteissa.

¹Sijoitusrahastodirektiivin muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta annettu direktiivi 2014/91/EU