PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Vuodenvaihteessa huomioitavia sääntelymuutoksia rahastotoimijoille

Vuodenvaihde tuo tullessaan muutoksia rahastotoimijoille. PRIIP-asetuksen [1] siirtymäsäännös päättyy ja sijoitusrahastojen ja vaihtoehtorahastojen avaintietojen esittämisen sisältövaatimukset muuttuvat 1.1.2023. Muutosten myötä rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahaston hoitajien tulee laatia rahastoille PRIIP-sääntelyn mukainen avaintietoasiakirja. Kestävän rahoituksen osalta SFDR:n 8 ja 9 artiklan mukaisille rahastoille tulee täyttää sääntelyn mukainen raportointilomake sekä ilmoittaa PAI-indikaattorien huomioimisesta kestävyyssääntelyn edellyttämällä tavalla.

A mid adult African American businesswoman concentrates while working in her office.

PRIIP-avaintietoasiakirjan laatiminen 

PRIIP-asetus astui voimaan jo vuonna 2018. Asetus määritteli uudet säädökset paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista (esim. sijoitusvakuutukset, sijoitus- ja vaihtoehtorahastot ja strukturoidut sijoitustuotteet). Käytännössä PRIIP-asetuksella tarkennettiin vähittäissijoittajille tarjottavien tuotteiden osalta esitettäviä tietoja, erityisesti kulujen ja riskien osalta. 

PRIIP-sääntely koskee sijoitustuotteiden tarjoamista vähittäissijoittajille eli ei-ammattimaisille asiakkaille. PRIIP-sääntelyn keskeinen vaatimus on määrämuotoisen avaintietoasiakirjan (Key Information Document, “KID”) laatiminen. Avaintietoasiakirja sisältää hyvin standardoidun tavan esittää mm. tuotteen kulut ja vaikutukset tuottoon, riskit ja erilaiset tuottoskenaariot, joiden avulla sijoittajien on aiempaa paremmin mahdollisuus ymmärtää tuotteen ominaisuudet, riskit ja sijoitukseen liittyvät kulut. Rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahaston hoitajien näkökulmasta avaintietoasiakirja korvaa sijoitusrahasto[2]– ja vaihtoehtorahastolain [3]mukaisen avaintietoesitteen. 

PRIIP-asetus on sisältänyt kuitenkin joitakin ongelmia sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen osalta. Tämän vuoksi EU-tasolla on päätetty useita kertoja siirtymäsäännöksestä, jonka aikana rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahaston hoitajat saivat valita olla julkaisematta PRIIP-avaintietoasiakirjaa osana rahastojen sijoitusmateriaalia. Siirtymäsäännös päättyy vuoden 2022 lopussa.  

Rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien tulee laatia PRIIP-avaintietoasiakirja kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille tarjottaville sijoitus- ja vaihtoehtorahastoille 1.1.2023 alkaen. Vaihtoehtorahastojen osalta velvollisuus laatia PRIIP-avaintietoasiakirja koskee sekä erikoissijoitusrahastoja että kommandiittiyhtiömuotoisia vaihtoehtorahastoja mukaan lukien syöttörahastojen voitonjakolainat. 

PRIIP-asetus ei enää siirtymäsäännöksen päätyttyä tunnista mahdollisuutta sallia poikkeusta avaintietoasiakirjan laatimisesta tarjottaessa vaihtoehtorahastoa ei-ammattimaiselle sijoittajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin sijoitusrahasto- tai vaihtoehtorahastolain mukaisesti esitetyt tiedot sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä sijoitustuotteeseen liittyvistä riskeistä ja kuluista tulee esittää PRIIP-sääntelyn mukaisesti soveltamalla PRIIP-sääntelyn mukaisia laskentakaavoja ja esittämismenetelmiä.  

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen[4] (SFDR) mukainen tiedonanto 

Myös kestävään rahoitukseen liittyvä sääntely täydentyy. Vuodenvaihteen jälkeen kaikista SFDR:n 8 ja 9 artiklan mukaisista rahoitustuotteista, mukaan lukien sijoitusrahastot vaihtoehtorahastot, tulee täyttää sääntelyn (Regulatory Technical Standards, ”RTS”[5]) mukainen raportointilomake. 

Raportointilomake sisältää tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat kuvaukset siitä, miten kyseinen rahoitustuote täyttää 8 tai 9 artiklan mukaiset vaatimukset ja millaisilla menetelmillä rahoitustuotteen kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia ja riskejä mitataan. Raportointilomake tulee julkaista osana rahaston sijoitusmateriaalia markkinoinnin alkaessa ja siinä ilmoitetut tiedot tulee pitää ajan tasalla. Lomakkeessa tulee myös ilmoittaa pääasialliset haitalliset vaikutukset eli niin sanotut PAI-indikaattorit (Principal Adverse Impact, ”PAI”), jotka rahaston toiminnassa huomioidaan. 

Rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahaston hoitajien tulee myös 1.1.2023 alkaen ilmoittaa verkkosivuillaan, huomioidaanko PAI-indikaattorit yhtiötasolla ja esittää ne sääntelyn edellyttämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti toimijat voivat perustellusti ilmoittaa, että ne eivät ota huomioon PAI-indikaattoreita yhtiötasolla. Lisäksi on tarvittaessa ilmoitettava, mikäli PAI-indikaattorit tullaan jatkossa huomioimaan yhtiötasolla tietystä ajankohdasta alkaen. 

Lopuksi

PRIIPS-avaintietoasiakirjan laatiminen sisältää edelleen paljon tulkinnanvaraisuuksia, ja laskenta on haastavaa erityisesti erikoissijoitusrahastojen ja kommandiittiyhtiömuotoisten vaihtoehtorahastojen osalta. 

SFDR:n raportointilomake on yksityiskohtineen myös kohtuullisen monimutkainen ja PAI-indikaattorien huomioiminen sekä rahastokohtaisesti että yhtiötasolla saattaa herättää käytäntöön ja esittämistapaan liittyviä kysymyksiä. Me PwC:llä autamme teitä mielellämme esille nousseissa sääntelyhaasteissa. 

Toivotamme kaikille oikein hyvää ja menestyksellistä uutta vuotta 2023!


[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1286/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista

[2] Sijoitusrahastolaki 22.2.2019/213

[3] Laki vaihtoehtorahaston hoitajista 7.3.2014/162

[4] Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088, annettu 27 päivänä marraskuuta 2019, kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla

[5] Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1288, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään ”ei merkittävää haittaa” -periaatteeseen liittyvien tietojen sisällön ja esitystavan yksityiskohdat, kestävyysindikaattoreihin ja haitallisiin kestävyysvaikutuksiin liittyvien tietojen sisältö, menetelmät ja esitystapa sekä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitustavoitteiden edistämiseen liittyvien tietojen sisältö ja esitystapa ennen sopimuksen tekemistä annettavissa asiakirjoissa, verkkosivustoilla ja määräaikaiskatsauksissa