PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n komissio ehdottaa pienten ja keskisuurten yritysten kotipaikkaan perustuvaa verotusjärjestelmää

Lokakuussa uutisoimme komission julkaisemasta BEFIT-direktiiviehdotuksesta, joka koskee verotettavan tulon laskentaa sekä tulon allokointia EU:ssa sijaitsevien konserniyhtiöiden välillä. Komissio julkaisi 12.9.2023 BEFIT-direktiiviehdotuksen kanssa samaan aikaan osana toimenpidepakettia erillisen direktiiviehdotuksen pienten ja keskisuurten yritysten (”pk-yritysten”) kotipaikkaan perustuvan verotusjärjestelmän perustamisesta, jota käsittelemme tarkemmin tässä kirjoituksessa.

Environments

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa pk-yritysten verotusta, edistää kansainvälistymistä sekä vähentää verotuksesta pk-yrityksille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia.

Direktiiviehdotuksen sisältö

Pk-yritysten kotipaikkaan perustuvan verotusjärjestelmän (niin sanotun ”Head Office Tax system” eli HOT-järjestelmän) direktiiviehdotuksen soveltamisalaan kuuluvat itsenäiset pk-yritykset, jotka toimivat yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa yksinomaan kiinteiden toimipaikkojen kautta. Ehdotus antaisi tällaisille pk-yrityksille mahdollisuuden noudattaa kotivaltionsa verosääntelyä ulkomailla sijatsevien kiinteiden toimipaikkojensa verotuksessa. 

Ehdotuksen tavoitteena on komission mukaan lisätä verotuksen ennakoitavuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä vähentää säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi direktiiviehdotuksella pyritään minimoimaan kaksinkertaisen ja liiallisen verottamisen riskejä.

Direktiiviehdotuksen soveltamisalaan kuuluvat pk-yritykset voisivat ehdotuksen mukaan esimerkiksi laskea kiinteiden toimipaikkojensa veronalaisen tuloksen noudattamalla pelkästään sen jäsenvaltion verolainsäädäntöä, jossa niiden päätoimipaikka sijaitsee. Järjestelmä yksinkertaistaisi ja keventäisi vuosittaista veroraportointia, kun pk-yritykset voisivat jatkossa asioida keskitetysti vain päätoimipaikkansa sijantivaltion veroviranomaisen kanssa.

Sääntelyn soveltumiselle ehdotetaan suhteellista liikevaihtorajaa, joka kaventaa HOT-järjestelmän käytettävyyttä. Liikevaihtokriteerin mukaan pk-yrityksen kiinteiden toimipaikkojen yhteenlasketun liikevaihdon on kahden viimeksi kuluneen verovuoden aikana oltava enintään kaksi kertaa suurempi kuin päätoimipaikan liikevaihdon.

Mitä seuraavaksi?

Direktiiviehdotus on tällä hetkellä käsittelyssä Euroopan parlamentissa. Ehdotuksen perusteella direktiivin säännöt olisi tarkoitus saattaa jäsenvaltioissa voimaan 1.1.2026 alkaen.