PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

DAC7-direktiivin implementointi Suomen lainsäädäntöön etenee

Hallituksen esityksessä (225/2022 vp) ehdotetaan säädettäväksi laki koskien digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksessa. Lakiesitys perustuu ns. DAC7-direktiivin implementointiin.

Close up of smart phone payment on tablet.

DAC7-direktiivin implementoinnilla luodaan jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihtojärjestelmä, jonka pyrkimyksenä on parantaa edellytyksiä digitaalisia alustoja hyödyntävien myyjien tulojen verottamiseksi. Uuden sääntelyn puitteissa jäsenvaltioiden veroviranomaiset saavat tietoja digitaalisilla alustoilla tapahtuvista liiketoimista.

Uudessa laissa säädettäisiin digitaalisen alustatalouden nk. alustaoperaattoreiden huolellisuus-, raportointi- ja rekisteröintivelvoitteista. Verotusmenettelystä annetussa laissa säädettäisiin lisäksi alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta. Tiedot sääntelyn soveltamisalaan kuuluvista vastikkeellisista myynti- ja vuokraustoimista, jotka toteutetaan digitaalisen alustan välityksellä, tulisi ilmoittaa Verohallinnolle vuosittain.

Sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Mikäli esitetty sääntely hyväksytään eduskunnassa muuttamattomana, ensimmäinen raportointivuosi on jo tulevana vuonna 2023. Raportointivelvollisuuden alkamisajankohtaan sisältyy kuitenkin eräitä poikkeuksia. Tarkempi kuvaus säännöistä löytyy aiemmista kirjoituksistamme täällä ja täällä.