PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Verohallinto on päivittänyt ohjeen SVOP-palautusten verotuksesta

Päivitetyssä ohjeessa täsmennetään sitä, milloin varojenjakoa SVOP-rahastosta pidetään verotuksessa luovutuksena. Ohje ei muuttane nykykäytäntöä.

Verohallinto on antanut 16.2.2017 päivitetyn ohjeen ”Vapaan oman pääoman rahaston varojenjako verotuksessa” (diaarinumero: A217/200/2016). Ohjetta on päivitetty korkeimman hallinto-oikeuden 30.6.2016 antaman päätöksen KHO 2016:103 johdosta. Lisäksi ohjeeseen on lisätty uusi luku rajoitetusti verovelvollisen saamasta varojenjaosta. Ohje ei muuttane nykyistä verotuskäytäntöä.

Varojenjakoa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahastosta) pidetään verotuksessa lähtökohtaisesti osinkona. Verohallinnon ohjeessa tarkennetaan kuitenkin sitä, millä edellytyksillä yhtiön SVOP-rahastoon merkittyjä varoja voidaan pitää pääomansijoituksena, jolloin niiden jakamista verotetaan luovutuksena.

KHO:n kesäkuisen ratkaisun 2016:103 mukaan osakevaihdossa syntyneen SVOP-rahaston jakaminen osakkaille voidaan verottaa luovutuksena. Verohallinnon tulkinnan mukaan liiketoimintasiirto vastaa olennaisilta osin osakevaihtoa. Siten myös liiketoimintasiirron yhteydessä SVOP-rahastoon merkittyjä varoja tulisi pitää pääomansijoituksena, kun arvioidaan edellytyksiä varojenjaon verottamiselle luovutuksena.

Ratkaisulla ei ole vaikutusta sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä vastaanottavan yhtiön SVOP-rahastoon kirjattujen varojen jakamisen verokohteluun. Verohallinnon mukaan vastaanottavan yhtiön SVOP-rahastoon kirjattuja varoja voidaan pitää pääomansijoituksena ainoastaan silloin, kun sulautuvaan tai jakautuvaan yhtiöön on tehty pääomansijoitus ja tämä sijoitus merkitään myös vastaanottavassa yhtiössä SVOP-rahastoon.

Kysymys siitä, kohdellaanko varojenjakoa osinkona vai luovutuksena, ratkaistaan lähtökohtaisesti samalla tavoin riippumatta siitä, onko varojen saaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saamaa tuloa verotetaan lähdeverolain säännösten mukaisesti, ellei mahdollisesti sovellettavista verosopimuksista muuta johdu. Mikäli varojenjako liittyy rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan, tulo verotetaan samalla tavoin kuin Suomessa yleisesti verovelvollisen saama tulo.