PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin (IDD) soveltaminen alkaa 1.10.2018 – mikä muuttuu?

Mikä on IDD ja ketä se koskee? Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutusten tarjoamisesta (EU) 2016/97 (Insurance Distribution Directive, IDD) tuli voimaan 23.2.2016 ja sen soveltaminen alkaa 1.10.2018. Direktiivillä kumotaan vakuutusedustusdirektiivi. Direktiivi on implementoitu mm. uuteen vakuutuksen tarjoamisesta annettuun lakiin ja samalla kumotaan vakuutusedustuksesta annettu laki.

Direktiivin tarkoituksena on vahvistaa kuluttajansuojaa yhdenmukaistamalla vakuutusten ja jälleenvakuutusten tarjoamista koskevat eri EU-jäsenvaltioiden kansalliset säännökset. IDD:tä pidetään MiFID II:n vastineena vakuutuspuolelle.

Vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia sovelletaan vakuutusten tarjoamiseen, olipa tarjoajana vakuutuksenantaja itse tai vakuutusedustaja. Vakuutusedustajia ovat vakuutusmeklarit ja asiamiehet. Lain soveltamisen piiriin tulevat tavanomaisten neuvonta- ja myyntitilanteiden lisäksi eräissä tilanteissa myös internetissä tai muissa sähköisissä kanavissa tehtävä vakuutusten vertailu ja myynti. Laki koskee henkilö- ja vahinkovakuutusta sekä ensivakuutusta ja monilta osin jälleenvakuutusta.

IDD:n myötä vakuutuksentarjoajille tulee paljon uusia velvoitteita, joista tässä käsittelemme keskeisimmät.

Velvollisuus toimia asiakkaan edun mukaisesti

Vakuutuksentarjoajan on kaikessa toiminnassa toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattitaitoisesti, huolellisesti ja asiakkaan edun mukaisesti. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä on lisäksi aina määriteltävä asiakkaan vaatimukset ja tarpeet. Sijoitusvakuutukseen liitettävän sijoitustuotteen asianmukaisuus ja soveltuvuus asiakkaalle tulee myös arvioida.

Vakuutuksentarjoaja ei jatkossa saa vastaanottaa sellaista kannustinta eikä vakuutustentarjoaja saa palkita tai arvioida työntekijöidensä suoritusta sellaisella tavalla, joka on ristiriidassa asiakkaiden edun mukaisen toimimisen kanssa. Vakuutuksentarjoaja ei saa ottaa käyttöön sellaisia myyntitavoitteita tai maksaa palkkioita tai muita etuja, jotka voivat kannustaa sitä tai sen työntekijöitä suosittelemaan asiakkaalle muuta kuin asiakkaan tarpeisiin ja vaatimuksiin parhaiten sopivaa vakuutusta.

Ammatilliset vaatimukset

Uusi sääntely edellyttää, että vakuutuksenantajalla ja vakuutusedustajalla vakuutusten tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutusten tarjoamisesta vastaavien henkilöiden on oltava hyvämaineisia. Lisäksi edellä mainituilla henkilöillä on oltava työtehtävien laatuun ja laajuuteen nähden riittävä ammattipätevyys ja tiedot. Ammattipätevyyttä on ylläpidettävä ja kehitettävä työtehtävien laatuun ja laajuuteen nähden riittävällä tavalla. Riittävänä pidetään vähintään 15 tunnin ammatillista koulutusta ja kehittämistä vuosittain.

Jatkossa vakuutusedustajan ja vakuutuksenantajan on nimettävä toiminto ja sillä on oltava sisäiset toiminta- ja menettelytavat sekä arviointijärjestelmät, joiden avulla varmistetaan ja valvotaan ammattipätevyysvaatimusten asianmukainen toteutuminen. Toiminta- ja menettelytapoja sekä arviointijärjestelmiä on käytettävä ja päivitettävä säännöllisesti.

Tuotehallintaa koskevat velvoitteet

Velvoitteet koskien vakuutusten tuotehallintaa ja hyväksymismenettelyä ovat uusia. Velvoitteiden tarkoituksena on saada vakuutuspalvelujen markkinoille yhtenäinen käytäntö sen varmistamiseksi, että vakuutukset täyttävät yksilöityjen kohdemarkkinoiden tarpeet.

Vakuutuksenantajilla on oltava menettelyt vakuutusten ja niiden merkittävien muutosten hyväksymistä varten ennen vakuutustuotteen markkinointia tai tarjoamista asiakkaille. Menettelyjä on ylläpidettävä ja arvioitava säännöllisesti. Vakuutusten hyväksymismenettelyssä on määritettävä kullekin vakuutukselle yksilöidyt kohdemarkkinat, varmistettava kaikkien merkityksellisten riskien arvioiminen sekä tarjoamissuunnitelman ja yksilöityjen kohdemarkkinoiden vastaavuus. Lisäksi on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vakuutusta tarjotaan yksilöidyille kohdemarkkinoille. Vaikka vakuutuksentarjoaja ei itse tuottaisi vakuutusta, on se kuitenkin velvollinen tuntemaan tarjoamiensa tuotteiden ominaispiirteet ja yksilöidyt kohdemarkkinat.

Ristiinmyynti

IDD:ssä on uudet säännökset nk. ristiinmyynnistä. Jos vakuutustuote tarjotaan yhdessä sellaisen oheistuotteen tai -palvelun kanssa, joka ei ole vakuutus, osana pakettia tai samaa sopimusta, vakuutuksentarjoajan on ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko vakuutus ja oheistuotteet tai -palvelut ostaa erikseen. Asiakkaalle on myös annettava riittävä kuvaus paketin eri osista ja selvitettävä vakuutuksen ja kunkin tuotteen tai palvelun kulut ja veloitukset. Sellaisten yhdistelmätarjousten myyntiä, jossa vakuutuspaketti koostuu monista erityyppisiä riskejä kattavista vakuutuksista, ei kuitenkaan kielletä.

Tiedonantovelvollisuuksien lisääntyminen ja vakiomuotoisen asiakirjan käyttöönotto

Vakuutuksentarjoajien tiedonantovelvoitteita on laajennettu ja täsmennetty. Lisäksi vakuutusyhtiön on jatkossa annettava asiakkaalle vakuutusta koskevat merkitykselliset tiedot vakiomuotoisella asiakirjalla ennen vakuutussopimuksen tekemistä. Tällä on tarkoitus helpottaa vakuutusten vertailtavuutta. Vakiomuotoisen asiakirjan vaatimus koskee kaikkia vahinkovakuutuksia. Vakiomuotoisen asiakirjan tulee esimerkiksi sisältää tieto siitä, mitä vakuutus maksaa, mitä riskejä se pääsääntöisesti korvaa, miten vakuutus irtisanotaan, mitä velvoitteita vakuutuksenottajalla on, vakuutusmaksujen maksutapa ja maksukausi sekä milloin vakuutusturva alkaa ja päättyy.

 

Tarvitsetko apua IDD:hen liittyvien muutosten tunnistamisessa, implementoinnissa ja sääntelynmukaisuuden varmistamisessa? Me PwC:llä autamme laaja-alaisesti finanssialan regulaatioon liittyvissä kysymyksissä. Olethan yhteydessä!