PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uudistunut kirjanpitolaki ja yhdistysten ja säätiöiden raportointi

Kirjanpitolain uudistus tuli voimaan 1.1.2016. Uutta lakia voidaan soveltaa jo vuodelta 2015 laadittavaan tilinpäätökseen, jolloin uuden lain säännöksiä tulee noudattaa täysimääräisinä. Alkuvuoden kokemusten perusteella suurin osa kirjanpitovelvollisista soveltaa lakia ensimmäisen kerran kuitenkin 31.12.2016 päättyvältä tilikaudelta.

Kirjanpitolain uudistuksen vaikutuksia kirjanpitovelvollisiin on käsitelty mm. tässä Tuomas Honkamäen kirjoittamassa artikkelissa, joten tässä esitetään uudistuksen keskeisimpiä muutoksia yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen raportointiin.

Toimintakertomus

Uudistetun kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksen laadintavelvollisuus on rajattu koskemaan vain tiettyjä osakeyhtiöitä ja yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Näin ollen yhdistykset tai säätiöt eivät olisi velvollisia laatimaan toimintakertomusta. Säätiölaki kuitenkin velvoittaa säätiön laatimaan toimintakertomuksen, jossa on kerrottu säätiölain vaatimat tiedot.

Useat yhdistykset laatinevat jatkossakin sanallisen kuvauksen tilikauden toiminnasta, koska niiden säännöt tai sidosryhmät tätä edellyttävät. Tällöin yhdistys laatinee joko kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen tai vaihtoehtoisesti muun vapaamuotoisemman kuvauksen toiminnasta. Jälkimmäinen asiakirja on syytä pitää erillään kirjanpitolain mukaisesta tilinpäätöksestä.

On myös syytä huomata, että yhdistyksen ja säätiön, joka ei ole mikroyritys*, tulee ottaa huomioon oikean ja riittävän kuvan antamisen vaatimus. Tällöin tiettyjä toimintakertomuksessa annettavia tietoja tulee mahdollisesti annettavaksi liitetietona, jos toimintakertomusta ei laadita.

Rahoituslaskelma

Uudistetun kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen tulee sisällyttää rahoituslaskelma, jos kirjanpitovelvollinen on suuryritys*. Näin ollen aiemmasta kirjanpitolaista poiketen myös yhdistysten ja säätiöiden tulee laatia rahoituslaskelma, jos suuryrityksen kriteerit täyttyvät.

Suunnitelman mukaiset poistot

Aikaisemman lain mukaan yhdistys ja säätiö saivat poistaa pysyvien vastaavien hankintamenon niiden vaikutusaikana ilman ennalta laadittua suunnitelmaa. Uudistetun lain mukaan tämä poikkeusmahdollisuus on rajattu koskemaan vain luonnollisia henkilöitä sekä kirjanpitovelvollisia, joiden toiminta perustuu kiinteistön hallintaan eikä se siis enää koske yhdistyksiä ja säätiöitä.

Järjestökaava

Uudistettuun kirjanpitoasetukseen sisältyy edelleen ns. järjestökaava eli aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelmakaava. Järjestökaava on entisellään lukuun ottamatta satunnaisten erien poistumista sekä vapaaehtoisen varauksen muuttumista verotusperusteiseksi varaukseksi. Nämä kaksi muutosta on tehty kaikkiin tuloslaskelmakaavoihin. Lisäksi KILAn lausunnossa 1884/2012 esitetyt suositukset sidottujen rahastojen esittämisestä ja liitetiedoista on sisällytetty uudistuneeseen kirjanpitoasetukseen. Tuossa lausunnossa on esitetty esimerkkejä asetuksen vaatimien tietojen esittämisestä, joten lausuntoa on hyvä katsoa, jos kirjanpitovelvollisella on rahastoja omassa pääomassa. Uudistetussa asetuksessa todetaan myös, että aatteellinen yhteisö ja säätiö saa laatia tuloslaskelmansa myös liikekaavan mukaisesti edellyttäen, että liitetietona esitetään varsinaisen toiminnan, varainhankinnan ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä yleisavustukset.

*Kirjanpitolaissa kirjanpitovelvolliset luokitellaan kolmeen luokkaan: pienyritys, mikroyritys ja suuryritys. Kirjanpitolain mukainen ”yritys” pitää käsitteenä sisällään myös yhdistykset ja säätiöt.

Kirjanpitovelvollisten luokat