PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EUT: Ulkomaisesta rahastosta saadun tuoton raskaampi verokohtelu todettiin EU-oikeuden vastaiseksi

Euroopan unionin tuomioistuin (”unionin tuomioistuin”) antoi 29.4.2021 tuomion (C-480/19) korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön, joka koski luxemburgilaisesta SICAV-rahastosta saadun tuoton verotusta. Sen mukaan ulkomaisesta rahastosta saadun tuoton kotimaisesta rahastosta saatua tuottoa raskaampi verokohtelu on EU-oikeuden vastaista.

Tausta

Tapauksessa hakija oli pyytänyt keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua siitä, miten luxemburgilaisesta SICAV-rahastosta saatavaa tuottoa verotetaan Suomessa. SICAV-rahasto (société d’investissement à capital variable) on Luxemburgin oikeuden mukaan perustettu, yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin mukainen yhteisömuotoinen sijoitusyritys. Suomessa ei ole käytössä vastaavaa rahastomuotoa, vaan direktiiviin soveltamisalaan kuuluvat sijoitusrahastot ovat Suomessa sopimusperusteisia.

Keskusverolautakunta katsoi ennakkoratkaisussaan, että luxemburgilaisessa SICAV-rahastossa on samanlaisia piirteitä niin suomalaisen sijoitusrahaston kuin osakeyhtiömuotoisen yhteissijoittamisen kanssa. Keskusverolautakunta päätyi erityisesti SICAV-rahaston oikeudellisen muodon takia rinnastamaan SICAV-rahaston sijoittajilleen jakaman tuoton osinkoon.

Koska SICAV-rahasto oli vapautettu Luxemburgissa tuloverosta, osinkoa verotettiin Suomessa täysimääräisesti ansiotulona. Näin ollen rahastosta saatujen tuottojen verotus olisi ratkaisun mukaan saattanut nousta olennaisesti korkeammaksi kuin kotimaisesta sijoitusrahastosta saadun tuoton verotus, sillä kotimaisten sopimusperusteisten rahastojen jakamaa tuottoa verotetaan pääomatulona.

Hakija valitti keskusverolautakunnan ennakkoratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Se pyysi asiassa ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta siihen, oliko sijoitusrahastodirektiivin mukaan perustettujen rahastojen erilainen kansallinen verokohtelu oikeudellisen muodon perusteella ristiriidassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa.

Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu ja sen merkitys

Unionin tuomioistuin lausui ennakkoratkaisuna, että sijoitusrahastojen yksityiselle henkilölle maksamien tuottojen erilainen verokohtelu eri jäsenmaihin sijoittuneiden sijoitusrahastojen oikeudellisen muodon perusteella rajoittaa pääomien vapaata liikkuvuutta.

Tuomioistuin antoi painoarvoa nimenomaan sijoitusrahastoista jaetun voiton verokohtelulle. Yhteisömuotoinen luxemburgilainen SICAV-rahasto on vapautettu tuloverosta rahaston tasolla, ja sen jakamaa tuottoa verotetaan Suomessa sijoittajan tulona. Suomalainen sopimusperusteinen sijoitusrahasto toimii samalla periaatteella. Tavoitteena on välttää kaksinkertaista verotusta. Tuomioistuin katsoi, että SICAV-rahaston sijoittajilleen jakaman tuoton verokohtelu oli objektiivisesti rinnastettavissa suomalaisen sijoitusrahaston jakaman tuoton verotukseen.

Erilainen verokohtelu olisi voitu hyväksyä, jos tilanteet eivät olisi olleet toisiinsa rinnastettavissa, tai erilaiselle kohtelulle olisi ollut hyväksyttävä oikeuttamisperuste. Mahdolliseen oikeuttamisperusteeseen ei ollut tuomioistuimessa edes vedottu.

 

Lue myös: Vieläkö EUT:lta pitää kysyä mikä on syrjivää verotusta?

Tilaa PwC:n uutiskirje