PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Valmistaudu kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn muutoksiin

Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön ehdotetaan muutoksia 1.1.2021 alkaen. Ehdotettujen lakimuutosten myötä työnantajan velvollisuus maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvausta työntekijälle laajenisi koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Muutoksia ehdotetaan myös korvausvelvollisuuden maksuajankohtaan sekä työnantajan oikeuteen irtisanoa kilpailukieltosopimus.

Lakimuutoksen taustalla olevien selvitysten mukaan kilpailukieltosopimuksen käyttö on nykyään yleinen työsopimuksen vakioehto ja taustalta voi puuttua työsopimuslaissa edellytetty erityisen painava syy. Korvausvelvollisuuden muutoksilla pyrittäisiin varmistamaan se, että kilpailukieltosopimusten käyttö olisi tarkkaan harkittua ja perusteltua.

Kilpailukieltosopimuksesta maksettava korvaus ja sopimuksen irtisanominen

Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä uusi työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan myös työntekijän oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa työsuhteen päättymisen jälkeen. Voimassaolevan lainsäädännön mukaan työnantajalla on velvollisuus maksaa kohtuullinen korvaus työntekijälle yli kuuden kuukauden mittaisesta kilpailukiellosta. Ehdotetun lakimuutoksen myötä tähän tulisi muutos, sillä korvausta tulisi maksaa myös alle kuuden kuukauden mittaisista kilpailukieltosopimuksista.

Ehdotetun lakimuutoksen myötä työsuhteen päättyessä työnantajan maksettavaksi tuleva korvausmäärä jaettaisiin kahteen eri korvaustasoon. Enintään kuuden kuukauden rajoitusajasta maksettavan korvauksen tulisi vastata vähintään 40 % työntekijän palkasta rajoitusajan mittaiselta ajalta laskettuna. Yli kuuden kuukauden mittaisista rajoituksista korvaus olisi vähintään 60 %. Jos kilpailukieltosopimuksessa olisi esimerkiksi seitsemän kuukauden mittainen rajoitusaika, työntekijä olisi oikeutettu korvaukseen, jonka määrä olisi vähintään 60 % tavanomaisen palkan määrästä laskettuna seitsemältä kuukaudelta.

Kilpailukieltosopimuksesta maksettavaa korvausta ei katsottaisi työntekijän saamaksi palkaksi, vaan kyseessä olisi sopimukseen perustuva korvaus. Korvaus tulisi maksaa rajoitusajalta työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin. Maksamisajankohdasta olisi mahdollista sopia toisin työsuhteen päättämisen jälkeen, mutta ei vielä kilpailukieltosopimuksessa.

Kyseessä olisi merkittävä muutos nykyiseen käytäntöön. Kahdella eri korvaustasolla pyrittäisiin ohjaamaan sopimuskäytäntöä enintään kuuden kuukauden mittaisiin kilpailukieltosopimuksiin.

Lisäksi kaikkia kilpailukieltosopimuksia koskevalla korvausvelvollisuudella ohjattaisiin työnantajia harkitsemaan kilpailukiellon tarpeellisuutta. Maksimipituus kilpailukieltosopimukselle olisi edelleen 12 kuukautta.

Ehdotetussa lakimuutoksessa olisi myös uusi säännös työnantajan oikeudesta irtisanoa kilpailukieltosopimus olosuhteiden muuttuessa, mikäli kilpailukieltosopimuksen tarve ei ole enää ajankohtainen. Kilpailukieltosopimuksen irtisanomisessa olisi noudatettava irtisanomisaikaa, jonka tulisi olla vähintään kilpailukieltosopimuksessa olevan rajoitusajan pituinen.

Miten valmistautua muutoksiin?

Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän valmistelema luonnos hallituksen esitykseksi on ollut lausuntokierroksella, joten yllä mainitut muutokset nykytilaan ovat tällä hetkellä ehdotuksia.  Hallituksen esityksen arvioitu esittelyviikko on elokuussa 2020. Muutoksia nykytilaan on tulossa ja niihin valmistautuessa on hyvä pohtia ainakin seuraavia:

  • Onko yrityksessämme käytössä kilpailukieltosopimuksia?
  • Missä rooleissa toimivien työntekijöiden kanssa kilpailukieltosopimuksia on solmittu ja/tai olisi tarpeen solmia työnantajan toiminnan turvaamiseksi?
  • Onko kilpailukieltosopimusten tekeminen johdonmukaista ja perusteltua?
  • Olisiko voimassaolevia kilpailukieltosopimuksia tarvetta käydä läpi esimerkiksi perusteiden, keston tai seuraamusten osalta?
  • Onko tiedossa, miten kilpailukieltoehtoon liittyvät suoritukset tulisi käsitellä palkanlaskennassa?

Ehdotettujen lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.  On tärkeää huomata, että muutokset koskisivat pääsääntöisesti myös aiemmin tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen, joten myös nykyiset kilpailukieltosopimukset tulisi käydä läpi uudistuvan sääntelyn näkökulmasta. Työoikeustiimimme auttaa mielellään kilpailukieltosopimuksia ja muuttuvaa lainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä!

Lue myös aikaisempi uutisemme kilpailukieltoja koskevan lainsäädännön muutoksista.