PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Uusia vaihtoehtoja rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin

Kerroimme helmikuun alussa osakeyhtiölain sulautumisia, jakautumisia ja rajat ylittäviä rakennejärjestelyitä koskeviin säännöksiin 31.1.2023 tulleista muutoksista. Muutoksilla pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121, jonka tavoitteena on muun muassa helpottaa osakeyhtiöiden vapautta valita kotipaikkansa ETA-alueella. Direktiivin muutokset on tullut saattaa voimaan kaikissa jäsenvaltioissa tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Group of businesspeople or lawyers discussing contract papers and financial figures while sitting at the table. Close-up of human hands at meeting or negotiations. Success and communication concept.

Rajat ylittäviä yritysjärjestelyvaihtoehtoja koskien uudistus oli merkittävä. Vaikka Suomen osakeyhtiölaissa esimerkiksi rajat ylittävää jakautumista koskevat määräykset ovat olleet vuodesta 2008 lähtien, käytännössä kyseisiä järjestelyitä ei ole laajassa määrin toteutettu, koska vastaavat säädökset ovat puuttuneet useista muista jäsenvaltioista. Direktiivin voimaanpanon johdosta nämä määräykset on nyt tullut saattaa voimaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Rajat ylittävällä jakautumisella tarkoitetaan järjestelyä, jossa esimerkiksi suomalainen osakeyhtiö jakautuu kokonaan (eli purkautuu samalla) tai osittain (jakautuva yhtiö ei purkaudu) siirtämällä jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä jakautuvan yhtiön varat ja velat (tai osan niistä) vastaanottaville yhtiöille, jotka suomalaisen yhtiön lisäksi ovat muita ETA-jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä. Mahdollista on myös se, että kaikki vastaanottavat yhtiöt ovat muissa ETA-jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä. Suomalainen yhtiö voi myös olla mukana jakautumisessa vastaanottavana yhtiönä, johon muussa ETA-jäsenvaltiossa oleva yhtiö jakautuu kokonaan tai osittain. Edellä mainittujen lisäksi on huomattava, että rajat ylittävä jakautuminen voidaan toteuttaa myös yhtiöittämällä toteutettavalla jakautumisella, jota koskevat määräykset lisättiin osakeyhtiölakiin 31.1.2023 voimaan tulleen muutoksen yhteydessä.

Rajat ylittävää jakautumista koskeva menettely vastaa soveltuvin osin rajat ylittävää sulautumista koskevaa menettelyä. Sekä rajat ylittävässä jakautumisessa että rajat ylittävässä sulautumisessa tulee noudattaa kaikkien jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden kotivaltioiden sääntelyä sekä suorittaa menettely kyseisten valtioiden rekisteriviranmaisen kanssa, Suomessa PRH:n kaupparekisterin. Käytännössä rajat ylittävien yritysjärjestelyjen toteutus edellyttää oikeudellista neuvonantajaa kaikissa järjestelyyn osallistuvissa jäsenvaltioissa. PwC Suomi on jo vuosien ajan avustanut useita asiakkaita rajat ylittävissä järjestelyissä yhteistyössä toisen PwC-ketjuun kuuluvan oikeudellisen neuvonantajan kanssa.

Rajat ylittäviä yritysjärjestelyitä koskevaan sääntelyyn tuli uusien järjestelyvaihtoehtojen lisäksi myös lukuisia muita uudistuksia. Sulautumis- ja jakautumissuunnitelmaa koskien lakiin lisättiin direktiivin vaatimusten mukaisia sisältövaatimuksia, esimerkiksi selvitys mahdollisesta lunastushinnasta ja -menettelystä osakkeenomistajalle tai muun sellaisen erityisen oikeuden haltijalle, jolla on oikeus esittää lunastamisvaatimus. 

Rajat ylittäviin järjestelyihin liittyen on suunnitelman lisäksi laadittava suunnitelmasta erillinen hallituksen selvitys, joka suunnitelman ohella rekisteröidään kaupparekisteriin. Laissa määritetyillä edellytyksillä selvitys voidaan myös jättää kokonaan laatimatta.  

Uutena määräyksenä lakiin lisättiin jakautuvan yhtiön velvollisuus laatia ilmoitus osakkeenomistajille, velkojille ja työntekijöiden edustajille siitä, että edellä mainituilla tahoilla on mahdollisuus toimittaa kirjallisesti huomautuksia rajat ylittävää järjestelyä koskevasta suunnitelmasta yhtiölle. Kyseinen ilmoitus rekisteröidään suunnitelman ja hallituksen selvityksen tavoin kaupparekisteriin.

Rajat ylittäviä järjestelyjä koskevan menettelyn osalta muutoksia tuli mm. asiakirjojen nähtävänäpitoa koskeviin velvollisuuksiin, lunastusmenettelyyn, täytäntöönpanoilmoituksen tekemiseen ja täytäntöönpanomenettelyyn sekä jakautumisen osalta voimaantuloon ja oikeusvaikutusten alkamiseen.

Yksittäisen osakkaan tehokkain oikeussuojakeino yritysjärjestelyissä on tähän asti ollut luopua omistajuudesta vaatimalla osakkeen käypään hintaan lunastusta. Osakkeen käypä hinta määritetään tarvittaessa lakimääräisellä välimiesmenettelyllä yhtiön kustannuksella.

Rajat ylittäviä järjestelyitä koskien (pois lukien yhtiöittämällä toteutettava jakautuminen) lakiin lisättiin lunastamiselle vaihtoehtoinen mahdollisuus vaatia tarjotun vastikkeen korotusta ilman, että joutuisi luopumaan omistajuudesta, kuten lunastuksessa tapahtuisi. Ylimääräistä vastiketta voi vaatia, jos osakkeenomistajan näkemyksen mukaan suunnitelmassa ehdotettu osakkeiden vaihtosuhde on epäasianmukaisen alhainen ja osakkeenomistaja ei ole vaatinut jakautumisvastikkeensa lunastusta. Käypä vastike määritetään tarvittaessa lakimääräisellä välimiesmenettelyllä, mutta tällöin kuluriski on yhtiön lisäksi myös osakkeenomistajalla. Mahdollinen ylimääräinen vastike tulee maksettavaksi vain sitä vaatineille.

Rajat ylittävien järjestelyjen täytäntöönpanomenettelyyn liittyen lakiin lisättiin määräykset PRH:n suorittamasta ennakollisesta valvonnasta, jolla voi olla vaikutusta järjestelyiden toteutusaikatauluihin jatkossa. Kerroimme siitä lyhyesti helmikuussa julkaistussa artikkelissamme. Myöhemmin keväällä julkaisemme ennakollisesta valvonnasta erillisen artikkelin.