PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU ehdottaa uusia yhtiöoikeuden sääntöjä, jotka edistävät yhtiöiden yritysjärjestelyitä

EU:n tavoitteena on edistää ja helpottaa kansalliset rajat ylittäviä yritysjärjestelyitä sekä sähköisten ratkaisujen käyttöönottoa sisämarkkinoilla.

EU-komissio esitteli 25.4. uusia EU:n sisämarkkinoilla tapahtuvia sulautumisia, jakautumisia sekä yli rajojen siirtymisiä koskevia sääntelyehdotuksia yrityksille (Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions).

Tavoitteena on luoda yrityksille entistä paremmat edellytykset toimia oikeudenmukaisemmassa ja tehokkaammassa ympäristössä, jossa yritysjärjestelyille ei ole asetettu kohtuuttomia hallinnollisia esteitä. Näiden esteiden koetaan tällä hetkellä olevan yrityksille liian korkeakustanteisia tai ne voivat jopa haitata yritysjärjestelyiden toteutumista.

Tällä hetkellä EU:n sisällä kansallisissa säännöissä on suuria eroja, joita nyt tehtävillä toimenpiteillä pyritään poistamaan. Uudet säännökset sisältävät samalla elementtejä, joilla mahdollisia väärinkäytöksiä ja veronkiertämistä saadaan estettyä. Esimerkiksi yhtenä vaatimuksena suurten yritysten rajojen yli siirtymiselle olisi se, että ulkopuolinen asiantuntijataho valmistelisi tapauksen tosiseikoista erillisen raportin, jonka perusteella kansallinen viranomainen tutkisi sen, onko järjestelyssä kyse täysin keinotekoisesta järjestelystä.

Yhtiöoikeuden yhdenmukaistamisen lisäksi komissio esitteli säännöksiä, joilla tavoitellaan digitaalisten palvelujen käyttöönottoa yritysten koko elinkaaren eri vaiheisiin (Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2017/1132 as regards the use of digital tools and processes in company law).

Euroopan komission vuonna 2015 esittelemän digitaalisen sisämarkkinoita koskevan strategian mukaisesti yhtiöillä tulisi olla mahdollisuus toimia täysin sähköisesti niiden perustamisvaiheessa, mahdollisten uusien sivuliikkeiden rekisteröimisessä sekä asiakirjojen toimittamisen yhteydessä. Lisäksi ehdotusten tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa yhtiön tietojen toimittamista edellytettäisiin viranomaisten puolelta ainoastaan kerran EU:n ”yhden kerran periaatteen” mukaisesti.

Komission ehdotus tullaan seuraavaksi lähettämään EU:n neuvostolle ja EU:n parlamentille.

Katso myös komission ehdotuksiin liittyvä lehdistötiedote.