PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastusvelvollisuuteen ei ehdoteta muutosta

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti elokuussa 2018 lausunnolle esityksen tilintarkastuslain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilintarkastuslakia siten, että lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta määrittäviä rajoja nostettaisiin. Tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle rajattaisiin kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän täyttävät osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt. Esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi tilintarkastusvelvollisuuden rajoja muille yhteisöille kuten yhdistyksille ja osuuskunnille.

Yhdistyksen velvollisuus valita tilintarkastaja

Tilintarkastaja voitaisiin jättää edelleen valitsematta yhdistyksessä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa, tai
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Miksi yhdistyksen tilintarkastusvelvollisuuteen ei esitetä muutosta?

Yhdistysten tilintarkastusvelvollisuuden kokorajat olisivat jatkossa selvästi alhaisemmat kuin esimerkiksi osakeyhtiöillä ja kommandiittiyhtiöillä. Huomion arvoisia ovat esityksessä mainitut perustelut nykyisille yhdistysten tilintarkastuksen raja-arvoille. Perusteluina on nimittäin mainittu se, että yhdistysten pääasiallisena tavoitteena on muu kuin voiton tuottaminen. Lisäksi niiltä puuttuu yhtiöiden tapaan omistajia, jotka valvovat johdon toimintaa, minkä vuoksi yleishyödyllisten yhteisöjen on nähty olevan alttiita väärinkäytöksille.

Yhdistyslaki edellyttää toiminnantarkastajan valitsemista, jos yhdistyksen yllä mainitut raja-arvot eivät ylity ja yhdistys ei ole valinnut tilintarkastajaa. Jos tilintarkastusvelvollisuuden rajoja nostettaisiin, toiminnantarkastajan tekemä tarkastus ja vastuu ulottuisivat entistä laajamittaisempaan toimintaan. Tätä ei esityksen mukaan voida pitää perusteltuna, koska maallikon tekemään tarkastukseen kohdistui aikoinaan kritiikkiä.

Sääntöjen merkitys

Vaikka yhdistyksellä ei ole tilintarkastuslain perusteella velvollisuutta valita tilintarkastajaa, tämä voidaan määrätä yhdistyksen säännöissä. Samoin yhdistyksen ja säätiön säännöissä voidaan määrätä useamman tilintarkastajan valinnasta.

Säätiöissä on aina valittava tilintarkastaja

Säätiöiden tilintarkastuksesta säädetään säätiölaissa. Säätiölain mukaan säätiöissä on oltava tilintarkastaja sen koosta riippumatta. Tähän ei ole esitetty muutosta.